بررسی تاثیر باکتریهای آنتاگونیست بر کنترل بوته میری سویا در اثر phytophthora sojae

نویسندگان

عبداله زبرجد

عباس شریفی تهرانی

قربانعلی حجارود

مجتبی محمدی

چکیده

در این تحقیق خاصیت آنتاگونیستی 158 باکتری جدا شده از ریزوسفر سویا در مقابل phytophthora sojae عامل بوته میری سویا به روش کشت متقابل بررسی شد. از این تعداد 66 جدایه گرم مثبت، 92 جدایه گرم منفی تشخیص داده شدند. برای مطالعات گلخانه ای 100 جدایه آنتاگونیست که هاله بازدارندگی 3 و بیش از 3 میلیمتر در مقابل p. sojae ایجاد کرده بودند انتخاب شدند. نتایج آزمایشات گلخانه ای که در قالب طرح فاکتوریل با دو عامل محلول پاشی خاک و پوشش بذر انجام شد، نشان داد جدایه های b3، b80، b12، b43، b51، b63 و b64 در هر دو روش تاثیر یکسان یا بیشتری نسبت به قارچکش ریدومیل ام-زد از لحاظ کاهش درصد بیماری داشتند. در روش محلول پاشی خاک هر کدام از جدایه های b3 و b43 با 84/70% ، جدایه های b63 و b51 هر کدام با 34/58% جدایه b12 با 67/66% ، جدایه b80 با 17/54% و جدایه b64 با 50% بیشترین تاثیر را در کاهش بوته میری سویا داشتند. در روش پوشش بذر هر کدام از جدایه های b43، b51 و b63 موجب 50 درصد کاهش بیماری شدند در حالیکه این میزان برای جدایه های b3، b12، b80 و b64 به ترتیب 5/62، 34/58، 84/45 و 37 درصد بود. نوع روش کاربرد آنتاگونیست ها تاثیرات متفاوتی در کاهش درصد بوته میری داشت. دو جدایه b3 و b12 در روش محلول پاشی خاک تاثیر بیشتری در کنترل بیماری نسبت به روش پوشش بذر داشتند. جدایه های b43، b63، b51، b80 و b64 در هر دو روش محلول پاشی خاک و پوشش بذر تاثیر یکسانی در کنترل بیماری داشتند. نتایج حاصل از ضرایب رگرسیون مشخص کرد که بین قابلیت کلونیزاسیون ریشه سویا توسط جدایه های آنتاگونیست با کنترل بیماری در هر دو روش محلول پاشی خاک و پوشش بذر همبستگی بالایی وجود دارد. بر اساس آزمون های افتراقی جدایه های b3 ، b12 و b80 در جنس bacillus spp. و جدایه های b43 ، b51 ، b63 و b64 در جنس pseudomonas spp. قرار گرفتند. در بررسی تاثیر ترکیبات فرار آنتاگونیست ها، 3 جدایه bacillus (b3، b12 و b80) از رشد کلنی phytophthora sojae جلوگیری کرده و افزودن 2% گلوکز به محیط کشت های pda و na این خاصیت را افزایش داد. ترشحات مایع برون یاخته ای جدایه های bacillus نیز موجب توقف رشد کلنی p. sojae گردید. هر 4 جدایه pseudomonas علاوه بر تولید آنتی بیوتیک، با تولید ترکیبات فرار نیز از رشد p. sojae جلوگیری کردند. دو جدایه b43 و b63 قادر به تولید سیدروفور بودند همچنین هر 4 جدایه pseudomonas سیانید هیدروژن تولید کردند اما جدایه های bacillus نتوانستند hcn تولید نمایند. بررسی کلونیزاسیون ریشه سویا نشان داد که جدایه های b3 ، b12 ، b63 ، b43 ، b51 ، b80 و b64 به ترتیب با 814، 771، 703، 700، 694، 655 و 541 برابر کردن جمعیت خود، بیشترین میزان قابلیت کلونیزاسیون ریشه سویا را داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر باکتریهای آنتاگونیست بر کنترل بوته میری سویا در اثر Phytophthora sojae

در این تحقیق خاصیت آنتاگونیستی 158 باکتری جدا شده از ریزوسفر سویا در مقابل Phytophthora sojae عامل بوته‌میری سویا به روش کشت متقابل بررسی شد. از این تعداد 66 جدایه گرم مثبت، 92 جدایه گرم منفی تشخیص داده شدند. برای مطالعات گلخانه‌ای 100 جدایه آنتاگونیست‌ که هاله بازدارندگی 3 و بیش از 3 میلیمتر در مقابل P. sojae ایجاد کرده بودند انتخاب شدند. نتایج آزمایشات گلخانه‌ای که در قالب طرح فاکتوریل با دو ...

متن کامل

بررسی اثر متقابل شوری و بیماری بوته میری جالیز (Phytophthora drechsleri Tucker) در بعضی ارقام خیار

بیماری بوته میری جالیز (Phytophthora drechsleri) از بیماری های مهم در منطقه گرمسار و ورامین می باشد. خسارت این بیماری روی خیار تا %25 گزارش شده است. در این مناطق مساله شوری که می تواند سبب اختلالات متابولیکی و جذب آب و مواد غدایی توسط گیاه بشود وجود دارد. خیار گیاهی حساس به شوری است، بنابراین تنش ناشی از شوری می تواند سبب حساسیت بیشتر گیاه به بیماری بوته میری بشود. سطوح مختلف شوری )شاهد بدون آل...

متن کامل

اثر گونه‌های تریکودرما بر رهاسازی زئوسپور Phytophthora sojae ، شدت بیماری در سویا و سنجش فعالیت آنزیم‌های گلوکاناز

در این بررسی اثر ترشحات مایع خارج سلولی 12 گونه قارچ تریکودرما شامل Trichoderma ceramicum, T. virens, T. pseudokoningii , T.koningii, T. koningiosis, T. atroviridae, T. viridescens, T. asperellum, T. harzianum, T .orientalis.,T. brevicompactumو <stro...

متن کامل

بررسی اثر متقابل شوری و بیماری بوته میری جالیز (phytophthora drechsleri tucker) در بعضی ارقام خیار

بیماری بوته میری جالیز (phytophthora drechsleri) از بیماری های مهم در منطقه گرمسار و ورامین می باشد. خسارت این بیماری روی خیار تا %25 گزارش شده است. در این مناطق مساله شوری که می تواند سبب اختلالات متابولیکی و جذب آب و مواد غدایی توسط گیاه بشود وجود دارد. خیار گیاهی حساس به شوری است، بنابراین تنش ناشی از شوری می تواند سبب حساسیت بیشتر گیاه به بیماری بوته میری بشود. سطوح مختلف شوری )شاهد بدون آل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 37

شماره 7 2006

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023