اثر naa و ریزنمونه اندام های مختلف بر جنین زائی ثانویه توت فرنگی(fragaria ananassa duch.)

نویسندگان

محمد گردکانه

عیسی ارجی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثرات غلظت های مختلف تنظیم کننده رشد نفتالین استیک اسید (naa) بر القاء، توسعه و بلوغ جنین ارقام توت فرنگی کردستان، پاروس و کامارسا انجام شد. برای این منظور کالوس ریزنمونه اندام های رویشی پهنک برگ، دمبرگ و گره و اندام های زایشی جوانه گل و پرچم بر روی محیط کشت ms حاوی naa در چهار غلظت مختلف 25/0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر کشت شدند. غلظت تنظیم کننده ی رشد، نوع ریزنمونه و رقم قویا بر روی القاء، توسعه و بلوغ جنین موثر بودند. نتایج نشان داد که انواع ریزنمونه ها به استثنای ریزنمونه دمبرگ و پرچم در همه تیمارهای هورمونی کالوس جنین زا تولید نمودند. بیشترین تعداد جنین های کروی در محیط حاوی 1 میلی گرم naa حاصل شد. بالاترین درصد توسعه جنین های کروی به جنین های لپه ای در محیط حاوی 5/0 میلی گرم naa ثبت شد. در بین انواع ریزنمونه ها و ارقام، بیشترین تعداد جنین های کروی و بیشترین درصد توسعه جنین های کروی به جنین های لپه ای در ریزنمونه برگ و رقم پاروس تشکیل شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر NAA و ریزنمونه اندام های مختلف بر جنین زائی ثانویه توت فرنگی(Fragaria ananassa Duch.)

پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثرات غلظت های مختلف تنظیم کننده رشد نفتالین استیک اسید (NAA) بر القاء، توسعه و بلوغ جنین ارقام توت فرنگی کردستان، پاروس و کامارسا انجام شد. برای این منظور کالوس ریزنمونه اندام های رویشی پهنک برگ، دمبرگ و گره و اندام های زایشی جوانه گل و پرچم بر روی محیط کشت MS حاوی NAA در چهار غلظت مختلف 25/0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر کشت شدند. غلظت تنظیم کننده ی رشد، نوع ریز...

متن کامل

اثر منبع و مقدار نیتروژن بر تجمع نیترات در اندام های مختلف چند رقم توت فرنگی، fragaria x ananassa duch.))

در این تحقیق اثر منبع نیتروژنی بر تجمع نیترات در اندام های مختلف چهار رقم توت فرنگی به نام های آلیسو، سلوا،گاویتا و کامارسا، با روش آبکشت و پنج محلول غذایی حاوی مقادیر متغیر آمونیوم (s1= 0)،(s2=0.25)، (s3= 0.5)، (s4= 1)، (s5= 2) و مقدار ثابت نیترات ( 6 میلی مولار) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق بوته ها در دو فصل متفاوت تابستان و زمستان به ترتیب رشد رویشی و رشد رویشی و زایشی داشتند. طبق نتای...

متن کامل

اثر منبع و مقدار نیتروژن بر تجمع نیترات در اندام‌های مختلف چند رقم توت فرنگی، Fragaria x ananassa Duch.))

در این تحقیق اثر منبع نیتروژنی بر تجمع نیترات در اندام‌های مختلف چهار رقم توت فرنگی به نام‌های آلیسو، سلوا،گاویتا و کامارسا، با روش آبکشت و پنج محلول غذایی حاوی مقادیر متغیر آمونیوم (s1= 0)،(s2=0.25)، (s3= 0.5)، (s4= 1)، (s5= 2) و مقدار ثابت نیترات ( 6 میلی مولار) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق بوته‌ها در دو فصل متفاوت تابستان و زمستان به ترتیب رشد رویشی و رشد رویشی و زایشی داشتند. طبق نتای...

متن کامل

اثر غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بر باززایی و پرآوری شاخساره ارقام توت-فرنگی (fragaria ananassa duch.)

این پژوهش به­منظور بررسی باززایی و پرآوری شاخساره نوک روندک (runner) توت فرنگی انجام شد. بر این اساس نوک روندک (5-4 میلی­متر) گیاهان مادری ارقام کردستان، پاروس و کامارسا پس از ضدعفونی، بر روی محیط­های کشت ms همراه با ترکیبات تنظیم کننده­های رشد بنزیل آدنین (ba) در چهار غلظت 25/0، 5/0، 1 و 2 میلی­گرم در لیتر و چهار غلظت صفر، 1/0، 25/0 و 5/0 میلی­گرم در لیتر ایندول بوتریک اسید (iba)، کشت شدند. نو...

متن کامل

اثر غلظت¬های مختلف تنظیم کننده¬های رشد بر باززایی و پرآوری شاخساره ارقام توت-فرنگی (fragaria ananassa duch.)

این پژوهش به­منظور بررسی باززایی و پرآوری شاخساره نوک روندک (runner) توت فرنگی انجام شد. بر این اساس نوک روندک (5-4 میلی­متر) گیاهان مادری ارقام کردستان، پاروس و کامارسا پس از ضدعفونی، بر روی محیط­های کشت ms همراه با ترکیبات تنظیم کننده­های رشد بنزیل آدنین (ba) در چهار غلظت 25/0، 5/0، 1 و 2 میلی­گرم در لیتر و چهار غلظت صفر، 1/0، 25/0 و 5/0 میلی­گرم در لیتر ایندول بوتریک اسید (iba)، کشت شدند. نو...

متن کامل

Chlorophyll fluorescence in two strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) cultivars Fluorescencja chlorofilu u dwóch odmian truskawki (Fragaria x ananassa Duch.)

The study of chlorophyll fluorescence (CF) parameters i.e.: Fo, Fm, Fv/Fm, Y, qP, qN, F’o, F’m was conducted in two strawberry cultivars ‘Honeoye’ and ‘Teresa’. Measurements of their values were done twice: in an early autumn and late spring. Fluorescence of five dark-adapted mature leaves derived from each cultivar was measured in the laboratory at room temperature with the use of a portable p...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله پژوهشهای گیاهی

ناشر: انجمن زیست شناسی ایران

ISSN 2383-2592

دوره 27

شماره 3 2014

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023