تحلیل رژیم باد خلیج فارس با استفاده از داده های ایستگاه های هواشناسی همدیدی

نویسندگان

فرشته کمیجانی

دانشجوی دکتری فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی علی نصرالهی

دکتری عمران - هیدرولیک، شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی نرگس نظری

دانشجوی دکتری عمران - هیدرولیک، شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی شهرزاد ناهید

دکتری فیزیک دریا، سازمان هواشناسی کشور، پژوهشکده هواشناسی

چکیده

در این تحقیق داده های همدیدی باد اندازه گیری شده در 13 ایستگاه هواشناسی واقع در بخش شمالی خلیج فارس از بدو تأسیس تا سال 2007 با هدف بررسی الگوی تغییرات باد خلیج فارس، مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور گلبادهای سالیانه و ماهیانه و نمودارهای فراوانی سرعت باد، ترسیم شده است. سپس با تحلیل این اطلاعات و بازبینی و بروزرسانی تحقیقات گذشته، سعی شد برای هر ایستگاه تقسیم بندی مناسبی بر اساس بازه های زمانی که دارای الگوی باد سالانه مشابه هستند، صورت گیرد و از این طریق الگوی های باد نمونه ای برای هر ایستگاه تعیین گردید. در مرحله بعد با بررسی شرایط طبیعی و جغرافیایی و نظام های هواشناسی حاکم بر منطقه و مطابقت این اطلاعات با الگوهای باد نمونه ایستگاه ها تغییرات باد در بخش شمال خلیج فارس در یک دوره بلند مدت و برای فصول مختلف مد نظر قرار گرفت. این بررسی ها نشان دادند که باد غالب در سواحل غرب خلیج فارس غرب – شمال غربی بوده که با حرکت به سمت مرکز خلیج فارس به سمت غرب میل کرده و در نزدیکی جزیره قشم به جنوب غربی متمایل شده و در بندرعباس و تنگه هرمز به صورت غیرقابل انتظاری جنوبی می شود. تحلیل اطلاعات نشان داد که جهت بادهای نظام مند در امتداد سواحل شمالی خلیج فارس تحت تأثیر شکل سواحل و رشته کوه های بلند به موازات آن ها قرار می گیرد و این اثر با دور شدن از این عوارض ضعیف شده و در ایستگاه های واقع در جزایر مشهود نیست، بطوریکه در ایستگاه هایی که در دریا واقع هستند همچون سیری و ابوموسی جهت غالب وزش باد در همه فصول غربی است. همچنین با وجود اینکه با پیشروی از غرب به شرق خلیج فارس از شدت بادهای نظام مند غالب در غرب منطقه کاسته می شود، مولفه غالب دیگری در امتداد عمود بر سواحل ظاهر شده که شدت و تداوم سالانه آن بسوی شرق خلیج فارس افزایش می یابد بطوریکه در بندرعباس به دلیل موقعیت و امتداد ساحل، این مولفه باد غالب منطقه را تعیین می نماید. بطور کلی نتایج این تحقیق بیان می کنند که الگوی باد غالب در مناطق مختلف خلیج فارس به جهت و موقعیت خط ساحلی و همچنین شرایط فصلی بادها و عوارض ساحلی (مانند کوه ها) بستگی دارد و نزدیک بودن ایستگاه ها به یکدیگر از لحاظ مکانی به معنی داشتن روند یکسان در الگوی تغییرات جهت باد و مقدار سرعت باد نمی باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل رژیم باد خلیج فارس با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی همدیدی

در این تحقیق داده‌های همدیدی باد اندازه‌گیری شده در 13 ایستگاه هواشناسی واقع در بخش شمالی خلیج فارس از بدو تأسیس تا سال 2007 با هدف بررسی الگوی تغییرات باد خلیج فارس، مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور گلبادهای سالیانه و ماهیانه و نمودارهای فراوانی سرعت باد، ترسیم شده است. سپس با تحلیل این اطلاعات و بازبینی و بروزرسانی تحقیقات گذشته، سعی شد برای هر ایستگاه تقسیم‌بندی مناسبی بر اساس بازه‌ها...

