تاثیر محیط کشت ریزنمونه و سیتوکینین های مختلف در ریزازدیادی کاج مطبق (araucaria excelsa r.)

نویسندگان

میترا تقی پور

رحیم حداد

مریم قنادنیا

چکیده

به منظور بررسی اثر محیط کشت، ریزنمونه و سیتوکینین‏ها بر کاج مطبق آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره) قزوین در سال 1392 اجرا شد. کاج مطبق (araucaria excelsa) از خانوادۀ آروکاریاسه[1] و بومی جزیرۀ نورفک در استرالیا ست. این گیاه به منزلۀ یک گیاه زینتی چوبی، ارزش تجاری زیادی دارد. از آنجا که این گیاه از طریق بذر تکثیر می‏شود، دستیابی به یک روش ریزازدیادی برای آن یکی از اهداف مهم در کشت بافت گیاهان چوبی به حساب می‏آید. به منظور بررسی تأثیر محیط کشت‏ها و سیتوکینین‏ها طی فرایند اندام‏زایی مستقیم برای القای جوانه‏های جانبی در ریزنمونه[2]‏ها، از 3 سیتوکینین مختلف (تیدیازرون[3]، کاینتین[4] و 2ip) و 4 محیط کشت (wpm، be، ‏ms½ و te) استفاده شد. ریزنمونۀ ساقۀ میانی بهترین ریزنمونه، 2ip به منزلۀ بهترین هورمون در القای جوانه‏های جانبی و همچنین محیط te و wpm بهترین محیط‏ها برای صفات بررسی شده و ریزازدیادی کاج مطبق هستند. نتایج همبستگی نیز نشان‏دهندۀ همبستگی مثبت بین تعداد جوانه‏ها، طول جوانه‏ها و 3 شاخص کلروفیل بررسی شده بودند. به‏طورکلی، تولید ریزساقه‏ها به نوع هورمون به کار رفته و محیط کشت بستگی دارد. نتایج ریشه‏زایی نشان داد که تنها هورمون bap قادر به تولید ریشه در ریزساقه‏ها بود. لازم به یادآوری است که بررسی مقدار کلروفیل و همچنین تعیین بهترین محیط کشت، برای اولین بار در کاج مطبق گزارش می شود. [1]. araucariaceae [2]. explant [3]. thidiazuron [4]. kinetin

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر محیط کشت ریزنمونه و سیتوکینین‌های مختلف در ریزازدیادی کاج مطبق (Araucaria excelsa R.)

به‌منظور بررسی اثر محیط کشت، ریزنمونه و سیتوکینین‏ها بر کاج مطبق آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در دانشگاه بین‏المللی امام‌خمینی‌(ره) قزوین در سال 1392 اجرا شد. کاج مطبق (Araucaria excelsa) از خانوادۀ آروکاریاسه[1] و بومی جزیرۀ نورفک در استرالیا‌ست. این گیاه به‌منزلۀ یک گیاه زینتی چوبی، ارزش تجاری زیادی دارد. از‌آنجا‌که این گیاه از طریق بذر تکثیر می‏شود، دستیابی به...

متن کامل

تولید پینه از ریزنمونه های کاج مطبق (araucaria excelsa l. ) در شرایط درون شیشهای

شرایط لازم برای تولید پینه از ریزنمونه های ساقه و برگ کاج مطبق (araucaria excelsa l.) به منظور باززائی گیاه مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور محیط های کشت موراشیگ و اسکوگ (ms) و گوبتا و پولمن (bm) حاوی اسید آلفا- نفتالین استیک (naa)، ایندول بوتریک اسید (iba)، 2,4-d (4،2- دی کلروفنوکسی استیک اسید) و پیکلورام (4 - آمینو- 3،5،6 – 2- پیریدین کربوکسیلیک اسید) هر یک به میزان 2/0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی...

متن کامل

تولید پینه از ریزنمونه‌‌‌های کاج مطبق (Araucaria excelsa L.‌) در شرایط درون شیشهای

شرایط لازم برای تولید پینه از ریزنمونه‌‌‌های ساقه و برگ کاج مطبق (Araucaria excelsa L.) ‌به منظور باززائی گیاه مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور محیط‌‌‌های کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) و گوبتا و پولمن (BM) حاوی اسید آلفا- نفتالین استیک (NAA)، ‌ایندول بوتریک اسید (IBA)، 2,4-D ‌ (4،2- دی کلروفنوکسی استیک اسید) و پیکلورام (4 - آمینو- 3،5،6 – 2- پیریدین کربوکسیلیک اسید) هر یک به میزان 2/0، 5/0، 1، 2 ...

متن کامل

جنین زایی سوماتیکی در کاج مطبق (araucaria heterophylla)

تکثیر گیاهان عالی در شرایط درون شیشه ای، یکی از مهمترین اهداف کشت بافت گیاهی محسوب می شود. آروکاریای زینتی(کاج مطبق) با نام علمی araucaria heterophylla یکی از گونه های مهم سوزنی برگان و از خانواده araucariaceae می باشد که از طریق رویشی (قلمه) و زایشی (بذر) تکثیر می شود، با توجه به ارزش اقتصادی بالای آن به عنوان یک درخت زینتی با هدف دستیابی به روش تکثیر از طریق جنین زایی سوماتیکی آن این پژوهش ان...

15 صفحه اول

ریزازدیادی کاج مطبق از طریق جنین زایشی

کاج مطبق (araucaria excelsa) از خانواده آروکاریاسه و بومی جزیره نورفک در استرالیا است. این گیاه به عنوان یک گیاه زینتی چوبی از ارزش تجاری بالایی برخوردار است. از آنجایی که این گیاه از طریق بذر تکثیر می شود، دستیابی به یک سیستم باززایی برای آن یکی از اهداف مهم در کشت بافت گیاهان چوبی به حساب می آید. در این آزمایش به بررسی جنبه های مختلف ریزازدیادی گیاه یاد شده اقدام گردید. بدین منظور در سه آزمای...

In Vitro Rooting of Araucaria Excelsa R. Br. Var. Glauca Using Agrobacterium Rhizogenes

The family Araucariaceae encompasses several evergreen forest tree species, which has a high ornamental value due to being a good specimen and having symmetrical branches. Conventional propagation of Araucaria excelsa R. Br. var. glauca by cutting has limited success because of topophysis and difficult-to-root characteristics, and grafting is accompanying incompatibility. The aim of this resear...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
به نژادی گیاهان زراعی و باغی

ناشر: دانشگاه تهران

ISSN 2383-3122

دوره 3

شماره 1 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023