تأثیر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین e بر میزان نیتریک اکسید و فعالیت آنزیمهای پاراکسوناز و میلوپراکسیداز در رتهای تحت تنش اکسیداتیو ورزش درمانده ساز

نویسندگان

سعید ویس کرمی

saeid veiskarami phd student in nutrition, department of animal science, faculty of agriculture, birjand university, birjand, iran.گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایرانسازمان اصلی تایید شده: دانشگاه بیرجند (birjand university) محمد حسن فتحی نسری

mohamad fathi department of animal science, faculty of agriculture, birjand university, birjand, iranگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایرانسازمان اصلی تایید شده: دانشگاه بیرجند (birjand university) حسن احمدوند

hasan ahmadvand department of biochemistry, faculty of medicine, lorestan university of medical sciences, khorramabad, iranگروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایرانسازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی لرستان (lorestan university of medical sciences) لادن رشیدی

ladan rashidi standards institute, iranian national standards organization, karaj, iranپژوهشگاه استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، کرج، ایران رضا محمد رضایی خرم آبادی

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان داده اند که تولید رادیکال های آزاد در اثر تمرینات سنگین ورزشی بخصوص گونه اکسیژن (ros) باعث آسیب به بافت ها شده که می توان با مصرف به موقع مواد آنتی اکسیدانی از این امر جلوگیری کرد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی پوست انار بر کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از یک جلسه ورزش درمانده ساز بود. مواد و روش ­ها: در این مطالعه تعداد 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند: 1)con (گروه کنترل). 2) pphe200 (mg/kg 200 عصاره هیدروالکلی پوست انار)، 3)pphe250 (mg/kg 250 عصاره هیدروالکلی پوست انار) و 4) vit.e (mg/kg 5 ویتامین e). حیوانات به مدت 8 هفته به طور منظم روزانه یک ساعت ورزش داده شدند و در آخرین جلسه تمرین تحت استرس ورزش درمانده ساز قرار گرفتند. بلافاصله پس از آخرین جلسه تمرین نمونه خون از ورید باب جهت تعیین فعالیت آنزیم های پاراکسوناز-1، میلوپراکسیداز و سطح نیتریک اکسید در نمونه سرم تهیه شد. یافته­ ها: فعالیت آنزیم پاراکسوناز-1 سرم گروه های pphe200 (47/1±02/23)، pphe250 (98/1±59/23) و vite (65/2±38/25) در مقایسه با گروه کنترل (38/1±57/18) افزایش معنی داری داشت (05/0p

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر میزان نیتریک اکسید و فعالیت آنزیمهای پاراکسوناز و میلوپراکسیداز در رتهای تحت تنش اکسیداتیو ورزش درمانده ساز

Background: free radicals produced as a result of heavy training exercise especially oxygen species (ROS) damage to body tissues Which can be prevent from this by consuming antioxidant substances timely. The aim of this study was to evaluate effect of Pomegranate (Punica Granatum) peel hydro alcoholic on reduced of oxidative stress induced by an exhaustive exercise. Materials and Methods: Th...

متن کامل

اثر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانی رت‌های تحت تنش اکسیداتیو ورزش در مانده ساز

Ø مقدمه: فعالیت شدید بدنی منجر به افزایش رادیکالهای آزاد  حاوی اکسیژن شده و در مجموع ممکن است ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن را تضعیف کند که این موضوع با ورزش منظم و مصرف آنتی اکسیدانها از طریق افزایش دفاع آنتی اکسیدانی قابل بهبود است. هدف  تحقیق حاضر بررسی  اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی پوست انار بر کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از فعالیت شدید بدنی بود. Ø مواد و روش­ها: در این مطالعه ت...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

Emotional and behavioral problems of single parent vs. two parent children: Imam Khomeini Relief Foundation

* لوئسم هدنسيون : تسراميب ،رفظ ،سردم نا رغصا يلع ) ع ( نفلت : 9 44503395 email: [email protected] فده و هنيمز : هچب رد يناجيه و يراتفر تلاكشم هسياقم شهوژپ نيا زا فده اب ردام يتسرپرس تحت دلاو كت ياه هداوناخ ينيمخ ماما دادما هتيمك رد دلاو ود ياه ) هر ( تسا نارهت . لثم يمئلاع يراتفر تلاكشم زا روظنم زا روظنم و تسا يعامتجا تلاكشم و يراكهزب ،يرگشاخرپ و بارطضا ،يگدرسفا لثم يمئلاع يناجيه ...

متن کامل

The effect Allium ampeloprasum feeding on serum level of glucose, triglyceride, and total cholesterol of diabetic rats

كچ ي هد هقباس فده و : ييوراد ناهايگ زا هدافتسا اب يتبايد ناراميب رد مرس بولطمان ياهديپيل و زكولگ حطس نداد شهاك يم رادروخرب يدايز ينيلاب تيمها زا دشاب . هوك هرت تهابش رب ينبم يتاقيقحت دهاوش دوجو هب هجوت اب ي س و ي ر رظن زا خرب ي د دض و هرثؤم داوم ي تبا ي س ندوب ي ،ر رب رد اذل يسر هوك هرت نمزم و يكاروخ فرصم رثا رضاح ي ،زكوـلگ نازيم رب رت ي د ييارحص شوم مرس لاتوت لورتسلك و ديريسيلگ سررب دروم يتبا...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
یافته

جلد ۱۸، شماره ۴، صفحات ۲۱-۲۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022