یادآوری و قضاوت درباره فراوانی کلمات هیجانی و خنثی در دانشجویان راست برتر و چپ برتر

نویسندگان

احمد علی پور

محمد یاسین سیفی

چکیده

دست برتری یکی از ویژگی های انسانی است که با تفاوت های فردی در فعالیت های دستی شناخته می شود. نیمکره های مغزی از نظر ساختار و کارکرد، با هم متفاوت هستند، در نتیجه هر کدام برای کارکردهای شناختی ویژه ای تخصص یافته اند. از آنجا که چپ برتران و راست برتران از نظر تسلط نیمکره ای با هم متفاوتند و با عنایت به تخصص یافتگی متفاوت نیمکره ها برای کارکردهای خاص، می توان انتظار داشت که این افراد در کارکردهای شناختی خود تفاوت هایی را نشان دهند. این پژوهش با هدف مقایسه چپ برتران و راست برتران در یادآوری (پردازش راهبردی) و قضاوت درباره فراوانی عناصر هیجانی و خنثی (پردازش خودکار) انجام شده است. برای انجام این کار، 20 دانشجوی چپ برتر داوطلب انتخاب و با 20 دانشجوی راست برتر همتا شدند. هر دوگروه آزمایه رایانه ای یادآوری و قضاوت درباره فراوانی کلمات هیجانی و خنثی را انجام دادند. تحلیل یافته ها نشان داد که دانشجویان چپ برتر نسبت به کلمات هیجانی در هر دو تکلیف یادآوری و قضاوت دارای سوگیری هستند. به بیان دیگر، چپ برتران عناصر هیجانی منفی را هم بیشتر برآورد کرده و هم بیشتر به یاد می آورند. به بیان دیگر، چپ برتران عناصر هیجانی منفی را هم بیشتر برآورد کرده و هم بیشتر به یاد می آورند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان دردانش آموزان راست برتر و چپ برتر، جنسیت و ماه تولد

زمینه وهدف: درک روابط بین مغزـ رفتار بر اساس تفاوت‌های جنسیتی و فردی، زمینه کارآمدتری برای مداخلات آموزشی و رفتاری فراهم می‌آورد. هدف این مطالعه مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش‌آموزان راست برتر و چپ برتر با تأکید بر جنسیت و ماه تولد بود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی، علی‌ـ مقایسه‌ای بر روی 597 دانشآموز دبیرستانی(309 دختر، 288 پسر) که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند، انجام شد...

متن کامل

مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان دردانش آموزان راست برتر و چپ برتر، جنسیت و ماه تولد

زمینه وهدف: درک روابط بین مغزـ رفتار بر اساس تفاوت های جنسیتی و فردی، زمینه کارآمدتری برای مداخلات آموزشی و رفتاری فراهم می آورد. هدف این مطالعه مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان راست برتر و چپ برتر با تأکید بر جنسیت و ماه تولد بود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی، علی ـ مقایسه ای بر روی 597 دانشآموز دبیرستانی(309 دختر، 288 پسر) که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، انجام شد. ن...

متن کامل

مقایسه افراد راست برتر و چپ برتر از لحاظ سطح خودپنداشت، اضطراب، و تکلیف حرکتی (چالاکی دست)

زمینه ‌و‌ هدف:‌ برتری ‌جانبی ‌از‌موضوعات ‌بحث‌برانگیزی ‌است‌که ‌به ‌جانبی‌شدن ‌یا‌ تخصیص ‌نیمکره‌های ‌مغز ‌به ‌فعالیت‌های ‌خاص‌ مربوط‌ می‌شود. ‌ ‌پژوهش‌ حاضر با هدف ‌مقایسه‌ دانش ­آموزان راست‌برتر ‌و‌ چپ‌برتر‌ از ‌لحاظ ‌خودپنداشت، ‌اضطراب، ‌و‌ چالاکی دست انجام شد. روش:‌ پژوهش‌حاضر از‌ نوع‌ علّی- مقایسه‌ای است.‌ جامعه‌آماری‌ شامل تمامی‌‌ دانش‌آموزان‌ دختر‌ و‌ پسر ‌سنین ‌9 ‌تا‌14‌ سال‌ شهرستان ‌تب...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

آیا شخصیت افراد چپ برتر، راست برتر و دوسو توان متفاوت است؟

زمینه و هدف: برتری جانبی به تخصیص نیمکره های مغز به فعالیت ها و رفتارهای خاص گفته می شود. ساختار متفاوت مغز در افراد منجر به الگوی شخصیتی متفاوتی می شود. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت و دست برتری انجام شد. مواد و روش ها: تعداد 520 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی تهران از هشت رشته تحصیلی گمرک، بیمه، بانک داری، حسابداری، مالی، اقتصاد نظری، اقتصاد حمل و نقل و اقتصاد صنعت...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله روان شناسی و علوم تربیتی

ناشر: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

ISSN 1025-2835

دوره 41

شماره 4 2012

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022