تأثیرکیتوسان بر پرآوری درون شیشه ای انگور (vitis vinifera l.) رقم ‘بی دانة قرمز’

نویسندگان

صابر صادق پور

لطفعلی ناصری

چکیده

در پژوهش حاضر، اثر غلظت های مختلف کیتوسان (صفر، 10، 20، 40 و 80 میلی گرم در لیتر محیط کشت) با وزن مولکولی پایین، در پرآوری دورن شیشه ای انگور ‘بی دانة قرمز’ بررسی شد. سی روز پس از استقرار، شاخساره های طویل شده روی محیط کشت نصف غلظت موراشیگ و اسکوگ حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین  (bap)و 1/0 میلی گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک (iba) و غلظت های مختلف کیتوسان در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار قرارگرفت. براساس نتایج، بیشترین پرآوری (6/7 شاخساره بر ریزنمونه)، وزن خشک و تر تودة گیاهی، سطح برگ و شاخص کلروفیل از غلظت 40 میلی گرم در لیتر کیتوسان به دست آمد. بیشترین طول شاخساره و قطر شاخساره در غلظت 20 و 40 میلی گرم در لیتر کیتوسان مشاهده شد. بیشترین طول میان گره در هر دو محیط کشت شاهد و 40 میلی گرم در لیتر کیتوسان مشاهده شد. به طور کلی، اثر غلظت 40 میلی گرم در لیتر کیتوسان در بهبود شاخص های پرآوری انگور رقم ‘بی دانة قرمز’ معنادار بود. از این رو، می توان آن را مادة محرک رشد در افزایش پرآوری درون شیشه ای انگور رقم ‘بی دانة قرمز’ استفاده کرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر کیتوسان بر پرآوری درون شیشه‌ای انگور رقم ‘بی‌دانه قرمز’

در پژوهش حاضر، اثر غلظت‌های مختلف کیتوسان (صفر، 10، 20، 40 و 80 میلی‌گرم در لیتر محیط کشت) با وزن مولکولی پایین، در پرآوری دورن شیشه‌ای انگور ‘بی‌دانة قرمز’ بررسی شد. سی روز پس از استقرار، شاخساره‌های طویل‌شده روی محیط کشت نصف غلظت موراشیگ و اسکوگ حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین  (BAP)و 1/0 میلی‌گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک (IBA) و غلظت‌های مختلف کیتوسان در قالب طرح کاملاً تصادفی ب...

متن کامل

اثرات کیتوسان در پرآوری درون‌شیشه‌ای انگور (Vitis vinifera L.) رقم قزل‌اوزوم

انگور رقم قزل­ اوزوم از ارقام بازارپسند و پراهمیت بوده و دارای میوه­ های قرمز ترد و آبدار می ­باشد. در ازدیاد درون شیشه‌ای گیاهان چوبی از جمله انگور مرحله پرآوری از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. بنابراین سعی بر آن است که با روش‌های مختلفی بتوان این مرحله را با موفقیت انجام داده و تسریع نمود. در پژوهش حاضر اثرات غلظت‌های مختلف کیتوسان با وزن مولکولی پایین در پرآوری انگور رقم قزل­ اوزوم مورد برر...

متن کامل

ارزیابی واکنش دو رقم انگور (vitis vinifera l) به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای

تنش خشکی به عنوان یک عامل محدودکننده تولیدات گیاهی و فاکتوری مهم در کاهش رشد و توسعه¬ی گیاهان است. روش¬های سنتی برای انتخاب گیاهان متحمل به خشکی فرآیندی پیچیده و زمان بر است. با توجه به تناسبی که احتمالا" بین واکنش سلول، اندام و کل گیاه نسبت به تنش¬ها وجود دارد از روش کشت درون شیشه¬ای برای ارزیابی و دستیابی به گیاهان متحمل به خشکی استفاده می¬گردد. از طریق کشت¬های درون شیشه¬ای می¬تون تعداد گیاه ...

اثرات کیتوسان در پرآوری درون شیشه ای دو رقم انگور

ارقام انگور قزل اوزوم و بیدانه قرمز از ارقام بازارپسندی هستند که دارای میوه های قرمز ترد و آبدار می باشند و بیشتر به صورت تازه خوری یا کشمش (رقم بیدانه قرمز) و یا عرضه در زمستان (رقم قزل اوزوم) استفاده می شوند. به طور کلی ازدیاد درون شیشه ای گیاهان چوبی از جمله انگور مشکل تر از گیاهان علفی می باشد و با توجه به این که مرحله پرآوری یکی از مراحل اصلی ریزازدیادی است و سرعت رشد فاکتور مهمی در پرآوری...

اثر پوشش پلاستیکی و ورقه‌های بی سولفیت سدیم بر انبارمانی انگور (Vitis vinifera) رقم رشه

در این پژوهش اثر نوع پوشش بسته‌بندی و محل قرار گیری ورقه‌های آزاد‌کننده گاز دی اکسید گوگرد برکنترل پوسیدگی‌های قارچی، صفات کیفی و باقیمانده سولفیت در انگور رشه (سیاه سردشت) طی نگهداری در سردخانه در دو سال 1386 و 1387 مورد بررسی قرار گرفت. اثر سه سطح متفاوت ورقه‌های سولفور با غلظت یک گرم بر کیلوگرم (یک ورقه کامل در بالای جعبه، نصف ورقه در بالای و نصف دیگر در پایین جعبه و بدون ورقه سولفور) همراه ...

متن کامل

بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک چهار رقم انگور ایرانی(Vitis vinifera L.) به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای

Water stress is one of the most important abiotic limiting factors that restricts growth, development and productivity of horticulrural crops. In vitro methods have been successfully used for evaluating water deficit stress in plants. In this regards, responses of four Iranian grapevine genotypes to drought stress induced by polyethylene glycol 6000 at -5, -5.24, -5.65, -6.24 and -7 bar were...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
به زراعی کشاورزی

ناشر: دانشگاه تهران

ISSN 8337-2008

دوره 16

شماره 3 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022