اثر بخشی بازی درمانی عروسکی بر پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه

نویسندگان

پگاه آزادی منش

pegah azadimanesh giulan universityدانشگاه گیلان عباسعلی خانزاده

abassali khanzadeh giulan universityدانشگاه گیلان منصور حکیم جوادی

mansur hakim-javadi giulan universityدانشگاه گیلان محمد وطن خواه

mohamad vatankhah giulan universityدانشگاه گیلان

چکیده

پیش زمینه و هدف: با توجه به شیوع نسبتاً بالای اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه و همراهی این اختلال با علائم پرخاشگری به کارگیری مداخلاتی جهت کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در این افراد با اهمیت به نظر می رسد بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی عروسکی بر کاهش پرخاشگری کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه می باشد. مواد و روش کار: مطالعه حاضر شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان سن 8 تا 12 سال مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی شهر کرمانشاه بود که بر اساس شرایط ورود به پژوهش تعداد 24 نفر به صورت نمونه گیری دردسترس از میان مراجعه کنندگان به کلینیک های روان درمانی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برنامه مداخله ای بازی درمانی عروسکی بر روی گروه آزمایش به مدت 10 جلسه اعمال شد درحالی که گروه کنترل چنین آموزشی را دریافت نکردند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار کودکان دبستانی فرنچ و همکاران (2002) بود. از تحلیل واریانس و آزمون تی مستقل جهت تجزیه وتحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به گروه کنترل در مقیاس های پرخاشگری کل (23/3-=t، 004/0 p<) پرخاشگری رابطه ای (28/2-=t، 04/0 p<) و پرخاشگری واکنشی (1/7-=t، 001/0 p<) کاهش یافتند اما در مقیاس پرخاشگری جسمانی تفاوتی (6/0=t، 55/0 p<) در دو گروه مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش بازی درمانی عروسکی می تواند از طریق اثرگذاری بر عملکردهای اجرایی و تنظیم هیجان منجر به کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بخشی بازی درمانی عروسکی بر پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/نارسایی توجه

Background & Aims: Regarding the high prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and comorbidity with aggression symptoms, it is significant to apply an intervention to reduce the symtomps. It was aimed to investigate the efficacy of puppet play therapy on aggression of children with attention deficit hyperactivity disorder. Materials and Methods: This quasi-experiment...

متن کامل

اثر بخشی بازی درمانی بر اختلالات نوشتن در کودکان مبتلا به اختلال نارسائی توجه / بیش فعالی

مقدمه : مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی بر اختلالات نوشتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی انجام شد. روش کار:روش پژوهش حاضر آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدائی ناحیه 2 مشهد در سال تحصیلی(1394-95) بودند.  نمونه ای شامل 30 نفر از دانش آموزان پسر پایه سوم ا...

متن کامل

اثر موسیقی درمانی بر پرخاشگری، علایم بیش فعالی و کمبود توجه در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی

اختلال نقص توجه – بیش فعالی بیماری نسبتا شایعی در بین کودکان می باشد که با نشانه‌های پرخاشگری، بیش فعالی، اضطراب و کمبود توجه همراه می‌باشد. با توجه به اثرات جانبی داروهایی که برای درمان این اختلال استفاده می‌شود، این مطالعه با هدف بررسی اثر موسیقی درمانی بر بهبود نشانه‌های این اختلال انجام گرفته است. این مطالعه نیمه تجربی در سال 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بر روی 20 کودک ایرانی با ا...

متن کامل

مقایسه اثربخشی هنردرمانی گروهی و بازی درمانی عروسکی بر مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نارسایی توجه

زمینه و هدف: اختلال فزون­ کنشی/ نارسایی­ توجه رایج ­ترین اختلال عصب­ تحولی در کودکی است که سبب ایجاد مشکلات در توانایی­ های اجتماعی، تحصیلی، و زندگی خانوادگی فرد می­ شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر هنردرمانی گروهی و بازی­ درمانی عروسکی در ارتقای مهارت­ های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی/نارسایی ­توجه بود. روش: پژوهش حاضر نیمه­آ زمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با دو گروه آزمایش بو...

متن کامل

اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی– رفتاری بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی– رفتاری بر پرخاشگری کودکان پیش­ دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون­ کنشی انجام شد. روش: طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل است. جامعه‌ آماری شامل تمامی کودکان 6-4 ساله مهدکودک­ های شهر رشت در سال تحصیلی 92-91 بود که از این میان 400 کودک به روش نمونه­ گیری تصادفی خوشه ­ای چندمرحله ­ای ان...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-نارسایی توجه

The Purpose of the present research was to examine the effectiveness of communication skills training on aggression in children with ADHD. The study population consisted of all children 9 to 12 years with ADHD from Omid Asr Rehabilitationat 2014.&nbsp; Sampling method was purposeful and 24 children with ADHD that have aggression selected (12 children experimental group and 12 control group). Th...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله پزشکی ارومیه

جلد ۲۸، شماره ۲، صفحات ۸۳-۹۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022