نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانی

نویسندگان

محمد تقی ایمانپور

طهمورث مهرابی

چکیده

تاریخ نگاری محلی به ثبت و ضبط وقایع تاریخی در محدودةیک شهر، ایالت و ناحیه میپردازد، که ذیل تاریخ ملی کشور قرارمیگیرد . بنابراین، وجه اصلی و مشخصه تاریخ نگاری محلیپیوند آن با یک عرصه جغرافیایی محدود و مشخص است. براین اساس، پرداختن به نقش سرزمین دیلمَیان که یکی ازسرزمینهای تحت سلطه شاهنشاهی ساسانی محسوب میشد،در شورشها و سرانجام فروپاشی دولت ساسانی از اهمیت ویژه-ای برخوردار است. اگر چه مورخان عوامل مختلفی نظیر،جنگاوری و سختکوشی نیروهای اعراب که با ایمان به دیناسلام و با مبانی و اندیشههای جدید و ،در مقابل، فرسودگی وضعف دولت ساسانی، به خصوص در اواخر عمر این دولت وهمچنین عوامل خارجی را باعث سقوط دولت ساسانی میدانند،اما به نظر میرسد نقش سرزمین دیلم و ویژگیهای مردمان آنکه بارها به مقابله با فرمانروایان ساسانی پرداختند در فروپاشیاین دولت از سوی مورخان نادیده انگاشته شده است. هر چند کهاز اوضاع سرزمین دیلم در دوره ساسانیان اطلاعات محدودی دردست داریم و، از اینرو، تاکنون به این موضوع پرداخته نشدهاست، اما با تکیه بر برخی منابع می توان از بعضی از تحولاتسیاسی و نظامی در این سرزمین اطلاعات مفیدی بهدست آورد.بنابراین، این پژوهش با درک این مطلب تلاش دارد تا با استنادبه منابع تاریخی و با استفاده از شیوة پژوهشهای تاریخی بهنقش سرزمین دیلمَیان در فروپاشی دولت ساسانی بپردازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی

خاندان‌های کهن که به دنبال مهاجرت اقوام آریایی به ایران شکل گرفتند، به دلیل داشتن املاک و رعایای فراوان و لیاقت و شجاعت در فن جنگاوری و سوارکاری توانستند در طول تمام این سلسله‌ها از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار شوند و در موفقیت‌ها و ناکامی‌های سلسله‌های ایران باستان تأثیر مستقیم داشته باشند.بهرام چوبین یکی از اعضای همین خاندان‌های بزرگ، خاندان مهران، بود که در جنگ با ترکان پیروزی‌های بزرگ به ...

متن کامل

نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی

خاندان های کهن که به دنبال مهاجرت اقوام آریایی به ایران شکل گرفتند، به دلیل داشتن املاک و رعایای فراوان و لیاقت و شجاعت در فن جنگاوری و سوارکاری توانستند در طول تمام این سلسله ها از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار شوند و در موفقیت ها و ناکامی های سلسله های ایران باستان تأثیر مستقیم داشته باشند.بهرام چوبین یکی از اعضای همین خاندان های بزرگ، خاندان مهران، بود که در جنگ با ترکان پیروزی های بزرگ به ...

متن کامل

تأثیر جنگ‌های ایران و بیزانس (603 تا 628 م) در فروپاشی دولت ساسانی

ایران ساسانی در اوایل سدۀ هفتم م، در اثر جنگ‌های طولانی با امپراتوری بیزانس (603 تا 628 م) و شکست بعدی آن، توان نظامی و دفاعی خود را از دست داد و به بحرانی سیاسی و اقتصادی گرفتار شد. پیش از این، براساس مطالعات سکه‌شناختی، معلوم شده بود که پس از این شکست، تنها در تعدادی از ایالت‌های ایران به نام پادشاهان ساسانی سکه ضرب می‌شد. این گویای آن است که ایالت­های دیگر از کنترل آنان خارج شدند. همچنین، من...

متن کامل

تأثیر جنگ های ایران و بیزانس (۶۰۳ تا ۶۲۸ م) در فروپاشی دولت ساسانی

ایران ساسانی در اوایل سدۀ هفتم م، در اثر جنگ های طولانی با امپراتوری بیزانس (603 تا 628 م) و شکست بعدی آن، توان نظامی و دفاعی خود را از دست داد و به بحرانی سیاسی و اقتصادی گرفتار شد. پیش از این، براساس مطالعات سکه شناختی، معلوم شده بود که پس از این شکست، تنها در تعدادی از ایالت های ایران به نام پادشاهان ساسانی سکه ضرب می شد. این گویای آن است که ایالت­های دیگر از کنترل آنان خارج شدند. همچنین، من...

متن کامل

زمینه‌های تاریخی فتوحات اسلامی در ایران: فروپاشی نظم سیاسی دولت ساسانی بر اساس منابع کتبی و داده‌های سکه-شناختی

چکیده فتوحات اسلامی در ایران در پادشاهی یزدگرد سوم (632-651 م.) و به‌ویژه تسخیر بخش عمده آن در کمتر از یک دهه، گویای آن است که دولت ساسانی در آن هنگام توان نظامی و دفاعی خود را، آن‌چنان‌که در دوره­های پیشین می­بینیم، از دست داده بوده است. متون تاریخی سده­های نخستین اسلامی که از دیرباز منابع پر استناد تاریخ­پژوهان معاصر شمرده می­شوند، این فرض را تأیید می­کنند. این منابع، از یک آشفتگی سیاسی پس ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران

ناشر: دانشگاه پیام نور

ISSN

دوره 4

شماره سال چهارم-شماره اول- پیاپی 7 پاییز و زمستان 94 2016

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023