× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

a comparative study on the amount of extruded material from the apical foramen with niti rotary and stainless steel hand instruments

نویسندگان

shahrzad nazari department of endodontic, dental school, hamedan university of medical sciences, hamedan, iran. sh_nazari_ef@yahoo.com

farshid mirmotalebi department of prosthodontic, dental school, hamedan university of medical sciences, hamedan, iran

چکیده

introduction: the purpose of the present study was to quantify and compare the amount of extruded debris from apical foramen after instrumentation of the root canal system with hand and rotary instruments. materials and methods: root canals of forty five fresh extracted single rooted human teeth with mature apexes and less than 15 degree of root curvature were instrumented in group a with stainless steel k-type files, in group b with rotary niti flex master files, and in group c with rotary niti protaper files and followed weighting the extruded debris by a digital scale to within 0.0001 gram accuracy. results: in all groups, the mean weight of extruded debris was not more than 5 mg (p=0.0l) and was ranked as: group a>group b>group c. there were statistically significant differences among three groups (p=0.0l). the mean value of extruded debris in the protaper and flex master groups were 0.652 and 0.788 mg, respectively. conclusion: the study revealed that the amount of extruded debris from the apical foramen was minimal when protaper files were used.

جستجوی کلمه کلیدی

extruded debris
root canal therapy
rotary instruments

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

INTRODUCTION The purpose of the present study was to quantify and compare the amount of extruded debris from apical foramen after instrumentation of the root canal system with hand and rotary instruments. MATERIALS AND METHODS Root canals of forty five fresh extracted single rooted human teeth with mature apexes and less than 15 degree of root curvature were instrumented in group A with stain...

OBJECTIVES The purpose of this in-vitro study was to compare shaping ability of NiTi rotary Mtwo and FlexMaster with stainless steel hand K-Flexofile in simulated curved root canals. STUDY DESIGN Forty-five simulated canals in resin blocks were prepared with Mtwo, FlexMaster and stainless steel hand K-Flexofile (15 blocks in each group). Using pre- and post- instrumentation images, straighten...

Introduction: The purpose of this in-vitro study was to compare shaping ability of NiTi rotary Mtwo and FlexMaster with stainless steel hand K-Flexofile in curved root canals of extracted teeth. Materials and Methods: Mesiobuccal canals of 45 mandibular molar teeth were balanced into three groups of 15 each, with respect to the Schneider angle, canal access angle, height, dis-tance and radiu...

در این پژوهش به بررسی اثر افزایش ترافیک بر روی تعداد تصادفات پرداخته شده است. به این منظور 30 تقاطع در شهر تهران بطور تصادفی انتخاب گردید و تعداد تصادفات ماهیانه در این تقاطعات در طول سالهای 89-90 از سازمان کنترل ترافیک شهر تهران استخراج گردید و با استفاده از مدل داده های تابلویی و نرم افزار eviews مدل خطی و درجه دوم تخمین زده شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تقاطعات پر ترافیک تر تعداد تصادفا...

اتانول کاربردهای متنوعی در صنایع لاستیک سازی، رنگسازی، حلالها ومکمل سوخت خودرو دارد. اتانول برخلاف نفت از جمله مواد تجدیدپذیر محسوب می شود که مشکلات زیست محیطی و آلودگی نیز ایجاد نمی کند. استفاده از اتانول به عنوان مکمل سوختخودروها از جمله مهمترین مصارف صنعتی این ماده بشمار می رود. با توجه به این موضوع تحقیق و توسعه در زمینه تولید اتانول با درجه خلوص بالا در سطح جهان، و نه تنها در کشور های پیشر...