نقش تغذیه درختان مادری ومحل تهیه قلمه از شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون-رقم محلی زرد

نویسندگان

علیرضا طلایی

علی عصمتی

چکیده

از آنجاییکه تولید انبوه قلمه برای توسعه باغهای زیتون در کشور ما مورد نیاز می باشد،لذا این تحقیق به منظور بررسی آثار تغذیه برگی درختان مادری وموقعیت قلمه بر روی شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون رقم زرد در تابستان وپاییز 1375 در رودبار وگلخانه های تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گردید. درختان مادری انتخابی در شهریورماه با کود کامل فوسیمکو به ترتیب با ترکیب 100، 44 و70 گرم خالص ازت ، فسفر، وپتاسیم در لیتر ومقادیری از منیزیم،مس ،روی ومنگنز 45 روز قبل از تهیه قلمه با فواصل 15 روز یکبار تیمار شدند وقلمه های نیمه خشبی از قسمتهای انتهایی،میانی وتحتانی شاخه های این درختان انتخاب گردیدند.نتایج نشان داد که تغذیه برگی با غلظت 3%سبب افزایش درصدریشه زایی وطویل شدن ریشه ها درقلمه های نیمه خشبی زیتون رقم زرد گردیدوهمچنین قلمه های تهیه شده از قسمت انتهایی نیز دارای بیشترین تراکم ریشه زایی وریشه های طویلتر بوده اند. نتایج این تحقیق با استفاده از طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل انجام پذیرفته است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش تغذیه درختان مادری ومحل تهیه قلمه از شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون-رقم محلی زرد

از آنجاییکه تولید انبوه قلمه برای توسعه باغهای زیتون در کشور ما مورد نیاز می باشد،لذا این تحقیق به منظور بررسی آثار تغذیه برگی درختان مادری وموقعیت قلمه بر روی شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون رقم زرد در تابستان وپاییز 1375 در رودبار وگلخانه های تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گردید. درختان مادری انتخابی در شهریورماه با کود کامل فوسیمکو به ترتیب با ترکیب 100،...

متن کامل

بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش Mist

این تحقیق بمنظور بررسی علل تفاوت قلمه های نیمه خشبی ریشه دار زیتون که در گلخانه مه پاش تکثیر می شوند صورت گرفته است. از آنجائیکه نوع بستر در نحوه رشد ونمو قلمه های ریشه دارشده و حتی درمیزان تلفات آنها تأثیر می گذارند. لذا شناخت بیشتر نحوه تولید ریشه و در نتیجه رشد و بقای نهال که بمقدار ریشه بستگی دارد می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. برای انجام این آزمایش تعدادی قلمه زیتون نیمه خشبی ریشه د...

متن کامل

بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش mist

این تحقیق بمنظور بررسی علل تفاوت قلمه های نیمه خشبی ریشه دار زیتون که در گلخانه مه پاش تکثیر می شوند صورت گرفته است. از آنجائیکه نوع بستر در نحوه رشد ونمو قلمه های ریشه دارشده و حتی درمیزان تلفات آنها تأثیر می گذارند. لذا شناخت بیشتر نحوه تولید ریشه و در نتیجه رشد و بقای نهال که بمقدار ریشه بستگی دارد می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. برای انجام این آزمایش تعدادی قلمه زیتون نیمه خشبی ریشه د...

متن کامل

تاثیر زمان قلمه گیری در ریشه زایی قلمه های تک جوانه ای برخی از ارقام انگور

بمنظور بررسی عکس العمل ریشه زایی ارقام در تاریخهای مختلف قلمه گیری ‘ آزمایشهایی به مدت دو سال (1371-1372) روی سه رقم انگور به نامهای حسینی ‘ انگور سفید بیدانه و صاحبی انجام گرفت. در این آزمایشها با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار ‘ ریشه زایی قلمه های تک جوانه ای تهیه شده ا زارقام مورد آزمایش مورد مطالعه قرا رگرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند. که در تاریخهای مختلف قلمه گیری‘ بین می...

متن کامل

بررسی روش های ریشه زائی قلمه های نیمه خشبی زیتون از سه واریته انتخابی

با توجه به لزوم تولید نهال های زیتون ریشه دار در حد کلان برای تامین نیاز کشور به توسعه سریع باغهای زیتون از ارقام اصلاح شده آزمایش بکارگیری روش ازدیاد از شاخه های نیمه خشبی زیتون مورد توجه قرار گرفت . این تحقیق به منظور بررسی نحوه ریشه دار نمودن قلمه های نیمه خشبی زیتون از سه واریته انتخابی (سویلانا، کلوناویس و مانزانیلا) انجام گردیده که سه عامل واریته، غلظتهای مختلف هورمون (tba) و شکاف دهی قاع...

15 صفحه اول

بررسی مقدماتی احتمال تولید موتانت با استفاده از مواد شیمیایی جهش زا در چند رقم زیتون (.Olea europea L)

با توجه به ویژگی ها و خصوصیات کمی و کیفی مطلوب در چهار رقم زیتون روغنی محلی، زرد، لچینو و مانزانیلو به منظور افزایش توان ریشه زایی قلمه ها و تولید گیاهان پاکوتاه آزمایش هایی جهت بررسی قدرت جهش زایی ترکیبات موتاژن دی اتیل سولفات و دی متیل سولفات انجام شد. در این راستا غلظت های متفاوتی از این مواد بر قلمه های نیمه خشبی هر یک از ارقام فوق در یک طرح فاکتوریل دو عاملی به کار برده شد. نهال های به دست...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 4

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023