تعیین دقت ثبت ایمپلنت و جزئیات سطحی با استفاده از پلی اتر و پلی وینیل سایلوکسان با روش تری بسته

نویسندگان

مرضیه علی خاصی

marzieh alikhasi associate professor, department of prosthodontics/ member of dental research center, school of dentistry, tehran university of medical sciences, tehran, iranعضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و دانشیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران حکیمه سیادت

hakimeh siadat associate professor, department of prosthodontics/ member of implant research center, school of dentistry, tehran university of medical sciences, tehran, iranعضو مرکز تحقیقات ایمپلنت و دانشیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران الهه بیابانکی

elaheh beyabanaki post-graduate student, department of prosthodontics, school of dentistry, tehran university of medical sciences, tehran, iranدستیار تخصصی گروه آموزشی پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تهیه قالب های دقیق از دندان های تراش خورده، در شرایطی که در مجاور ایمپلنت های دندانی هستند، حائز اهمیت است. در این شرایط، عدم توجه در انتخاب ماده و روش قالب گیری مناسب، نه تنها می تواند در انتقال موقعیت سه بعدی ایمپلنت تأثیرگذار باشد، بلکه ثبت دقیق دندان را نیز می تواند به مخاطره بیاندازد. در تحقیق حاضر دقت دو ماده قالب گیری با استفاده از ترانسفر قالب گیری مخروطی در ثبت موقعیت ایمپلنت و جزئیات سطح بررسی شد.   روش بررسی: یک مدل مرجع فلزی دارای 2 ایمپلنت (implantium) به همراه تراش سه شیار بر سطح یک دندان طبق استاندارد شماره 19 ada ، ساخته شد. 10 قالب پلی اتر (pe) با قوام متوسط با تری اختصاصی و 10 قالب پوتی واش پلی وینیل سایلوکسان (pvs) با تری پیش ساخته با استفاده از ترانسفرهای قالب گیری مخروطی تهیه شد. قالب ها با گچ ada نوع 4 ریخته شد. دقت قالب گیری به وسیله ارزیابی جابه جایی سر آنالوگ ایمپلنت ها در محورهای x و y و جابه جایی زاویه ای، با استفاده از coordinate measuring machine (cmm) و نیز دقت بازسازی شیارها با استفاده از video measuring machine (vmm) اندازه گیری شد. این اندازه گیری ها با مقادیر حاصل از مدل مرجع مقایسه شد. داده ها توسط آنالیز one-way anova و t-test آنالیز شد.   یافته ها: پوتی واش pvs جابه جایی خطی کمتری نسبت به مدل مرجع داشت (001/0> p ). اختلاف معنی داری در بازسازی جزئیات سطحی وجود نداشت (15/0= p ).   نتیجه گیری: پوتی واش pvs جابه جایی خطی کمتری نسبت به pe با قوام متوسط داشت. تفاوت معنی داری ازنظر بازسازی جزئیات سطحی بین دو ماده قالب گیری، وجود نداشت.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین دقت ثبت ایمپلنت و جزئیات سطحی با استفاده از پلی‌اتر و پلی‌وینیل سایلوکسان با روش تری بسته

  Background and Aims: Making accurate impressions of prepared teeth when they are adjacent to dental implants is of great importance. In these situations, disregarding the selection of appropriate impression material and technique, not only can affect accuracy of transferring of the 3-dimentional spatial status of implant, but also can jeopardize the accurate recording of tooth. In the present...

متن کامل

اثر نوع تری بر دقت انتقال موقعیت ایمپلنت در قالب گیری با تری بسته توسط پلی وینیل سایلوکسان

سابقه و هدف: در پروتزهای متکی بر ایمپلنت موفقیت درازمدت درمان به تطابق passive پروتز وابسته است. هدف از این مطالعه، مقایسه دقت انتقال ایمپلنت های دندانی با تکنیک قالب گیری به روش تری بسته با استفاده از تری پیش ساخته فلزی و پلاستیکی و تری اختصاصی به وسیله ماده قالب گیری پلی وینیل سایلوکسان بود. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، یک مدل استیل زنگ نزن که 4 ایمپلنت با قطر 4 میلی متر در س...

متن کامل

اثر نوع تری بر دقت انتقال موقعیت ایمپلنت در قالب‌گیری با تری بسته توسط پلی‌وینیل سایلوکسان

سابقه و هدف: در پروتزهای متکی بر ایمپلنت موفقیت درازمدت درمان به تطابق passive پروتز وابسته است. هدف از این مطالعه، مقایسه دقت انتقال ایمپلنت‌های دندانی با تکنیک قالب‌گیری به روش تری بسته با استفاده از تری پیش‌ساخته فلزی و پلاستیکی و تری اختصاصی به وسیله ماده قالب‌گیری پلی وینیل سایلوکسان بود. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، یک مدل استیل زنگ نزن که 4 ایمپلنت با قطر 4 میلی‌متر در س...

متن کامل

تعیین دقت ثبت ایمپلنت در دو روش تری باز و تری بسته و تعیین ثبت جزئیات سطح دندان حین این قالب گیری

زمینه و هدف: قرارگیری ایمپلنت ها به صورت غیرفعال و بدون استرس در محل خود از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه دقت ابعادی و زاویه ای 2 تکنیک قالب گیری تری باز و تری بسته به وسیله ماده قالب گیری پلی اتر و نیز دقت ثبت جزئیات سطحی دندان حین قالب گیری از ایمپلنت های دندانی مورد بررسی قرار گرفتروش بررسی: یک مدل فلزی با دو ایمپلنت در ناحیه دندان پرمولر دوم و مولر اول ماگزیمم و یک دندان با سطح شی...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

دقت ابعادی سه روش قالب گیری با پلی وینیل سایلوکسان پوتی-واش

سابقه و هدف: در مورد تأثیر نوع روش قالب گیری بر دقت ترمیم های ریختگی اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. هدف از این مطالعه تعین دقت ابعادی سه روش قالب گیری پوتی واش با ماده پلی وینیل سایلوکسان بود. مواد و روشها: در این تحقیق تجربی-آزمایشگاهی، سه روش قالب گیری با پوتی واش شامل 1) دو مرحله ای با mm1 فضا (ایجاد فضا برای واش به وسیله کوپینگ های پیش ساخته)، 2) دو مرحله ای با استفاده از فضاساز پلی اتیلنی...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله دندانپزشکی

جلد ۲۶، شماره ۴، صفحات ۲۴۳-۲۵۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021