متن کامل

تحلیل و ارزیابی خشکسالی هواشناسی در ایستگاه همدیدی گرگان

خشکسالی یکی از مهم‌ترین انواع مخاطرات طبیعی و پدیده آرام و مرموز است که ناشی از فرآیندهای آب و هوایی می‌باشد. شدت و فراوانی آن تاحدودی به موقعیت جغرافیایی محل بستگی دارد که هر چند سال یک بار در نتیجه کاهش میزان بارندگی اتفاق می‌افتد. به منظور مطالعه و بررسی خشکسالی‌های ایستگاه سینوپتیک گرگان، داده‌های بارندگی دوره آماری(2005-1976) از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید و بعد از بررسی‌های اولیه و آزم...

متن کامل

تحلیل رگرسیونی داده های اقلیمی با استفاده از ایستگاه های انتخابی ایران

هدف از تحلیل رگرسیونی پیش بینی متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل می باشد. بر این اساس در تحلیل رگرسیونی محقق به دنبال پیش بینی است. به همین دلیل برای تحلیل های پیشرفته و پیش بینی تغییر در متغیر وابسته در صورت تغییر در متغیر یا متغیرهای مستقل باید از روش های تحلیل رگرسیونی استفاده کرد. وقتی رابطة متغیرها بررسی می شود باید به این نتیجه رسید که متغیرها قابلیت تحلیل رگرسیونی را دارند. در تحلیل رگ...

متن کامل

بررسی روابط بین خشکسالی هواشناسی و متغیرهای خورشیدی در برخی از ایستگاه های همدیدی ایران

خشکسالی پدیده­ای طبیعی است که می­تواند خسارات قابل توجهی به بشر و سازه­های طبیعی وارد آورد. رخداد این پدیده را با اطمینان کامل نمی­توان پیش­بینی نمود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی امکان ارائه و توسعه مفهوم جدیدی از خشکسالی اقلیمی و ارزیابی ویژگی­های همه جانبه آن بر اساس متغیر­های سه گانه هیدرومتئورولوژیکی و هواشناختی مرتبط با پدیده خشکسالی، چون بارش، تشعشع خورشیدی و تداوم ساعات آفتابی در مقیاس ماه...

متن کامل

شناسایی الگوهای همدیدی بارش های سنگین ساحل شمالی خلیج فارس

برخی مواقع شدت بارش­های سواحل شمالی خلیج فارس چنان است که منطقه را دچار بحران می­کند. بر این اساس که می­توان شرایط اتمسفر را با ارتفاع ژئوپتانسیل، آب قابل­ بارش و سرعت باد قائم بیان کرد، برای شناسایی الگوهای همدید بارش­ های سنگین سواحل شمالی خلیج فارس، داده‎های روزانۀ این متغیرها از پایگاه ­دادۀ مراکز ملی پیش­بینی محیطی و بارش روزانۀ ایستگاه ­های بندرعباس، بندرلنگه، بوشهر و آبادان از سازمان هوا...

متن کامل

تحلیل و ارزیابی خشکسالی هواشناسی در ایستگاه همدیدی گرگان

خشکسالی یکی از مهم ترین انواع مخاطرات طبیعی و پدیده آرام و مرموز است که ناشی از فرآیندهای آب و هوایی می باشد. شدت و فراوانی آن تاحدودی به موقعیت جغرافیایی محل بستگی دارد که هر چند سال یک بار در نتیجه کاهش میزان بارندگی اتفاق می افتد. به منظور مطالعه و بررسی خشکسالی های ایستگاه سینوپتیک گرگان، داده های بارندگی دوره آماری(2005-1976) از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید و بعد از بررسی های اولیه و آزم...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
نیوار

جلد ۳۸، شماره ۸۵-۸۴، صفحات ۲۷-۴۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021