ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی سازمانی efqm (european foundation for quality management)

نویسندگان

محمود پرهام

mahmoud parham qom university of medical sciencesدانشگاه علوم پزشکی قم محمدعلی فتوحی

mohammad ali fotouhi qom university of medical sciencesدانشگاه علوم پزشکی قم محبوبه جندقی

mahboube jandaghi qom university of medical sciencesدانشگاه علوم پزشکی قم خدیجه علیپور ندوشن

khadijeh alipour nodoushan qom university of medical sciencesدانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد، ابزار مهمی جهت اندازه گیری میزان دستیابی سازمان به اهداف کیفی و دستیابی به تعالی عملکرد است. از بین الگوهای تعالی سازمانی که در حال حاضر برای ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد، الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (efqm) با استقبال بیشتری روبه‎رو شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی سازمانی efqm و شناسایی نقاط قوت و نقاط نیازمند بهبود  صورت گرفت. روش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی - مقطعی در تابستان سال 1390 انجام شد. ابزار گردآوری، پرسشنامه استاندارد خودارزیابی براساس الگوی تعالی سازمانی  efqmبود. جامعه پژوهش مدیران ستادی بیمارستان بودند که از طریق سرشماری انتخاب شدند. داده ها در قالب معیارهای 9 گانه مدل efqm جمع آوری و با استفاده از آزمون های توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: امتیازات براساس معیارهای 9 گانه مدلefqm ، بدین ترتیب رهبری 4/48%، خط مشی و استراتژی 9/44%، کارکنان 6/48%، منابع و مشارکت ها 5/49%، فرآیندها 4/46 %، نتایج مشتری 1/42%، نتایج کارکنان 6/38 %، نتایج جامعه 44%، نتایج کلیدی عملکرد 4/42% به دست آمد. بیشترین و کمترین امتیاز به ترتیب مربوط به معیار منابع و شرکا و نتایج کارکنان بود. مجموع امتیازات بیمارستان 447 از 1000 محاسبه شد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه روند ارزیابی در بیمارستان های هیأت امنایی، علاوه بر استانداردهای اعتباربخشی، استفاده از مدل efqm نیز می باشد، لذا در این پژوهش نقاط قوت و ضعف با استفاده از این مدل شناسایی و توصیه هایی به بیمارستان ارائه گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM (European Foundation for Quality Management)

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد، ابزار مهمی جهت اندازه‌گیری میزان دستیابی سازمان به اهداف کیفی و دستیابی به تعالی عملکرد است. از بین الگوهای تعالی سازمانی که در حال حاضر برای ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) با استقبال بیشتری روبه‎رو شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی‌خرم آباد براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM، سال 1393

Background: Self-evaluation in health and treatment sector, similar to other sectors, is inevitable. Resources limitation, the necessity of performances monitoring, vitality of rendered services and cares by this sector and quality of these services and…. are evidences indicating the necessity of an accurate and correct self-evaluation of this sector performances. Therefore, the main pur...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد براساس الگوی تعالی سازمانی efqm، سال ۱۳۹۳

مقدمه: در بخش بهداشت و درمان، همانند دیگر بخش ها، خودارزیابی امری اجتناب ناپذیر است. محدودیت منابع این بخش، ضرورت پایش عملکرد، حیاتی بودن خدمات و مراقبت های ارائه شده توسط بخش، اهمیت ویژه رعایت کیفیت در ارائه خدمات و ... شواهدی دال بر ضرورت خودارزیابی دقیق و صحیح عملکرد این بخش هستند. از همین رو هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد براساس الگوی تعالی سازمانی می باشد...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید صدوقی یزد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

Introduction: Realm of health care that organizations have faced in recent years has been described with high level of dynamism and development. To survive in such conditions, performance evaluation can have an effective role in satisfying proper quality for services. This study aimed to evaluate the performance of Shahid Sadoghi Yazd hospital through EFQM approach. Methods: This was a descr...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رجایی قزوین بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

Background and Aim: Organizations have to establish modern management systems to progress and to obtain maturity. One of the techniques which started in Europe in the last two decades and is considered in management area of country during recent years is the model of organizational promotion (EFQM). The purpose of this study was Performance Evaluation of Rajaei Hospital Based on «EFQM» Organiza...

متن کامل

The EFQM excellence model: European and Dutch experiences with the EFQM approach in health care. European Foundation for Quality Management.

One way to meet the challenges in creating a high performance organization in health care is the approach of the European Foundation for Quality Management (EFQM). The Foundation is in the tradition of the American Malcolm Baldrige Award and was initiated by the European Commission and 14 European multi-national organizations in 1988. The essence of the approach is the EFQM Model, which can be ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۷۹-۸۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023