بررسی صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی در شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۳

نویسندگان

محسن ادیب حاج باقری

mohsen adib-hajbaghery faculty of nursing and midwifery, kashan university of medical sciences, kashan, iran.عضو هیئت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران سمیرا زهتاب چی

samira zehtabchi kashan university of medical sciences, kashan, iran.عضو هیئت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: مراقبت معنوی، در ایجاد احساس سلامتی و آرامش در بیمار و خانواده وی، نقش اساسی دارد، لذا برخورداری از صلاحیت حرفه ای برای پرستاران ضروری است. با توجه به اهمیت مراقبت معنوی و ارزیابی صلاحیت حرفه ای پرستاران در این حیطه، این مطالعه با هدف تعیین صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی در شهرستان کاشان سال 1393 انجام شد. روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، جامعه پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در بخش های بالینی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه تعیین صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی گردآوری و تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار spss/11.5 انجام شد. یافته ها: در این مطالعه 239 پرستار شرکت کردند. میانگین و انحراف معیار نمره کل صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی 95/25 ± 64/99 بود. میانگین و انحراف معیار نمره صلاحیت حرفه ای آنها در حیطه ارزیابی و اجراء مراقبت معنوی 54/17 ± 70/46، در حیطه ارزش های انسانی 60/4 ± 68/20، در حیطه آگاهی 12/3 ± 85/11، در حیطه نگرش 78/2 ± 28/11و در حیطه خودشناسی 54/1 ± 50/7 بود. پرستاران بخش های اورژانس از پایین ترین صلاحیت در ارائه مراقبت معنوی برخوردار بودند. نتیجه نهایی: مطالعه حاضر نشان داد که پرستاران شرکت کننده از صلاحیت حرفه ای مناسبی در ارائه مراقبت معنوی برخوردار نیستند و تاکنون آموزشی در رابطه با این مفهوم دریافت نکرده اند. این یافته ها لزوم انجام مطالعات بیشتر در زمینه معنویت و مراقبت معنوی در ایران را نشان می دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی صلاحیت حرفه‌ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی در شهرستان کاشان در سال 1393

Background: Spiritual care has the crucial role in the health and welfare of patient and her/his family. Being competent in the provision of spiritual care is necessary for all of the healthcare professionals and especially for nurses. Given the importance of spiritual care, and the crucial role of assessing this competency, this study aimed to evaluate the professional competence of a sample o...

متن کامل

ارتباط بین صلاحیت حرفه ای دانشجویان رشته پرستاری در حیطه مراقبت معنوی و هوش معنوی

Introduction: Spiritual care can have positive effects on physical and mental health of patients; facilitates healing process and increases patients' satisfaction. Spiritual intelligence can also be a contributing factor to nurse caring behaviors. This study aims to determine relationship between nursing students’ professional competence in spiritual care and Spiritual Intelligence. Meth...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بار ذهنی کار و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۳

gte vml 1]> چکیده زمینه و هدف: پرستاران افرادی هستند که کارهای مهمی در بیمارستان انجام می دهند. مطالعات نشان دادند میزان تنش در پرستاران با کیفیت مراقبت های پرستاری ارائه شده به وسیله آنها رابطه معکوس دارد. یکی از عواملی که می تواند روی رفتار و عملکرد پرستاران در محیط کار تأثیر بگذارد بار ذهنی کار است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی بار ذهنی کار و عوامل تأثیرگذار روی آن در کادر پرستاری بیمارست...

متن کامل

واکاوی صلاحیت مراقبت معنوی در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس در سال 95 -1394

Abstract Background & Aim: Spiritual care is an important aspect of health care which has been considered during recent decades. Spiritual care should be considered as an important part of holistic care. Having competency is necessary for delivering good level of spiritual care to patients. The present study has been carried out in order to investigate the spiritual care competence in studen...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان

جلد ۲۲، شماره ۴، صفحات ۲۳-۳۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023