مقایسه روش شیمی درمانی و روش ایمن سازی درکنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی

نویسندگان

دکتر سید محمدمهدی کیایی

دکتر صادق رهبری

دکتر مهرداد مدیر صانعی

چکیده

دویست و بیست و پنج قطعه جوجه گوشتی یکروزه نراز نژاد آرین به صورت تصادفی به سه گروه مساوری تقسیم شدند. به طوری که هر گروه مشتمل بر سه زیر گروه 25 قطعه ای بود.جوجه های یک گروه به عنوان گروه شاهد‘ با جیره غذایی فاقد هر گونه کوکسیدیواستات تغذیه شدند . برای پیشگیری از وقوع کوکسیدیوز‘ جوجه های گروه دوم درتمام طول دوره آزمایش با جیره غذایی حاوی 200 ppm دیکلازوریل تغذیه شده (گروه شیمی درمانی) وجوجه های گروه سوم ضمن دریافت جیره غذایی فاقد کوکسیدیواستات‘ در سن سه روزگی و از راه آشامیدنی ‘ به وسیله واکسن ایراکوک (حاوی مخلوطی از چهارگونه ایمریا تنلا ‘ ایمریا نکاتریکس‘ ایمریا آسروولینا و ایمریا ماگزیما) درمقابل این بیماری‘ واکسینه شدند. جوجه های هر سه گروه در طی هفته چهارم و از راه دهانی با مخلوطی از ااسیست های چهارگونه ایمریای موجود در واکسن ‘ مورد چالش قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان دادند که درتمام روزهای بعد از چالش ‘ تعداد السیست ها در هر گرم مدفوع (opg) . درگروه شاهد به طوری معنی داری بیشتر از گروههای واکسینه شده وشیمی درمانی بود.(05/0 >p) ولی بین دو گروه واکسینه شده وشیمی درمانی اختلاف معنی داری از نظر میزان (opg) وجود نداشت. (05/0 >p) در پایان سن 21 روزگی ‘ میانگین وزن بدن و غذای دریافتی در جوجه های گروه تغذیه شده با جیره غذایی حاوی دیکلازوریل (گروه شیمی درمانی) به طور معنی داری بیشتراز گروههای شاهد و واکسینه شده بود(05/0 >p) اختلاف بین سه گروه آزمایشی از نظر ضریب تبدیل غذایی در سن 21 روزگی معنی دار نبود. (05/0 >p) استفاده از داروی دیکلازوریل همراه با جیره غذایی و یا واکسینه نمودن جوجه ها‘ سبب افزایش معنی داروزن بدن ‘ میزان مصرف غذایی و یا واکسینه نمودن جوجه ها‘ سبب افزایش معنی دار وزن بدن‘ میزان مصرف غذا‘ وبهبود ضریب تبدیل غذایی (05/0 >p) درمقایسه با گروه شاهد. در سنین 42 و 49 روزگی گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی

تعداد300 قطعه جوجه گوشتی یکروزه از نژاد آرین به صورت کاملاً تصادفی به چهر گروه تقسیم شدند به طوری که هر گروه مشتمل بر سه زیر گروه ( تکرار ) 25 قطعه ای بودند. جوجه های یک گروه به عنوان گروه شاهد با جیره غذایی فاقد هر گونه کوکسیدیواستات تغذیه شدند. جوجه های گروه دوم در تمام طول دوره آزمایش با جیره غذایی حاوی داروی شیمیایی ( Diclazuril به مقدار PPm200 ) تغذیه شدند و برای تغذیه جوجه های گروه سوم و چ...

متن کامل

مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه درمنه و یک داروی ضد کوکسیدی شیمیایی در کنترل کوکسیدیوز و بازدهی تولید در جوجه های گوشتی

تعداد300 قطعه جوجه گوشتی یکروزه از نژاد آرین به صورت کاملاً تصادفی به چهر گروه تقسیم شدند به طوری که هر گروه مشتمل بر سه زیر گروه ( تکرار ) 25 قطعه ای بودند. جوجه های یک گروه به عنوان گروه شاهد با جیره غذایی فاقد هر گونه کوکسیدیواستات تغذیه شدند. جوجه های گروه دوم در تمام طول دوره آزمایش با جیره غذایی حاوی داروی شیمیایی ( diclazuril به مقدار ppm200 ) تغذیه شدند و برای تغذیه جوجه های گروه سوم و چ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مطالعه مقایسه ای کوکسیدیوز تجربی در جوجه های گوشتی دو سویه rOSS و Cobb از طریق اندازه گیری کاروتنوئیدهای پلاسما

  کوکسیدیوزیس یکی ار بیماریهای مهم انگلی در پرندگان و سایر دامهای اهلی است که توسط تک یاخته ای از جنس آیمریا ایجاد می شود.بیماری انتشار جهانی  داشته و بسیاری از گونه های پرندگان و به خصوص پرندگان صنعتی را آلوده می کند.بیماری به دو شکل یالینی و تحت بالینی ایجاد می شود.علاوه بر ضررهای مستقیم بیماری همچون افزایش تلفات ،کاهش رشد،افت کیفیت لاشه و از بین رفتگی یک دستی گله،هزینه های ناشی از تولید و ت...

متن کامل

تاثیر بتایین بر میزان دفع اووسیست در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد جوجه های گوشتی

هدف : تعیین اثر بتایین بر عملکرد و میزان دفع اووسیست در جوجه‌های گوشتی مبتلا به بیماری کوکسیدیوز. طرح : آزمایش فاکتوریل (4×2) در قالب طرح کاملا تصادفی حیوانات: سیصد و شصت قطعه جوجه گوشتی نرسویه راس. روش : سیصد و شصت قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس به 8 تیمار آزمایشی تقسیم شدند طرح شامل چهار سطح بتایین (صفر 05/0، 10/0 و 15/0 درصد) و دو سطح سالینومایسین (0 , 66ppm) با 3 تکرار و 15 قطعه در هر تکرا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله تحقیقات دامپزشکی (journal of veterinary research)

ناشر: دانشگاه تهران

ISSN 2008-2525

دوره 56

شماره 3 2001

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023