بررسی تاثیر راهبردهای مختلف آموزش واژگان (تصاویر متحرک، تصاویر صامت وشکل مکتوب) بر توان یادگیری واژگان در زبان آموزان ایرانی

نویسندگان

saeideh ahangari

zeinab abdollahpour

چکیده

در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی بطور کلی call (یادگیری زبان با کمک کامپیوتر)  یک حوزه ی جدید در یادگیری زبان و بخصوص در یادگیری واژگان در زبان دوم می باشد. این مقاله تاثیر حاشیه نویسی چند رسانه ای را بر روی یادگیری واژگان در زبان دوم بررسی می کند. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه ی بررسی تاثیر راهبردهای مختلف آموزش واژگان (تصاویر متحرک، تصاویر صامت و شکل مکتوب) بر توان یادگیری واژگان در زبان آموزان ایرانی بود. بدین منظور، شصت و هشت زبان آموز انتخاب شدند. جهت بررسی سطح مهارت زبان آموزان یک پیش آزمون برگزار شد. این شصت و هشت زبان آموز به  یک گروه آزمایش و سه گروه مقایسه (تصاویر متحرک، تصاویر صامت وشکل مکتوب) تقسیم شدند. به منظور بررسی تاثیر هر روش یک پس آزمون واژگان هم طراحی و برگزار شد. در نتیجه ی تحلیل آماری مشخص شد که تصاویر متحرک در مقایسه با دو روش دیگر (تصاویر صامت وشکل مکتوب) در یادگیری واژگان در زبان دوم موثرتر بودند. نتایج نشان میدهد که تصاویر متحرک تاثیر توجه طلبی دارند و یک تصویر ذهنی ایجاد می کنند که این خود منجر به یادآوردن (به خاطر سپردن) طولانی مدت واژگان می شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی چگونگی یادگیری الگوهای مختلف همنشینی واژگان توسط زبان آموزان ایرانی

به منظور بررسی چگونگی درک و تولید الگوهای مختلف همنشینی واژگانی توسط فراگیران سطح متوسط ایرانی، آزمون های درک و تولید همنشینهای واژگانی به سی و چهار نفر از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین داده شد. برای مقایسه درک الگوهای مختلف همنشین های واژگانی از فرایند تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که الگوی "صفت + اسم" نسبت به الگوهای دیگر ساده تر است اگرچه تفاوت...

متن کامل

بررسی تاثیر آموزش خوشه ای واژگان برمهارت یادگیری واژگان زبان آموزان سطح متوسط ایرانی

چکیده: هدف از مطالعات حاضر بررسی اثرات واژگان خوشه ای در ارائه لغات به یاد گیرنده ها می باشد. این تحقیق به بررسی دو نوع واژگان خوشه ای می پردازد. گروه اول معنایی مرتبط و گروه دوم از لحاظ موضوعی مرتبط می باشد. این دو فرضیه نا معتبر (صفر) زمانی پیشنهاد گردید که داشتن فرهنگ لغت تاثیری بر یادگیری واژگان جدید ندارد. برای پاسخ به این تحقیق از 60 زبان آموز ایرانی (efl) پرسشنامه ای به عمل آمد که در آم...

تاثیر آموزش صریح راهبردهای واژه بر یادگیری واژگان زبان دوم

اهمیت آموزش و یادگیری واژه در تمام موقعیت های آموزش زبان حائز اهمیت است.اعتقاد بر این است که آموزش صریح راهبرد واژه میتواند به بهتر شدن تدریس واژه کمک کند.این تحقیق سعی کرده است که تاثیر آموزش صریح راهبرد واژه را بر روی یادگیری واژه در محیط انگلیسی برای اهداف ویژه بررسی کند.به همین منظور 36 دانشجوی رشته ی مکانیک به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند.تدریس گروه آزمایشی بر اساس روش آموزشی پیشنهاد...

15 صفحه اول

تاثیر هدف خواندن بر یادگیری ضمنی و یادآوری واژگان در زبان آموزان مبتدی ایرانی

نظر به نقش کلیدی یادگیری واژگان در زبان آموزی دوم، این تحقیق به بررسی تاثیر هدف خواندن بر یادگیری و ماندگاری ضمنی واژگان می پردازد. بدین منظور 75 زبان آموز (سطح مبتدی) به سه گروه 1. خواندن آزاد و بدون هدف خاص (گروه کنترل)، 2. خواندن به منظور درک مفاهیم و مطالب (گروه آزمایشی اول)، و 3. خواندن با هدف خلاصه برداری کردن از مطالب ضروری و عمده (گروه آزمایشی دوم) تقسیم شدند. لغات مشکل متن انتخاب شده ب...

متن کامل

بررسی استفاده از راهبردهای یادگیری واژگان توسط زبان آموزان ایرانی باجنسیت و سطوح مهارتی مختلف

راهبردهای یادگیری واژگان از سوی روان شناسان، زبان شناسان و معلمان زبان در طی دهه های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.واژگان بطور کلی بعنوان ابزار ارتباطی بنیادین مورد نظر بوده و اغلب برای زبان آموزان مشکل آفرین ترین بخش زبان آموزی محسوب می شود.راهبردهای یادگیری واژگان دارای انواع مختلفی است که هر یک به نوبه خود بر کیفیت و کمیت یادگیری فراگیران زبان تاثیر بسیار دارد.از اینرو استفاده از راهبردهای ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
زبانشناسی کاربردی

جلد ۳، شماره ۶، صفحات ۱-۱۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021