بررسی رسوبات لسی مناطق قپان و دره ناهارخوران استان گلستان از دیدگاه ویژگیهای مورفوسکوپی، شیمیایی و تحلیل شرایط رسوبگذاری

نویسندگان

سعید سنایی اردکانی

چکیده

رسوبات حاصل از باد شامل دو گروه رسوبات لسی و ماسه بادی می باشند که در فواصل نزدیک به منشأ بصورت ماسه بادی و سپس بشکل لس ظاهرمی شوند. رسوبات لسی معمولاً برنگ زرد مایل به خاکستری بوده و غنی از ذرات به اندازه سیلت هستند. لسهای ایران عمدتاً در منطقه شمال شرق واقع شده اند و هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات مورفوسکوپی ( شکل ظاهری) آنها، اجزای تشکیل دهنده و نیز تعیین ارتباط یا پیوستگی بین سکانسها یا لایه هایی از مقاطع مورد مطالعه که شرایط رسوبگذاری احتمالاً در آنها متفاوت می باشد. مقاطع مورد مطالعه در دو اقلیم نیمه خشک قپان و مرطوب جنوب گرگان قرار دارند. مراحل مختلف این مطالعه شامل عملیات صحرائی، آزمایشات شیمیایی، شناسایی اجمالی اجزای لس در بخش ماسه (بزرگتر از 53 میکرون) و بررسی شکل ظاهری دانه های کوارتز می باشد. بررسی اجزای لس نشان داد که در مقطع قپان، کلوخه های گچی- رسی و کانیهای اولیه غالب بوده در حالیکه در مقاطع جنوب گرگان، کلوخه های آهکی- رسی ثانویه فراوان هستند. بررسی مورفوسکوپی کانی کوارتز نشان داد که درصد بالایی از نمونه ها (بیش از70 درصد) در طبقه زاویه دار تا نیمه زاویه دار قرار گرفته که نشان می دهد رسوبات فاصله زیادی را از مناطق منشأ طی نکرده اند. از نظر بافت سطحی، ذرات کوارتز عمدتاً (حدود 75 درصد) هاله مانند و بعضاً (حدود 25 درصد) مات شده هستند که هاله مانند بودن بخش اعظمی از رسوبات بیانگر برداشت از بستر رودخانه های قدیمی وفاصله حمل نه چندان دور از منشأ بوده و مات بودن نمونه ها عموماً ناشی ازرنگ آمیزی با اکسیدهای آهن وتأ ثیرآهک ثانویه است که بیانگر مدت زمان نسبتاً طولانی انباشت رسوبات و حاکمیت شرایط متغیر اقلیمی همراه با آبشویی املاح از افقهای بالاتر و ترسیب آنها در لایه های پایین تر می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رسوبات لسی مناطق قپان و دره ناهارخوران استان گلستان از دیدگاه ویژگیهای مورفوسکوپی، شیمیایی و تحلیل شرایط رسوبگذاری

رسوبات حاصل از باد شامل دو گروه رسوبات لسی و ماسه بادی می باشند که در فواصل نزدیک به منشأ بصورت ماسه بادی و سپس بشکل لس ظاهرمی شوند. رسوبات لسی معمولاً برنگ زرد مایل به خاکستری بوده و غنی از ذرات به اندازه سیلت هستند. لسهای ایران عمدتاً در منطقه شمال شرق واقع شده اند و هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات مورفوسکوپی ( شکل ظاهری) آنها، اجزای تشکیل دهنده و نیز تعیین ارتباط یا پیوستگی بین سکانسها یا لایه ...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

The study of relationship between the tension-making factors and mental health of Semnan nurses

هديكچ فده و هقباس : راتسرپ هفرح ي م رد سرتسارپ لغاشم ردص رد ي ب لغاشم نا تشاده ي نامرد و ي لـماوع و دراد رارـق سرتسا از ي لغش ي ددعتم ي ناور تملاس ي لغاش ي ا ن ي م رارق رطخ ضرعم رد ار هفرح ن ي دهد . فدـه اـب رـضاح شهوژپ سررب ي ت أ ث ي نت لماوع ر ي گد ي ناور تملاس رب از ي نانمس رهش ناراتسرپ دش ارجا . شور و داوم اه : رامآ هعماج ي زا دوب ترابع لك ي ر ناراتسرپ ه مس ي ب ي ناتسرام اه ي رهش هك ...

متن کامل

نقش پوشش گلسنگ در حفاظت خاک‌های لسی شمال استان گلستان از دیدگاه فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژیکی

Biological soil covers such as lichens have critical roles in soil stability and prevention of erosion. In order to study the effect of lichen biological covers on aggregate stability and soil conservation, loess hills covered with lichen and uncovered ones were selected in Northern Golestan Province. Five samples were taken from the depth 0 to 5 cm of both two areas for physico-chemical analys...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 37

شماره 7 2006

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023