بررسی اثرات عوامل سامانه تولید بر بهره وری اقتصادی گله های شیری هلشتاین با استفاده از یک مدل شبیه سازی

نویسندگان

فرجاد رفیعی

مجید متقی طلب

عبدالاحد شادپرور

هاشم صابری نجفی

چکیده

با استفاده از روش تحلیل سیستم، سامانه اقتصادی گله گاو شیری به مؤلفه های درآمدی و هزینه ای تجزیه شده و هر کدام ازاین مؤلفه ها نیز به زیربخش های دیگری تقسیم گردیدند. سپس با بهره گیری از مدلهای موجود و به کمک برنامه نویسی رایانه ای نسبت به شبیه سازی یک مدل زیست ـ اقتصادی اقدام شد. در این شبیه سازی، اجزای درآمدی و هزینه ای سامانه تولید طوری به هم ارتباط داده شدند که تغییر در هر یک ازعوامل موجود، به نحوی پویا سبب تغییر در سایر عوامل، درآمدها، هزینه ها و سرانجام شاخص بهره وری اقتصادی می شد. با در نظر گرفتن مقادیر متفاوت برای هر کدام از متغیرهای موجود در مدل، حساسیت عملکرد سامانه به تغییر آنها مورد بررسی واقع گردید. بر مبنای نتایج حاصله، در بین اقلام هزینه ای، تغییر هزینه های خوراک، و از بین اقلام خوراک نیز تغییر قیمت کنسانتره، بیشترین تأثیر را بر شاخص بهره وری داشته است. افزایش 81/83 درصدی هزینه خوراک، 10/225 درصدی قیمت علوفه و 84/133 درصدی قیمت کنسانتره شاخص بهره وری را به میزان 64/36 درصد کاهش داده و آنرا به مرز واحد می رساند. 85/32 درصد افزایش تولید شیر، یا 93/45 درصد افزایش قیمت پایه شیر و یا 56/39 درصد افزایش همزمان قیمت پایه شیر و اضافه پرداختها به ازای هر درصد چربی و پروتئین اضافی، شاخص بهره وری را به میزان 64/36 درصد ارتقا بخشیده و اثر منفی افزایش قیمتهای مزبور را جبران می کند. علاوه بر اینها تأثیر تغییر در هزینه جایگزینی، هزینه های متفرقه، هزینه کل ، درآمدهای شیر، درآمد فروش گوساله، درآمد فروش کود و درآمد کل، بر شاخص بهره وری مورد بررسی قرارگرفت.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرات عوامل سامانه تولید بر بهره‌وری اقتصادی گله‌های شیری هلشتاین با استفاده از یک مدل شبیه سازی

با استفاده از روش تحلیل سیستم، سامانه اقتصادی گله گاو شیری به مؤلفه‌های درآمدی و هزینه‌ای تجزیه شده و هر کدام ازاین مؤلفه‌ها نیز به زیربخش‌های دیگری تقسیم گردیدند. سپس با بهره‌گیری از مدلهای موجود و به کمک برنامه‌نویسی رایانه‌ای نسبت به شبیه‌سازی یک مدل زیست ـ اقتصادی اقدام شد. در این شبیه‌سازی، اجزای درآمدی و هزینه‌ای سامانه تولید طوری به هم ارتباط داده شدند که تغییر در هر یک ازعوامل موجود، به...

متن کامل

بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گله گاوهای شیری با بهینه سازی سامانه تولید

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گله گاوهای شیری با بهینه سازی سامانه تولید می باشد. تصمیم های بهینه جایگزینی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سود دامداری ها شناخته می شوند، که این تصمیمات بطور مستقیم تحت تاثیر نوسانات قیمت شیر، قیمت لاشه و هزینه جایگزینی قرار می گیرند. وقتی ارزش های کنونی جریانهای نقدینگی آینده گاو کنونی در جایگاه و...

متن کامل

شبیه سازی رواناب های سطحی با استفاده از مدل مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی لیسم (LISEM)

شبیه‌سازی پدیده رواناب ناشی از هر بارندگی در برآورد شدت سیل بسیار ارزشمند است. برای حفاظت حوزه‌های آبخیز، استفاده از مدلی که توانایی برآورد رواناب را در زمان‌ها و مکان‌های معین داشته باشد، ضروری است. این پژوهش به منظور شبیه‌سازی رواناب در زیر حوزه زراعی منتهی به شهرک بهزیستی گرگان و همچنین ارزیابی تأثیر سناریوهای مدیریتی پوشش گیاهی در 3 رویداد بارش در سال‌های گذشته با استفاده از مدل فیزیکی لیسم...

متن کامل

بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا

عکسالعمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی دربارة رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شدهاست، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیطزیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیهسازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارائه میکند. در این مدل با استفاده از معادلات ...

متن کامل

تحلیل اثرات عوامل نهادی بر رشد بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران با استفاده از مدل فضا حالت

    در سال­های اخیر، عوامل مؤثر بر سطح بهره ­ وری کل از موارد مطرح شده در تئوری­های رشد فراتر است و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. درهمین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر این رشد با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم ، در ایران، در دوره 1350- 1386 است.   برای بررسی این موضوع از مدل های فضا حالت ( State Space ) استفاده شده است. در این رویکرد رشد TFP به ­ ع...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 38

شماره 1 2007

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023