بررسی اثر ژئوتیپ،محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی نیشکر

نویسندگان

اکبر سروری

عبدالهادی حسین زاده

چکیده

به منظور دستیابی به روش مناسب القای پینه زایی وبازاریابی در نیشکر،اثر سه فاکتور ژئوتیپ،محیط کشت وریز نمونه در ارقام تجاری نیشکر ایران saccharum officinarum در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در دو آزمایش جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .در آزمایش اول جهت مطالعه پینه زایی ،ریز نمونه های برگ جوان ومریستم انتهایی از سه رقم نیشکر به نام های 103-cp48،614-cp57،nco310 در جهار محیط کشت موراشیگ و اسکوگ تغییر یافته0-ms3، ms3-1،ms2-0،ms2-1 کشت گردیدند.تجزیه های آماری نشان داد که ریز نمونه برگی در مدت زمان کمتری نسبت به مریستم انتهایی شروع به پینه زایی می نماید .بهترین ارقام در ریز نمونه برگی از نظر زمان شروع پینه زایی cp48و cp57 با میانگین 11 روز و بهترین محیط های کشت ms3-0،ms3-1 بودند. درمورد ریز نمونه مریستم انتهایی اثر متقابل معنی داری بین ژئوتیپ ها با محیط کشت مشاهده گردید .از نظر حجم پینه ،ریز نمونه برگی بیش از ریز نمونه مریستم انتهایی پینه تولید نمود. در آزمایش دوم به منضور باززایی گیاهچه های کامل از پینه،ارقامفوق به علاوه رقم l64-96 و محیط های کشت mss،ms،ms-d+sh استفاده گردید .تجزیه واریانس درصد شاخه و برگ زایی و ریشه زایی اثر متقابل معنی داری را بین ریز نمونه ،رقم ومحیط کشت نشان داد .به طوریکه ریزنمونه برگی رقمl62 بیشترین و رقمcp48کمترین میزان شاخه و برگزایی رادر هرسه محیط نشان دادند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر ژئوتیپ،محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی نیشکر

به منظور دستیابی به روش مناسب القای پینه زایی وبازاریابی در نیشکر،اثر سه فاکتور ژئوتیپ،محیط کشت وریز نمونه در ارقام تجاری نیشکر ایران saccharum officinarum در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در دو آزمایش جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .در آزمایش اول جهت مطالعه پینه زایی ،ریز نمونه های برگ جوان ومریستم انتهایی از سه رقم نیشکر به نام های 103-cp48،614-cp57،nco310 در جهار مح...

متن کامل

بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه

بمنظور مطالعه اثرات سه عامل ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه در پتانسیل پینه زایی و باززایی یونجه (Medicago sativa L) تحقیقی در قالب آزمایش فاکتوریل (2*3*10) بر پایه طرح کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1375 دردانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت . دوزیر نمونه لپه و زیر لپه از هر کدام از ارقام در سه محیط کشت طبق سه دستور العمل بینگهام و همکاران (1) ‘ واکروساتو(17) و میجر و براون (10)کشت و صفات حج...

متن کامل

بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه

بمنظور مطالعه اثرات سه عامل ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه در پتانسیل پینه زایی و باززایی یونجه (medicago sativa l) تحقیقی در قالب آزمایش فاکتوریل (2*3*10) بر پایه طرح کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1375 دردانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت . دوزیر نمونه لپه و زیر لپه از هر کدام از ارقام در سه محیط کشت طبق سه دستور العمل بینگهام و همکاران (1) ‘ واکروساتو(17) و میجر و براون (10)کشت و صفات حج...

متن کامل

بررسی تأثیر نوع ریز نمونه و هورمون برکالوس زایی و باززایی زعفران (.Crocus sativus L)

زعفران (.Crocus sativus L) یکی از گیاهان دارویی است که دارای مواد مغذی و دارویی می‌باشد. کشت‌بافت زعفران می‌تواند عملکرد کمی و کیفی این محصول را ارتقا داده و درآمدزایی کشاورزان و صادرات آن را افزایش دهد. در این مطالعه 36 نوع ترکیب هورمونی متفاوت در شرایط تاریکی و 9 ترکیب هورمونی متفاوت در شرایط تیمار سرمایی 4‌ درجه سانتی‌گراد با استفاده از ریزنمونه‌های متفاوت (بنه، برگ، بخش انتهایی برگ...

متن کامل

بررسی کشت بافت و اثر کشت همجواری ریز نمونه ها در کلزا(Brassica napus L)

جهت بررسی پینه زایی و باز زایی در ده ژنوتیپ کلزا ریز نمونه زیر لپه حاصل از گیاهچه های (دانه رست های) 6 روزه در محیط کشت MS همرا با 2 میلی گرم در لیتر BAP و 1 میلی گرم در لیتر NAA کشت گردید.ژئوتبپ Syn1 سریعتر از بقیه ژنوتیپ ها شروع به پنیه زایی کرد و بالاترین میزان پنیه زایی در ژنوتیپ PF7045/91 مشاهده گردید.پنیه های ژنوتیپ های Okapi , Colvert بزرگتر از بقیه بودند.واکشت قطعاتی از پینه های حاصل پ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 31

شماره 2 2000

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023