نقدی بر متن چاپی تاریخ طبرستان

نویسندگان

هادی درزی رامندی

چکیده

تاریخ طبرستان کتابی بسیار ارزشمند مشحون از مطالب تاریخی، جغرافیایی، ادب فارسی و عربی، اتیمولوژی و فقه اللغه، علم رجال، حکایات، شیعه شناسی و... است و دامنۀ مطالعاتی گسترده ای را در بر می گیرد؛ به ویژه در زمینۀ حکایت های تاریخی و ادبی و وقایع مربوط به جنبش های آزادی خواه که توسط بزرگان مفتخر به عنوان «سید» رهبری شده، کتابی بی نظیر و بی مانند است. متأسفانه این کتاب با داشتن حوزۀ دانش و اطلاعات وسیع، آن چنان که باید و شاید مورد توجه محققان و پژوهندگان واقع نشده است. یکی از این حوزه ها که اصلاً بدان توجه نشده، مسئله تصحیح و نسخۀ چاپی این اثر ارزشمند است. تنها نسخه چاپی موجود این کتاب به اهتمام عباس اقبال آشتیانی در سال های 1321-1320 ش به زیور طبع آراسته شده است. مزیّت بزرگ این چاپ استفاده از نسخه خطی متعلق به قبل از قرن دهم(تاریخ تحریر 978 ق،نسخه رمز گذاری شده با حرف الف) است که اکنون متاسفانه در هیچ یک از فهرست های نسخ خطی اثری از آن دیده نمی شود. در این مقاله کوشیده شده تا به تنها تصحیح موجود این کتاب نگاهی دقیق تر شود لذا بسیاری از پیشنهادها و گزینش های مصحح در متن کتاب به نقد کشیده شده و با درنگ و دقت بیشتر سعی شده است ضبط صحیح به خواننده نمایانده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقدی بر بازنگری تاریخ انبیا

 نقد مقاله‌اى با عنوان "بازنگرى تاریخ انبیاء اثر آقاى محمد باقر بهبودى است.نویسنده، بخشهایى از مقاله اصلى را نقل مى‌کند و با دلایل عقلى، قرآنى و روایى مورد نقد قرار مى‌دهد. دراغلب موارد نقد متوجّه نکاتى است که نویسنده بلاعلم و بدون دلیل در جزئیات تفسیرى اظهار نظر کرده است. برخى از این موضوعات عبارتند از: بهشتى که آدم(ع) و حوا در آن مى‌زیسته‌اند، شجره ممنوعه، شیطان، پیدایش نسل اولیه بشر، نفرین نک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
متن شناسی ادب فارسی

جلد ۶، شماره ۳، صفحات ۱۰۵-۱۳۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023