ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های گلرنگ بهاره

نویسندگان

بهمن پاسبان اسلام

طاهر قاسمی

چکیده

گلرنگ(carthamus tinctorius l.) به عنوان یک دانه روغنی بومی ایران می تواند در توسعه کشت دانه های روغنی، آینده نوید بخشی داشته باشد. گزارش های گوناگون حاکی از آن است که بین ژنوتیپ های گلرنگ بهاره از نظر عملکرد دانه ، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه تفاوت های معنی داری وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ژنوتیپ های بهاره گلرنگ جهت گزینش ژنوتیپ های برتر برای منطقه خسروشهر و مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه با استفاده از 25 ژنوتیپ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خسروشهر طی سال 1383 صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد بین ژنوتیپ های مورد مطالعه اختلاف های معنی داری از نظر ارتفاع بوته، عملکرد دانه و روغن و اجزای عملکرد وجود دارد. عموماً ژنوتیپ های با ارتفاع بوته بالاتر و تعداد طبق در بوته بیشتر، عملکرد دانه و روغن بالاتری نشان دادند. تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها براساس صفات مورد مطالعه آنها را در 4 گروه قرار داد. ژنوتیپ های 19 ، 24 ، 40 ، 27 ، 139 ، 54 و 84 با داشتن بالاترین مقادیر عملکرد دانه و روغن در هکتار در یـک گـروه قرار گرفتند. میانگین عملکرد دانه و روغن در هکتار ژنوتیپ های این گروه به ترتیب 3/3723 و 0/1131 کیلو گرم بود. به نظر می رسد این ژنوتیپ ها را برای کشت در اراضی خسروشهر و مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه می توان بکار برد. همچنین می توان از آنها در شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش ها برای منطقه، استفاده نمود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره

گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) به عنوان یک دانه روغنی بومی ایران می‌تواند در توسعه کشت دانه‌های روغنی، آینده نوید بخشی داشته باشد. گزارش‌های گوناگون‌ حاکی از آن است که بین ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره از نظر عملکرد دانه‌، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه تفاوت‌های معنی‌داری وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ژنوتیپ‌های بهاره گلرنگ جهت گزینش ژنوتیپ‌های برتر برای منطقه خسروشهر و مناطقی با شرایط اقلیم...

متن کامل

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های بی خار جدید گلرنگ

با توجه به نیاز فزاینده کشور به روغن های خوراکی ، توسعه کشت دانه های روغنی از اهمیت زیادی برخوردار اس ت. از بین دانه های روغنی سازگار با شرایط کشور، گلرنگ به عنوان یک گیاه بومی ایران و مقاوم به تنش های خشکی و شوری از آینده نویدبخشی برخوردار اس ت . مطالعات اندکی در مورد ژنوتیپ های جدید و پرمحصول گلرنگ صورت گرفته اس ت . گزارش های گوناگون حاکی از آن است که بین ژنوتیپ های گلرنگ از نظر عملکرد دان...

متن کامل

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های بهاره کلزا در دو سال زراعی با شرایط آب و هوایی مختلف

عملکرد دانه و روغن، اجزای عملکرد، صفات زراعی و درصد روغن 18 ژنوتیپ بهاره کلزا در یک آزمایش دو ساله با شرایط آب و هوایی متفاوت (83-1381)، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد بررسی گردید. نتایج تجزیه مرکب دو ساله داده های آزمایش نشان داد که اثر سال بر طول دوره رشد، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و روغن در سطح یک درصد معنی دار بود. اگرچ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های بی خار جدید گلرنگ

با توجه به نیاز فزاینده کشور به روغن های خوراکی ، توسعه کشت دانه های روغنی از اهمیت زیادی برخوردار اس ت. از بین دانه های روغنی سازگار با شرایط کشور، گلرنگ به عنوان یک گیاه بومی ایران و مقاوم به تنش های خشکی و شوری از آینده نویدبخشی برخوردار اس ت . مطالعات اندکی در مورد ژنوتیپ های جدید و پرمحصول گلرنگ صورت گرفته اس ت . گزارش های گوناگون حاکی از آن است که بین ژنوتیپ های گلرنگ از نظر عملکرد دان...

متن کامل

ارزیابی عملکرد دانه و برخی از صفات زراعی و مورفولوژیک در ژنوتیپ های گلرنگ بهاره در شرایط آبیاری و دیم

In order to assessment of grain yield and some of morphological characters in safflower genotypes under irrigated and rainfed conditions fifteen spring safflower genotypes were studied using two separate experiments based on randomized complete block design with three replications in 2010-2011 growing season at Miandoab Research Station, Iran. Analysis of variance for each conditions revealed s...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 1-37

شماره 3 2006

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023