بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی - شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس آباد تهران)

نویسندگان

بهروز درّی نوکورانی

دانشیار، مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران. مسعود کسایی

استادیار، مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران فرشید فرخی زاده

کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

چکیده

هدف: امروزه به علت رشد سریع محصولات و رقابتی شدن بازار، عموماً نیاز به محصولات و خدمات جدید رشد چشم گیری پیدا کرده است. توسعه محصول جدید (npd) راهکار اساسی برای بقاء شرکت ها در این وضعیت و دوام آن ها در بازار رقابتی است. در این مقاله نقش مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید در شرکت های کوچک و متوسط (sme ها) شهرک صنعتی شمس آباد تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی: برای دستیابی به این مهم ابتدا با مطالعات عمیق ادبیات موضوع و نظر خبرگان، ابعاد و شاخص های سنجش متغیرهای تحقیق مشخص گردید. پس از آن با استفاده از تکنیک رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه، معادلات ساختاری و آزمون آنووا دو طرفه به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پرداخته شد. یافته ها: مطابق با نتایج حاصل شده، از اصلی ترین عوامل موفقیت توسعه محصول جدید مدیریت دانش و نوآوری فرآیند است. همچنین یکی از کارکردهای مهم مدیریت دانش علاوه بر تأثیر بر توسعه محصول جدید تأثیر مثبت بر انواع نوآوری ها به ویژه نوآوری فرآیند می باشد. البته مطابق با نتایج پژوهش بر میزان تأثیر این روابط، ویژگی های شرکت از جمله سن استقرار شرکت، تعداد کارکنان تحقیق وتوسعه، تعداد کارمندان و نوع صنعت نیز تأثیرگذار می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی - شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران)

هدف: امروزه به علت رشد سریع محصولات و رقابتی شدن بازار، عموماً نیاز به محصولات و خدمات جدید رشد چشم‌گیری پیدا کرده است. توسعه محصول جدید (NPD) راهکار اساسی برای بقاء شرکت‌ها در این وضعیت و دوام آن‌ها در بازار رقابتی است. در این مقاله نقش مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید در شرکت‌های کوچک و متوسط (SME‌ها) شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش‌شناسی: برای دستیابی ب...

متن کامل

بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی - شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران)

هدف: امروزه به علت رشد سریع محصولات و رقابتی شدن بازار، عموماً نیاز به محصولات و خدمات جدید رشد چشم‌گیری پیدا کرده است. توسعه محصول جدید (NPD) راهکار اساسی برای بقاء شرکت‌ها در این وضعیت و دوام آن‌ها در بازار رقابتی است. در این مقاله نقش مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید در شرکت‌های کوچک و متوسط (SME‌ها) شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش‌شناسی: برای دستیابی ب...

متن کامل

تجزیه وتحلیل تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکت های کوچک و متوسط ( مورد مطالعه: شهرک صنعتی خضراء کرمان)

اهمیت استراتژیک شرکت های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی ملل، توسط بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تشخیص داده شده است. در کشورهای مختلف جهان، سیاست های معطوف به گسترش صنایع کوچک و متوسط به سیاست های مهم و اساسی تبدیل شده است و پیشرفت صنایع مذکور، نقش مهمی در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها دارد. هرچه یک کشور به لحاظ توسعه اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد، اتکاء توسعه صنعتی آن بیش...

متن کامل

تجزیه وتحلیل تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکت‌های کوچک و متوسط ( مورد مطالعه: شهرک صنعتی خضراء کرمان)

اهمیت استراتژیک شرکت های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی ملل، توسط بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تشخیص داده شده است. در کشورهای مختلف جهان، سیاست های معطوف به گسترش صنایع کوچک و متوسط به سیاست های مهم و اساسی تبدیل شده است و پیشرفت صنایع مذکور، نقش مهمی در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها دارد. هرچه یک کشور به لحاظ توسعه اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد، اتکاء توسعه صنعتی آن بی...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در شرکت¬های کوچک و متوسط (پیمایشی پیرامون شرکت‎های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان)

برای برخورداری از مزایای کارآفرینی در شرکت­های کوچک و متوسط، بایستی روی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی تمرکز و سرمایه­گذاری کرد. یکی از این عوامل توجه و اهمیت سازمان به فناوری روز و برتر است. با این وجود مطالعات نشان داده است که بیشتر شرکت‎های کوچک و متوسط نسبت به مزیت­هایی که این فناوری­ها برایشان به‎وجود می­آورد، بی­توجه­اند. در این نوشتار تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مدیریت اطلاعات و دانش شناسی

جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۱۱-۲۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023