مقایسه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آنها در عملکرد در چهار رقم گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی

نویسندگان

علی احمدی

عادل سی و سه مرده

عباسعلی زالی

چکیده

توان بالقوه ذخیره سازی مواد فتوسنتزی در ساقه و کارایی انتقال آنها به دانه دو صفت موثر در ثبات عملکرد در اقلیمهایی است که در آنها شرایط تنش خشکی د ر دوره پر شدن دانه غالب می باشد .4 رقم گندم اصلاح شده برای چهار اقلیم اصلی ایران در شرایط شاهد و تنش خشکی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج آزمایش نشان داد که سهم ذخایر ساقه در عملکرد در شرایط شاهد و تنش بترتیب 3/19و4/24درصد بود . در شرایط تنش خشکی افزایش نسبی سهم ذخایر ساقه با کاهش سهم فتوسنتز جاری در عملکرد همراه بود . در رقم چمران و لاین m-75-7 نسبت بیشتری از مواد ذخیره ای ساقه درمقایسه با ارقام تجن و الوند به دانه منتقل شد . بعلاوه حداکثر وزن خشک سا قه( ?? روز پس ازگرده افشانی) در رقم چمران و لاین m-75-7 تحت تاثیر تنش خشکی قرار نگرفت در حالیکه درسایر ارقام کاهش محسوسی ازاین نظر در واکنش به خشکی مشاهده شد . در طی تشکیل دانه غلظت قندهای محلول ساقه از3/21 درصد به 7/2 درصد کاهش یافت . سهم این ترکیبات در عملکرد در حدود 13 درصد بود . سهم قندهای محلول ساقه درعملکرد درهردوسطح تنش تفاوت معنی داری باهم نداشتند، بهرحال درمرحله رسیدگی ارقام ازلحاظ این صفت تفاوت معنی دار نشان دادند . همبستگی مثبت و معنی دار بین غلظت کربوهید راتهای محلول ساقه در 17 روز پس ازگرده افشانی و سهم آنها درعملکرد مشاهده شد . ازطرفی بین س هم کربوهید راتهای محلول ساقه در عملکرد و سهم فتوسنتز جاری درعملکرد همبستگی منفی و معنی دار مشاهده شد . بررسی روند تغییرات وزن خشک دانه نشان دادکه تنش خشکی تا ?? روز پس از گرده افشانی تاثیری بر سرعت رشد دانه نداشت ولی پس از آن سرعت پرشدن دانه را کاهش داد . ب یشترین سرعت پرشدن دانه دراین مرحله مربوط به رقم الوند و کمترین آن مربوط به لاین m-75-7 بود . بنابراین کاهش وزن خشک دانه عموما بواسطه تاثیر سوء تنش در این دوره بوده ، که احتمالا گیاه با تنش رطوبتی شدیدتری مواجه شده است . در این دوره وزن خشک ساقه درهر دو شرایط شاهد و تنش کاهش یافت . بعلاوه به نظررسید خشکی عمدتا ازطریق کاهش طول دوره پرشدن دانه باعث کاهش وزن نهایی دانه گردد. در این تحقیق مشاهده شد که تنش خشکی فتوسنتز جاری را ?? درصد کاهش داد در حالیکه عملکرد فقط ?? درصد کاهش یافت . کاهش کمتر عملکرد بدلیل انتقال مجدد مواد ذخیره ای از ساقه به دانه بود که نشان دهنده نقش بافری ساقه در ثبات عملکرد است

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آنها در عملکرد در چهار رقم گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی

توان بالقوه ذخیره سازی مواد فتوسنتزی در ساقه و کارایی انتقال آنها به دانه دو صفت موثر در ثبات عملکرد در اقلیمهایی است که در آنها شرایط تنش خشکی د ر دوره پر شدن دانه غالب می باشد .4 رقم گندم اصلاح شده برای چهار اقلیم اصلی ایران در شرایط شاهد و تنش خشکی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج آزمایش نشان داد که سهم ذخایر ساقه در عملکرد در شرایط شا...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

الگوی توزیع مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش و عدم تنش خشکی

قابلیت تولید گیاه نه تنها به تجمع ماده خشک، بلکه به توزیع کارآمد آن به دانه بستگی دارد که کلید ثبات عملکرد تحت شرایط تنش است. هدف تحقیق حاضر بررسی الگوی توزیع ماده خشک به اندام‌های هوایی و ارتباط آن با عملکرد دانه در طیف گسترده‌ای از ژنوتیپ‌های گندم (81 رقم) بود. آزمایش در قالب طرح لاتیس مربع ساده با 2 تکرار و در دو شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی در مزرعه تحقیقات کشاورزی دانشگاه تهران (کرج) طی سا...

متن کامل

صفات مؤثر بر عملکرد دانۀ ژنوتیپ‌های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی دورۀ زایشی

به‌منظور تعیین صفات مؤثر بر عملکرد دانه در شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی انتهای فصل، 16 ژنوتیپ گندم بهاره به‌صورت دو آزمایش جداگانه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور طی سال زراعی 88-1387 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیۀ مرکب نشان داد اکثر صفات مورد بررسی شامل سطح و وزن ویژۀ برگ پرچم، سرعت و طول دورۀ پرشدن دانه و همچنین اجزای عملکرد دانه شامل تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن...

متن کامل

تاثیر مواد ضد تعرق بر عملکرد دانه و خصوصیات فتوسنتزی دو رقم گندم تحت تنش خشکی

به منظور بررسی تاثیر مواد ضد تعرق بر خصوصیات فتوسنتزی گندم آزمایشی بصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال 95-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب استان آذربایجان‌غربی انجام شد. عامل آبیاری شامل قطع آبیاری از مرحله ظهور سنبله، قطع آبیاری از مرحله گلدهی (ظهور پرچم) و آبیاری کامل در کرت‌های اصلی بود. کرت‌های فرعی نیز شامل تیمار‌های محلول‌پاشی با مو...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 35

شماره 4 2004

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023