زیست‎شناسی شب‎پره hyles euphorbiae (lep., sphingidae) روی گونه‎های فرفیون و شناسایی پارازیتوییدهای آن در آذربایجان غربی

نویسندگان

یونس کریم‎پور

یعقوب فتحی‎پور

علی‎اصغر طالبی

سعید محرمی پور

چکیده

شب‎پرهhyles euphorbiae l. حشره‎ای تکخوار است که از تعدادی از گونه های علفی جنس euphorbia تغذیه می نماید. در این تحقیق، بیواکولوژی این شب‎پره در شرایط صحرایی و آزمایشگاهی در طول سال های 1381 تا 1383 در غرب دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‎های صحرایی نشان داد که لاروهای این شب‎پره از برگ، جوانه و ساقه های نرم فرفیون گونه‎های euphorbia macroclada boiss. و e. denticulata lam. تغذیه می‎کند. در آزمایش‎های تعیین دامنه میزبانی در شرایط آزمایشگاهی، لاروهای این شب‎پره روی گونه‎های e. boissiriana prokh. ، e. heteradena jaub & spach. و e. seguiriana neck. نیز پرورش یافتند. این شب‎پره که در نواحی غربی دریاچه ارومیه دارای دو نسل در سال می‎باشد، دوره زندگی آن از اواخر فروردین تا دهه سّوم تیر ماه و نسل دوّم آن از دهه سّوم مرداد تا اوایل آبان تعیین گردید. حداکثر شمار تخم‎های گذاشته شده در هر دسته 62 و میانگین آنها در هر دسته 19 عدد مشاهده شد. میانگین تعداد تخم گذاشته شده توسط هر فرد ماده 162 عدد و توانایی تخمریزی هر فرد ماده 191 عدد ارزیابی شد. بررسی های آزمایشگاهی و صحرایی نشان داد که دوره رشد و نمو جنینی این شب‎پره در دمای 5/0±18 درجه سانتی گراد در آزمایشگاه 5/0±9 روز و در دمای متوسط روزانه 7/14 و 3/24 درجه سانتی‎گراد در طبیعت به ترتیب 1±12 و 1±7 روز می‎باشد. نتایج نشان داد که این شب‎پره دارای 5 سن لاروی است و دوره رشد و نمو لاروی در دمای متوسط روزانه 4/19 و 1/24 درجه سانتی‎گراد به ترتیب 2±23 و 2±19 روز طول می‎کشد. در بررسی پارازیتوییدهای این شب‎پره، دو گونه مگس پارازیتویید از خانواده tachinidae از روی شفیره‎های آن جمع‎آوری و تحت عناوینexorista grandis (zetterstedt) و masicera sphingivora (robineau-desvoidy) شناسایی شدند که برای اولین بار از ایران گزارش می‎شوند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

زیست‎شناسی شب‎پره Hyles euphorbiae (Lep., Sphingidae) روی گونه‎های فرفیون و شناسایی پارازیتوییدهای آن در آذربایجان غربی

شب‎پرهHyles euphorbiae L. حشره‎ای تکخوار است که از تعدادی از گونه‌های علفی جنس Euphorbia تغذیه می‌نماید. در این تحقیق، بیواکولوژی این شب‎پره در شرایط صحرایی و آزمایشگاهی در طول سال‌های 1381 تا 1383 در غرب دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‎های صحرایی نشان داد که لاروهای این شب‎پره از برگ، جوانه و ساقه‌های نرم فرفیون گونه‎های Euphorbia macroclada Boiss. و E. denticulata Lam. تغذیه می...

متن کامل

بررسی مرفولوژی و فراوانی سلولهای خونی کرم شاخدار برگخوار فرفیون Hyles euphorbiae Linnaeus (Lepidoptera: Sphingidae)

سلولهای خونی شاخص مهم ایمنی حشرات در برابر بیمارگرها و پارازیتوئیدها می باشند. با شناخت دقیق سلولهای خونی و واکنش آنها در برابر عوامل بیگانه ای که به همولنف وارد می شوند، بهتر می توان جنبه های دفاع سلولی حشره را بررسی کرد. در این تحقیق، سلولهای خونی مراحل مختلف لاروی، شفیره و بالغ شب پره Hyles euphorbiae با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. پنج نوع هموسیت در لاروها، شفیره و بالغ ...

متن کامل

تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون

شب‌پره‌ی Hyles euphorbiae (L.) حشره‌ای است که تنها از گونه‌های شیرابه‌دار گیاهان جنس Euphorbia L. تغذیه می‌نماید. اطلاع از میزان تغذیه و دامنه‌ی میزبانی این شب‌پره به عنوان یکی از عوامل بیوکنترل علف‌های هرز فرفیون حائز اهمیت است. در این تحقیق، شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای این شب‌پره روی پنج گونه فرفیون رایج در اراضی کشاورزی و مرتعی آذربایجان غربی به اسامیEuphorbia macroclada ،E. denticulata ،E. se...

متن کامل

بررسی مرفولوژی و فراوانی سلولهای خونی کرم شاخدار برگخوار فرفیون hyles euphorbiae linnaeus (lepidoptera: sphingidae)

سلولهای خونی شاخص مهم ایمنی حشرات در برابر بیمارگرها و پارازیتوئیدها می باشند. با شناخت دقیق سلولهای خونی و واکنش آنها در برابر عوامل بیگانه ای که به همولنف وارد می شوند، بهتر می توان جنبه های دفاع سلولی حشره را بررسی کرد. در این تحقیق، سلولهای خونی مراحل مختلف لاروی، شفیره و بالغ شب پره hyles euphorbiae با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. پنج نوع هموسیت در لاروها، شفیره و بالغ ...

متن کامل

A comprehensive phylogeography of the Hyles euphorbiae complex (Lepidoptera: Sphingidae) indicates a ‘glacial refuge belt’

We test the morphology based hypothesis that the Western Palaearctic spurge hawkmoths represent two species, the Eurasian H. euphorbiae and Afro-Macaronesian H. tithymali. It has been suggested that these species merged into several hybrid swarm populations, although a mitochondrial phylogeography revealed substructure with local differentiation. We analysed a three-gene mt-dataset (889 individ...

متن کامل

تعیین شاخص های تغذیه ای لاروهای شب پره یhyles euphorbiae (lep.: sphingidae) روی گونه های مختلف فرفیون

شب پره ی hyles euphorbiae (l.) حشره ای است که تنها از گونه های شیرابه دار گیاهان جنس euphorbia l. تغذیه می نماید. اطلاع از میزان تغذیه و دامنه ی میزبانی این شب پره به عنوان یکی از عوامل بیوکنترل علف های هرز فرفیون حائز اهمیت است. در این تحقیق، شاخص های تغذیه ای لاروهای این شب پره روی پنج گونه فرفیون رایج در اراضی کشاورزی و مرتعی آذربایجان غربی به اسامیeuphorbia macroclada ،e. denticulata ،e. se...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 37

شماره 7 2006

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023