عوامل موثر بر به کارگیری بازاریابی فعال در دوران رکود اقتصادی و تاثیر آن ها بر عملکرد شرکت؛مطالعه شرکت های فعال در شهرک صنعتی عباس آباد

نویسندگان
چکیده

رکود می تواند به شدت عملکرد شرکت ها، و حتی بقائشان را تحت تاثیر قرار دهد. اما همه شرکت ها به یک میزان تحت تاثیر رکود قرار نمی گیرند. برخی شرکت ها به رکود به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کارشان می نگرند، در حالیکه سایر شرکت ها تعطیل شده و منتظر می مانند تا رکود سپری شود. چرا برخی شرکت ها به رکود به عنوان یک فرصت می نگرند و یک واکنش بازاریابی تهاجمی را در برابر آن گسترش می دهند؟ اثرات چنین واکنش بازاریابی بر عملکرد شرکت چیست؟ مفهوم بازاریابی فعال که سابقه آن به سال های اخیر و بروز رکود اقتصادی بزرگ در آمریکا و اروپا بازمی گردد، عبارت است از تفسیر و تعبیر شرکت از رکود به عنوان یک فرصت (تفسیر فرصت) و توسعه و اجرای واکنشی جهت سرمایه گذاری در فرصت مشاهده شده ای که به وسیله تغییر (واکنش تهاجمی) ایجاد گردیده است. مطالعه حاضر یک تحقیق پیمایشی مبتنی بر روش همبستگی است که می توان آن را بر حسب هدف در گروه تحقیقات کاربردی به شمار آورد. نتایج بررسی 45 مدیرعامل و مدیر بازاریابی با استفاده از روش مدل یابی ساختاری، در شرکت های متوسط و بزرگ شهرک صنعتی عباس آباد تهران نشان می دهند که برخی شرکت ها حقیقتا بازاریابی فعال را در دوران رکود می پذیرند. شرکت هایی که تاکید استراتژیکی بر بازاریابی، فرهنگ کارآفرینی، و منابع کمکی دارند، در فعالیت های بازاریابی در دوران رکود، فعال هستند، در حالیکه شدت رکود در صنعت اثر مستقیم بر واکنش بازارایابی فعال دارد. علاوه بر این، شرکت هایی که واکنش بازاریابی فعال در دوران رکود دارند، به عملکرد تجاری بسیار بالایی حتی در دوران رکود دست می یابند. نتایج ما بیانگر آن هستند که همه شرکت ها با یک رویکرد فعال در دوران رکود واکنش نشان نمی دهند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل موثر بر به‌کارگیری بازاریابی فعال در دوران رکود اقتصادی و تاثیر آن‌ها بر عملکرد شرکت؛مطالعه شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی عباس‌آباد

رکود می‌تواند به شدت عملکرد شرکت‌ها، و حتی بقائشان را تحت‌تاثیر قرار دهد. اما همه شرکت‌ها به یک میزان تحت‌تاثیر رکود قرار نمی‌گیرند. برخی شرکت‌ها به رکود به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کارشان می‌نگرند، در حالیکه سایر شرکت‌ها تعطیل شده و منتظر می‌مانند تا رکود سپری شود. چرا برخی شرکت‌ها به رکود به عنوان یک فرصت می‌نگرند و یک واکنش بازاریابی تهاجمی را در برابر آن گسترش می‌دهند؟ اثرات چنین واکنش ...

متن کامل

بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی فعال بر عملکرد شرکت در دوران رکود اقتصادی؛ مطالعه شرکت های فعال در شهرک صنعتی عباس آباد

رکود می تواند به شدت عملکرد شرکت ها، و حتی بقائشان را تحت تاثیر قرار دهد. اما همه شرکت ها به یک میزان تحت تاثیر رکود قرار نمی گیرند. برخی شرکت ها به رکود به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کارشان می نگرند، سرمایه گذاری وسیعی انجام می دهند و مزیت رقابتی شان را در برابر رقبای ضعیف تر تقویت می کنند، در حالیکه سایر شرکت ها تعطیل شده و منتظر می مانند تا رکود سپری شود. چرا برخی شرکت ها به رکود به عنوان ...

15 صفحه اول

بررسی تاثیر برند گرایی بر عملکرد برند و عملکرد مالی شرکت در شرکت های فعال در شهرک های صنعتی اهواز

امروزه مدیران متوجه شده­اند که برند و مدیریت برند برای ادامه حیات کسب وکارشان بسیار لازم و ضروری است. در واقع برندها به بخش جدایی ناپذیر ارزش شرکت و نیز یک دارایی استراتژیک مهم تبدیل شده­اند به طوری که برای برخی از شرکت­ها، برند، همه­ی دارایی آن شرکت محسوب می­شود. از این رو، هدف این تحقیق شناسایی تاثیرات برندگرایی بر عملکرد برند (آگاهی برند، تصویر برند، وفاداری برند) و عملکرد مالی شرکت است. بر...

متن کامل

بررسی تاثیر برند گرایی بر عملکرد برند و عملکرد مالی شرکت در شرکت های فعال در شهرک های صنعتی اهواز

امروزه مدیران متوجه شده­اند که برند و مدیریت برند برای ادامه حیات کسب وکارشان بسیار لازم و ضروری است. در واقع برندها به بخش جدایی ناپذیر ارزش شرکت و نیز یک دارایی استراتژیک مهم تبدیل شده­اند به طوری که برای برخی از شرکت­ها، برند، همه­ی دارایی آن شرکت محسوب می­شود. از این رو، هدف این تحقیق شناسایی تاثیرات برندگرایی بر عملکرد برند (آگاهی برند، تصویر برند، وفاداری برند) و عملکرد مالی شرکت است. بر...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مدیریت پسماندهای صنعتی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی عباس آباد)

زمینه و هدف: با افزایش پسماندهای صنعتی خطرناک و کمبود قانون های لازم برای مدیریت پسماند مشکلات جدی در برخی نقاط ایران به وجود آمده است. هدف این تحقیق ارزیابی شرایط جمع آوری ، حمل و نقل ، بازیافت و دفع پسماندهای صنعتی در شهرک صنعتی عباس آباد تهران می باشد. روش بررسی: این تحقیق مقطعی بوده و به وسیله پرشس نامه و گشت میدانی در سال 1392 تهیه شده است. یافته‌ها: در شهرک صنعتی عباس آباد 60000 تن در س...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
بررسی های بازرگانی

جلد ۱۱، شماره ۵۹، صفحات ۵۹-۷۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023