مقایسه انرژی موردنیاز خاک ورزی در عمق یکنواخت و متغیر، تحت تأثیر سرعت پیشروی و رطوبت خاک

نویسندگان

یوسف عبّاسپور گیلانده

احمد خلیلیان

رضا علیمردانی

علیرضا کیهانی

سید حسین ساداتی

چکیده

فشردگی خاک یکی از مسایل و مشکلات جدّی بسیاری از خاکها می باشد. که از بین بردن لایه فشرده خاک نیاز به خاک ورزی عمیق دارد و سالیانه هزینه بالایی را به خود اختصاص می دهد. خاک ورزی دقیق (زیرشکنی در عمق متغیر) که خصوصیات فیزیکی خاک را در نواحی مختلف مزرعه تا عمق های مختلفی اصلاح می کند، از لحاظ کاهش هزینه ها، مصرف سوخت و انرژی موردنیاز می تواند بسیار مفید باشد. اگر چه فنّاوری خاک ورزی دقیق در دسترس می باشد، ولی اطّلاعات بسیار اندکی در مورد مصرف سوخت و احتیاجات انرژی این نوع سیستم خاک ورزی جدید در دسترس می باشد. آزمایش ها در سه نوع بافت (شنی، شنی لومی، لومی شنی) به منظور مقایسه انرژی خاک ورزی در عمق یکنواخت (زیرشکنی در عمق ثابت) با خاک ورزی دقیق انجام شد. همچنین اثرات سرعت پیشروی تراکتور، بافت، رطوبت و هدایت الکتریکی خاک بر روی انرژی خاک ورزی و سوخت مصرفی تراکتور تعیین گردید. با بکاربردن خاک ورزی دقیق در مقایسه با خاک ورزی در عمق یکنواخت به ترتیب 50 و 30 درصد در خاک لومی شنی و 26 و 5/8 درصد برای خاک شنی لومی و 21 و 8 درصد برای خاک شنی در انرژی خاک ورزی و سوخت مصرفی صرفه جویی گردید. با افزایش سرعت پیشروی مقاومت کششی زیرشکن در تمامی بافت ها افزایش یافت. با وجود این عمق خاک ورزی دارای درصد اثر بیشتری روی میزان انرژی خاک ورزی و مقاومت کششی نسبت به سرعت پیشروی تراکتور داشت. تأثیر رطوبت خاک روی مقاومت کششی و مصرف سوخت در خاک های لومی شنی و شنی لومی معنی دار نبود. با وجود این، مقادیر مقاومت کششی و سوخت مصرفی تراکتور دارای همبستگی منفی با محتوی رطوبتی خاک بودند. در خاک شنی تأثیر رطوبت خاک روی مقاومت کششی و مصرف سوخت معنی دار بود. هدایت الکتریکی خاک دارای همبستگی بالا و مثبتی با درصد رس خاک ( 916/0 =2r ) و نیروی کششی تراکتور داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه انرژی موردنیاز خاک‌ورزی در عمق یکنواخت و متغیر، تحت تأثیر سرعت پیشروی و رطوبت خاک

فشردگی خاک یکی از مسایل و مشکلات جدّی بسیاری از خاکها می‌باشد. که از بین بردن لایه فشرده خاک نیاز به خاک‌ورزی عمیق دارد و سالیانه هزینه بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. خاک‌ورزی دقیق (زیرشکنی در عمق متغیر) که خصوصیات فیزیکی خاک را در نواحی مختلف مزرعه تا عمق‌های مختلفی اصلاح می‌کند، از لحاظ کاهش هزینه‌ها، مصرف سوخت و انرژی موردنیاز می‌تواند بسیار مفید باشد. اگر چه فنّاوری خاک‌ورزی دقیق در دسترس می...

متن کامل

تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن

در این تحقیق، مقاومت کششی مورد نیاز، سطح مقطع شیار ایجاد شده، مقاومت کششی ویژه، مصرف سوخت تراکتور، لغزش، قدرت مالبندی، بازده کششی و بازده کل انرژی به هنگام زیرشکنی بررسی شده است.  اثر سرعت پیشروی در چهار سطح 8/1، 3/2، 9/2 و 5/3 کیلومتر بر ساعت و عمق خاک­ورزی در دو سطح 40 و 50 سانتی متر بر پایۀ طرح بلوک­های کاملاً تصادفی روی پارامترهای فوق مطالعه و این نتیجه به دست آمد که سرعت پیشروی وقتی افزایش ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تاثیر رطوبت خاک در خاک ورزی اولیه و سرعت پیشروی در عملیات دیسک زنی بر عملکرد هرس بشقابی به عنوان خاک ورز ثانویه

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر رطوبت خاک در خاک‌ورزی اولیه و سرعت پیشروی در عملیات دیسک زنی بر پارامترهای عملکردی هرس بشقابی افست در یک خاک لوم رسی سیلتی بود. در اجرای این تحقیق، ابتدا تاثِِیـر سطوح مختلف رطوبت خاک (14-12، 16-14 و 18-16 درصد برمبنای وزن خشک) بر اندازه کلوخ‌های خاک ایجاد شده در عملیات شخم با گاوآهن برگردان‌دار را بررسی نموده و سپس با استفاده از آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور سرعت حرک...

متن کامل

اثر رطوبت خاک، سرعت پیشروی و فاصلۀ بین تیغه های خاک ورز کج ساق بر میزان خرد شدن خاک

از عوامل مؤثر بر کارآیی ادوات خاک‌ورزی می‌توان به درصد رطوبت خاک، شکل هندسی تیغه و سرعت پیشروی تراکتور اشاره کرد. برای تعیین تاثیر خاک‌ورز جدید کج‌ساق بر میزان خرد شدن خاک، این پژوهش در قالب طرح آماری کرت­های دو بار خرد شده با سه تکرار اجرا شد. کرت اصلی، رطوبت خاک شامل 10-7، 13-10 و 16-13 درصد؛ کرت فرعی، سرعت پیشروی تراکتور شامل 5، 5/7 و 10 کیلومتر در ساعت؛ و کرت فرعی- فرعی، فاصلۀ بین ت...

متن کامل

بررسی اثر سرعت پیشروی، عمق کار و افزودن باله بر تقابل گاوآهن پارا و خاک

در این تحقیق، اثر سرعت پیشروی در چهار سطح  (8/1، 3/2، 9/2 و 5/3 کیلومتر بر ساعت)، عمق خاک­ورزی در سه سطح (30، 40 و 50 سانتی­متر) و باله در دو سطح (بدون باله و باله­دار) بر نیروی کششی، سطح مقطع شیار ایجاد شده در خاک و مقاومت ویژه گاوآهن پارا بررسی شد. نتایج نشان داد که تأثیر باله و عمق بر پارامترها به طور معنی‌داری بیشتر از سرعت پیشروی است. افزایش سرعت به افزایش نیروی کششی و مقاومت ویژه اما کاهش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 37

شماره 7 2006

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023