تأثیر زمان برداشت سوخ، ایندول بوتیریک اسید و تغییرات تنظیم‎کننده‎های رشد درون‎زا در خلال تکثیر از طریق فلس‎برداری سوسن چلچراغ (baker) boiss lilium ledebourii

نویسندگان

عباس میرزاخانی

روح انگیز نادری

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات زمان برداشت سوخ و تنظیم کننده رشد ایندول بوتیریک اسید و همچنین بررسی تغییرات تنظیم‎کننده های رشد ایندول استیک اسید (iaa) و آبسایزیک اسید (aba) در خلال تکثیر از طریق فلس‎برداری سوسن چلچراغl. ledebourii (baker) boiss اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل زمان‎های برداشت سوخ از رویشگاه طبیعی واقع در منطقه داماش در استان گیلان (صفر، 50، 100 و150 روز پس از گلدهی) و غلظت ایندول بوتیریک اسید (صفر، 300 و 600 میلی‎گرم در لیتر) بود. فلس‎های بیرونی سوخ پس از جدا شدن از محل طبق و تیمار با iba جهت باززایی سوخک در بستر ماسه و پیت (50:50) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که زمان برداشت سوخ‎ها تأثیر معنی‎داری بر روی شاخص‎های سوخک‎های باززایی شده ندارد. بیشترین تعداد سوخک تولید شده در سوخ‎های برداشت شده در 100 روز پس از گلدهی و تیمار 300 میلی‎گرم در لیتر iba مشاهده گردید، این سوخک ها همچنین دارای بیشترین قطر نیز می‎باشند. تأثیر موقعیت فلس و زمان برداشت سوخ بر غلظت تنظیم‎کننده‎های رشد iaa و aba درون‎زا معنی‎دار بود. نتایج نشان داد که در مرحله گلدهی میزان aba در فلس‎های مادری بیشتر از فلس‎های دختری می‎باشد و به تدریج مقدار آن تا 100 روز پس از گلدهی کاهش می‎یابد. محتوای iaa در فلس‎های مادری و دختری تا 100 روز پس از گلدهی به تدریج افزایش می‎یابد و مجددا در 150 روز پس از گلدهی هم در فلس‎های مادری و هم در فلس‎های دختری کاهش می‎یابد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر زمان برداشت سوخ، ایندول بوتیریک اسید و تغییرات تنظیم‎کننده‎های رشد درون‎زا در خلال تکثیر از طریق فلس‎برداری سوسن چلچراغ (Baker) Boiss Lilium ledebourii

این آزمایش به منظور بررسی اثرات زمان برداشت سوخ و تنظیم‌کننده رشد ایندول بوتیریک اسید و همچنین بررسی تغییرات تنظیم‎کننده‌های رشد ایندول استیک اسید (IAA) و آبسایزیک اسید (ABA) در خلال تکثیر از طریق فلس‎برداری سوسن چلچراغL. ledebourii (Baker) Boiss اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل زمان‎های برداشت سوخ از رویشگاه طبیعی واقع در منطقه داماش در استان گیلان (صفر، 50، 100 و150 روز پس از گلدهی) و ...

متن کامل

بررسی اثر نفتالن استیک اسید، ایندول بوتیریک اسید و موقعیت فلس بر تکثیر سوسن چلچراغ

سوسن چلچراغ با نام علمیLilium ledebourii (Boiss) یکی از گونه های نادر و خودرو جنس سوسن است که در بخشهای شمالی ایران می روید. این گونه دارای ارزش زینتی و پتانسیل اقتصادی بالایی بعنوان یک گل جد ید می باشد که بشدت در خطر انقراض قرار دارد . به منظور معرفی و اهلی کردن گیاهان بومی خودرو اولین قدم، بررسی روشهای مناسب تکثیر م ی باشد. لذا از تکنیک فل س برداری با تنظیم کن نده های رشد استفاده گردید. ف...

متن کامل

Plant Regeneration from Protoplasts of Lilium ledebourii (Baker) Boiss

For half a century, the limitations of obtaining cross-combinations in lilies because of the incompatibility and incongruity between different varieties have been known. Somatic hybridization is one of the most powerful tools for achieving distant interspecific hybrids. For this purpose, protoplast preparation is a first and important step in efficient system for the regeneration of plants from...

متن کامل

تأثیر امواج فراصوت و تنظیم‌کننده‌های رشد بنزیل‌آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیادی درون‌ شیشه‌ای سوسن چلچراغ (.Lilium ledebourii Boiss)

سوسن چلچراغ از گونه‌های خودروی جنس سوسن است که در بخش‌های شمالی ایران می‌روید. این گونه به‌عنوان یک گل جدید، دارای ارزش زینتی و پتانسیل اقتصادی بالایی، جهت عرضه در بازار جهانی می‌باشد. استفاده از روش‌های کشت بافت می‌تواند امکان تولید گیاه را در سطح وسیع از تعداد کم نمونه میسر ‌سازد. کاربرد فراصوت به‌عنوان یک محرک فیزیکی به همراه تنظیم‌کننده‌‌های رشد به‌عنوان محرک شیمیایی می‌تواند در تکثیر این گ...

متن کامل

ارزیابی جمعیت‏های مختلف گیاه سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii (Baker) Boiss.) با استفاده از ویژگی‏های مورفولوژیکی و روش‌ های آماری چند‌متغیره

گیاه سوسن (Lilium spp.) متعلق به خانوادة لاله (Liliaceae) است و به دلیل دارا‌بودن گل‌های درشت و جذاب در ردیف یکی از سه گیاه پیازی عمدة صنعت گلکاری قرار دارد. گونة سوسن چلچراغ (L. ledebourii (Baker) Boiss.) که تنها در منطقۀ لنکران جمهوری آذربایجان و نواحی بسیار محدودی از ایران مثل داماش، کلاردشت، اسالم، کجور، درفک و اردبیل پراکنش دارد، نادرترین گونة گیاه سوسن به‌شمار می‏رود. منطقه کجور برای اولی...

متن کامل

بررسی محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد ضد اکسیدانی گیاه نادر سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii (Baker) Boiss) در شمال ایران

زمینه و هدف: سوسن چلچراغ بانام علمی Lilium ledebourii (Baker) Boiss تنها گونه گیاهی طبیعی و ملی کشور با پراکنش محدود در مناطق کوهستانی جنگل هیرکانی است که بسیاری از جنبه­های اکولوژیکی، زینتی و دارویی آن موردبررسی قرار نگرفته است. مواد و روش‌ها: بعد از تهیه عصاره اتانولی به روش خیساندن، فنل کل به روش فولین سیکالتو، فلاونوئید کل به روش آلومینیوم کلراید و فعالیت ضد اکسیدانی عصاره نمونه­های برگ و س...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم باغبانی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN 2008-482X

دوره 41

شماره 3 2010

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023