بررسی اثرات محافظتی کروسین بر هیستومورفومتری بیضه و پارامترهای سرولوژیکی در موش های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

نویسندگان

زهرا بختیاری

zahra bakhtiary department of basic science, faculty of veterinary medicine, p.o.box: 1177, urmia university, urmia, iran, tel: +989186343035گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، تلفن: 09186343035سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (urmia university) رسول شهروز

rasool shahrooz basic science department, faculty of veterinary medicine, urmia universityگروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه،سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (urmia university) عباس احمدی

abbas ahmadi basic science department, faculty of veterinary medicine, urmia universityگروه علوم پایه، دانشگاه ارومیه،سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (urmia university) حسن ملکی نژاد

hassan malekinejad basic science department, faculty of veterinary medicine, urmia universityگروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه،سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (urmia university) مصطفی مصطفوی

چکیده

پیش زمینه و هدف: با توجه به اثر سیکلوفسفامید به عنوان یک داروی رایج در شیمی درمانی بر ساختار بیضه، این مطالعه باهدف تعیین اثر حفاظتی کروسین بر ساختار بافتی لوله های منی ساز و میزان آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز، مالون دی آلدئید و تستوسترون موش های سوری بالغ در معرض سیکلوفسفامید انجام شد.مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی،15 موش سوری نر بالغ در سه گروه کنترل، کنترل شم و تجربی به مدت 35 روز تیمار شدند. گروه کنترل سرم فیزیولوژی (2/0 میلی لیتر)، گروه کنترل شم سیکلوفسفامید(mg/kg,ip/week15) و گروه تجربی کروسین(mg/kg,ip/day200) به همراه سیکلوفسفامید دریافت نمودند. سپس در نمونه های خون به دست آمده از گروه ها، میزان سوپراکسیددیسموتاز و هورمون تستوسترون مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین نمونه های بیضه جهت انجام مطالعات هیستومورفومتری و اندازه گیری مالون دی آلدئید استفاده گردیدند.یافته ها: نتایج نشان داد که ضرایب تمایز لوله ای، تجمعی، ضخامت کپسول بیضه، تعداد سلول های سرتولی فعال و همچنین مقادیر سوپراکسید دیسموتاز و تستوسترون در گروه های کنترل و تجربی نسبت به گروه کنترل شم به طور معنی دار (05/0p< ) افزایش نشان داد و ضریب اسپرمیوژنز نیز در گروه های کنترل و تجربی نسبت به کنترل شم افزایش یافت، ولی این افزایش در گروه تجربی معنی دار نبود. همچنین میزان مالون دی آلدئید در گروه کنترل شم نسبت به سایر گروه ها افزایش معنی دار نشان داد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که کروسین باعث افزایش میزان آنزیم های آنتی اکسیدانتی و هورمون تستوسترون و کاهش تغییرات هیستوپاتولوژیک بیضه در موش هایتحت درمان با سیکلوفسفامید می گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرات محافظتی کروسین بر هیستومورفومتری بیضه و پارامترهای سرولوژیکی در موش‌های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

   Background & Aims: According to the effects of cyclophosphamide (CP) as a current chemotherapeutic drug on the structure of testis, this study was aimed to evaluate the protective effects of crocin on histological structure of seminiferous tubules, superoxide dismutase, malondialdehyde and testosterone in CP treated adult mice.  Material & Methods: In this experimental study, 15 adult male m...

متن کامل

اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش‌های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

زمینه و هدف: عوارض جانبی حاصل از سیکلوفسفامید باعث کاهش باروری و حتی عقیمی‌ در افراد تحت درمان با این دارو می‌شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش‌های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 15 سر موش سوری نر بالغ 25ـ20 گرمی‌در 3 گروه مساوی شامل؛ گروه کنترل با دریافت روزانه 1/0 سی‌سی سرم فیزیولوژی، گروه شم کنترل با دریافت 15 م...

متن کامل

اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

زمینه و هدف: عوارض جانبی حاصل از سیکلوفسفامید باعث کاهش باروری و حتی عقیمی در افراد تحت درمان با این دارو می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 15 سر موش سوری نر بالغ 25ـ20 گرمی در 3 گروه مساوی شامل؛ گروه کنترل با دریافت روزانه 1/0 سی سی سرم فیزیولوژی، گروه شم کنترل با دریافت 15 میلی گرم...

متن کامل

ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

چکیده زمینه و هدف: سیکلوفسفامید در کنار نقش‌ درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی، القای استرس ‌‌اکسیداتیو، تأثیر بر DNA سلول‌های جنسی و کاهش قدرت باروری است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش‌های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 36 سرموش سوری ماده 8-6 هفته‌ایی به 3 گروه تقسیم شده و به مدت 21...

متن کامل

ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر آسیب DNA اسپرم و لقاح داخل آزمایشگاهی موش های نر بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

Background and purpose: Oxidative stress induced by cyclophosphamide (CP), a chemotherapeutic agent, causes vulnerability of sperm and declining the fertility power. Then in this study the effect of crocin (saffron extract) on amelioration of these side effects was investigated. Materials and methods: In this study 24 adult male mice were divided in three groups (n=8). Control group received n...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله پزشکی ارومیه

جلد ۲۵، شماره ۷، صفحات ۶۶۳-۶۷۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023