اثر منبع و مقدار نیتروژن بر تجمع نیترات در اندام های مختلف چند رقم توت فرنگی، fragaria x ananassa duch.))

نویسندگان

مهدیه حقیقت افشار

مصباح بابالار

عبدالکریم کاشی

علی عبادی

چکیده

در این تحقیق اثر منبع نیتروژنی بر تجمع نیترات در اندام های مختلف چهار رقم توت فرنگی به نام های آلیسو، سلوا،گاویتا و کامارسا، با روش آبکشت و پنج محلول غذایی حاوی مقادیر متغیر آمونیوم (s1= 0)،(s2=0.25)، (s3= 0.5)، (s4= 1)، (s5= 2) و مقدار ثابت نیترات ( 6 میلی مولار) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق بوته ها در دو فصل متفاوت تابستان و زمستان به ترتیب رشد رویشی و رشد رویشی و زایشی داشتند. طبق نتایج، در فصل تابستان درصد نیترات برگ به تدریج افزایش پیدا نمود. با افزایش نیتروژن آمونیومی، درصد نیترات برگ افزایش پیدا نمود. درصد نیترات طوقه و ریشه با افزایش نیتروژن آمونیومی به 5/0 میلی مولار به حداکثر رسید، و با افزایش بیشتر نیتروژن آمونیومی ثابت ماند. در بین ارقام، رقم سلوا بیشترین درصد نیترات طوقه و ریشه، گاویتا بیشترین نیترات برگ و کامارسا بیشترین نیترات دمبرگ را داشت. در فصل زمستان و در داخل گلخانه نیز درصد نیترات برگ و دمبرگ در نمونه برداری سوم بیشترین بود. درصد نیترات طوقه و ریشه با افزایش نیتروژن آمونیومی به بیش از 0.25 میلی مولار در محلول کاهش یافت. درصد نیترات میوه در محلول غذایی s2 ، به حداکثر مقدار رسید و افزایش بیشتر آمونیوم در محلول های غذایی موجب کاهش درصد نیترات میوه گردید. رقم سلوا، کمترین نیترات ریشه و طوقه، رقم گاویتا بیشترین نیترات برگ، طوقه، ریشه و میوه را داشت. در تابستان درصد نیترات برگ، ریشه، دمبرگ و طوقه به طور معنی داری بیشتر از فصل زمستان بود. در نهایت، در بین پنج محلول غذایی، محلول غذایی s5 و در بین چهار رقم کشت شده، رقم آلیسو به دلیل تجمع مقدار نیترات کم در میوه توصیه می گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر منبع و مقدار نیتروژن بر تجمع نیترات در اندام‌های مختلف چند رقم توت فرنگی، Fragaria x ananassa Duch.))

در این تحقیق اثر منبع نیتروژنی بر تجمع نیترات در اندام‌های مختلف چهار رقم توت فرنگی به نام‌های آلیسو، سلوا،گاویتا و کامارسا، با روش آبکشت و پنج محلول غذایی حاوی مقادیر متغیر آمونیوم (s1= 0)،(s2=0.25)، (s3= 0.5)، (s4= 1)، (s5= 2) و مقدار ثابت نیترات ( 6 میلی مولار) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق بوته‌ها در دو فصل متفاوت تابستان و زمستان به ترتیب رشد رویشی و رشد رویشی و زایشی داشتند. طبق نتای...

متن کامل

اثر NAA و ریزنمونه اندام های مختلف بر جنین زائی ثانویه توت فرنگی(Fragaria ananassa Duch.)

پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثرات غلظت های مختلف تنظیم کننده رشد نفتالین استیک اسید (NAA) بر القاء، توسعه و بلوغ جنین ارقام توت فرنگی کردستان، پاروس و کامارسا انجام شد. برای این منظور کالوس ریزنمونه اندام های رویشی پهنک برگ، دمبرگ و گره و اندام های زایشی جوانه گل و پرچم بر روی محیط کشت MS حاوی NAA در چهار غلظت مختلف 25/0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر کشت شدند. غلظت تنظیم کننده ی رشد، نوع ریز...

متن کامل

اثر naa و ریزنمونه اندام های مختلف بر جنین زائی ثانویه توت فرنگی(fragaria ananassa duch.)

پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثرات غلظت های مختلف تنظیم کننده رشد نفتالین استیک اسید (naa) بر القاء، توسعه و بلوغ جنین ارقام توت فرنگی کردستان، پاروس و کامارسا انجام شد. برای این منظور کالوس ریزنمونه اندام های رویشی پهنک برگ، دمبرگ و گره و اندام های زایشی جوانه گل و پرچم بر روی محیط کشت ms حاوی naa در چهار غلظت مختلف 25/0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر کشت شدند. غلظت تنظیم کننده ی رشد، نوع ریزنمونه...

متن کامل

اثر نسبت‌های متفاوت آمونیوم به نیترات بر رشد و عملکرد چند رقم توت فرنگی (Fragaria xananassa Duch.)

Some strawberriy cultivars (Fragaria x ananassa Dutch. cv. Aliso, Selva, Gaviota and Camarosa) were grown hydroponically with five NH4:NO3 mM concentration ratios (0/6 (S1), 0.25/6 (S2), 0.5/6 (S3), 1/6 (S4), 2/6 (S5) and constant nitrate concentration in three replicates for two seasons: Summer and Winter, in greenhouses of Agriculture Faculty of Tehran University. The results are reported as ...

متن کامل

اثر نسبت‌های متفاوت آمونیوم به نیترات بر رشد و عملکرد چند رقم توت فرنگی (Fragaria xananassa Duch.)

Some strawberriy cultivars (Fragaria x ananassa Dutch. cv. Aliso, Selva, Gaviota and Camarosa) were grown hydroponically with five NH4:NO3 mM concentration ratios (0/6 (S1), 0.25/6 (S2), 0.5/6 (S3), 1/6 (S4), 2/6 (S5) and constant nitrate concentration in three replicates for two seasons: Summer and Winter, in greenhouses of Agriculture Faculty of Tehran University. The results are reported as ...

متن کامل

Chlorophyll fluorescence in two strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) cultivars Fluorescencja chlorofilu u dwóch odmian truskawki (Fragaria x ananassa Duch.)

The study of chlorophyll fluorescence (CF) parameters i.e.: Fo, Fm, Fv/Fm, Y, qP, qN, F’o, F’m was conducted in two strawberry cultivars ‘Honeoye’ and ‘Teresa’. Measurements of their values were done twice: in an early autumn and late spring. Fluorescence of five dark-adapted mature leaves derived from each cultivar was measured in the laboratory at room temperature with the use of a portable p...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 38

شماره 1 2007

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023