پیش بینی عمق آب شستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان

نویسندگان

سمانه غضنفری هاشمی

امیر اعتماد شهیدی

چکیده

چکیده- آب شستگی یکی از مهم ترین عوامل خرابی پل ها است. بنابر این، تخمین عمق آب شستگی پای پل ها اهمیت زیادی برخوردار دارد. تاکنون فرمول ها و روابط تجربی زیادی برای تخمین عمق چاله آب شستگی ارائه شده است؛ اما این روابط از دقت مناسبی برخوردار نیستند. علاوه بر این، پیچیدگی مدل سازی فرایند آب شستگی سبب شده است تا از روش های جایگزین روابط تجربی، مانند روش های داده کاوی برای تخمین عمق آبشستگی پای پل ها استفاده شود. پیش از این، از شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان شناخته شدهترین روش دادهکاوی، برای تخمین عمق آبشستگی پایه پل ها استفاده شده اما تاکنون عملکرد روش داده کاوی ماشین های بردار پشتیبان در این زمینه مورد بررسی قرار نگرفته است. در تحقیق حاضر، عملکرد روش ماشین های بردار پشتیبان در تخمین عمق چاله آبشستگی اطراف پایه پل بررسی شده و نتایج حاصل با نتایج حاصل از روش شبکههای عصبی مصنوعی و روابط تجربی مقایسه شده است. بررسیها نشان داده است که نتایج حاصل از روش ماشین های بردار پشتیبان دقت بالاتری نسبت به روش شبکه های عصبی مصنوعی برخوردار است. همچنین دقت روش شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین های بردار پشتیبان به مراتب بهتر از روابط تجربی است که این خود نشان دهنده عملکرد مناسب تر روش های داده کاوی به کاررفته نسبت به روابط تجربی است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی عمق آب شستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان

چکیده- آب شستگی یکی از مهم ترین عوامل خرابی پل ها است. بنابر این، تخمین عمق آب شستگی پای پل ها اهمیت زیادی برخوردار دارد. تاکنون فرمول ها و روابط تجربی زیادی برای تخمین عمق چاله آب شستگی ارائه شده است؛ اما این روابط از دقت مناسبی برخوردار نیستند. علاوه بر این، پیچیدگی مدل سازی فرایند آب شستگی سبب شده است تا از روش های جایگزین روابط تجربی، مانند روش های داده کاوی برای تخمین عمق آبشستگی پای پل ها...

متن کامل

پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان

در این مقاله از 221 داده آزمایشگاهی که توسط محققین مختلف گردآوری شده است استفاده می شود.این داده ها در حالت با بعد و بدون بعد توسط ماشین بردار پشتیبان , شبکه های عصبی, سیستم استنتاج فازی عصبی تحلیل و بررسی می شوند که هدف آن نشان دادن روش کاشین بردار پشتیبان نسبت به سایر الگوریتم ها و همچنین روابط تجربی می باشد. و در نهایت به آنالیز حساسیت داده ها توسط این روش پرداخته که در حالت با بعد به عرض پا...

کنترل آب شستگی در اطراف پایه های پل

آب شستگی در اطراف پایه های پل همه ساله خسارات زیادی به پلها در سراسر جهان وارد میسازد و از این رو مطالعه بر روی کاهش میزان آب شستگی حائز اهمیت است. در این مطالعات نصب یک طوق بر روی پایه هائی با مقطع مستطیل به عنوان یک روش ساده و ارزان برای کاهش عمق آب شستگی مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این آزمایشها نشان دادند که نصب یک نیم طوق با پهنای نصف عرض پایه در 10 درصد عمق آب زیر بستر ت...

متن کامل

پیش بینی ژن‏ های بیماری با استفاده از دسته‏ بند تک‌کلاسی ماشین بردار پشتیبان

Abstract: In disease gene identification and classification, users are only interested in classifying one specific class, disease genes, without considering other classes (non-disease genes). This situation is referred to as one-class classification. Existing machine learning-based methods typically use known disease gene as positive training set and unknown genes as negative training set to bu...

متن کامل

بـررسی اثر استفاده از کابل در اطراف پایه های اسکله جهت کاهش عمق آب شستگی

از جمله روش‌های کنترل آب­شستگی در اطراف پایه‌های اسکله، استفاده از کابل  در اطراف آن می‌باشد. در این مطالعه به منظور بررسی اثر کابل در کنترل آب­شستگی در اطراف گروه پایه‌های اسکله، آزمایش‌هایی در یک فلوم آزمایشگاهی از جنس پلاکسی­گلاس انجام گرفت. در این تحقیق با قرار دادن یک پایه عمودی به همراه کابل به دور آن­ها در دو حالت با وجود کابل و بدون نصب کابل در اطراف آن­ها اقدام به انجام یک­سری ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مهندسی عمران مدرس

ناشر: دانشگاه تربیت مدرس

ISSN

دوره 12

شماره 2 2012

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022