اثرات کاربرد محلول های گرم قارچ کش ایمازالیل بر خواص کمی و کیفی سیب رقم گلدن دلیشس

نویسندگان

شهره نیکخواه

ابراهیم گنجی مقدم

چکیده

به منظور بررسی تأثیر محلول­های گرم قارچ­کش ایمازالیل در کاهش پوسیدگی قارچی سیب رقم گلدن دلیشس در سردخانه، این تحقیق در سال 1381 در مرکز تحقیقات کشاورزی‎ و منابع طبیعی خراسان به اجرا درآمد. از آزمایش فاکتوریل چهار عاملی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، فاکتور a غلظت قارچ­کش در سه سطح (0، 500 و 1000 میلی­گرم در لیتر)، فاکتور b دمای محلول با سه سطح (25، 38 و 45 درجة سانتی­گراد)، فاکتور c مدت زمان غوطه­وری در محلول  قارچ­کش با دو سطح (1 و2 دقیقه) و فاکتور d زمان نمونه­برداری از انبار سرد با 6 سطح (0، 45، 90، 120، 150 و180 روز) استفاده شد. میوة سیب پس از تیمار به سردخانه با دمای صفر تا 1درجة سانتی­گراد و رطوبت نسبی 85 درصد منتقل و به مدت شش ماه نگهداری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظت قارچ­کش تأثیر معنی­داری بر سفتی بافت، پوسیدگی، مواد جامد قابل انحلال، و کسر رسیدگی (مواد جامد به اسید قابل تیتر کردن) داشت. همچنین کاهش وزن، سفتی بافت، و اسید قابل تیترکردن به طور  معنی­داری تحت تأثیر دمای محلول قارچ­کش قرار گرفت. نتایج آزمایش­های ارزیابی حسی نشان داد که غلظت و دمای محلول قارچ­کش تأثیر معنی­داری بر بافت، رنگ، بو، و مزه دارد. به طور کلی نتایج نشان می­دهد که استفاده از محلول با دمای 38 درجة سانتی­گراد، قارچ­کش ایمازالیل به غلظت 500 میلی­گرم در لیتر به مدت 2 دقیقه سبب حفظ خصوصیات کیفی و صفات حسی میوة سیب رقم گلدن دلیشس پس از 6 ماه نگهداری در سردخانه می­شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات کاربرد محلول‌های گرم قارچ کش ایمازالیل بر خواص کمی و کیفی سیب رقم گلدن دلیشس1

 به منظور بررسی تأثیر محلول­های گرم قارچ­کش ایمازالیل در کاهش پوسیدگی قارچی سیب رقم گلدن دلیشس در سردخانه، این تحقیق در سال 1381 در مرکز تحقیقات کشاورزی‎ و منابع طبیعی خراسان به اجرا درآمد. از آزمایش فاکتوریل چهار عاملی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، فاکتور A غلظت قارچ­کش در سه سطح (0، 500 و 1000 میلی­گرم در لیتر)، فاکتور B دمای محلول با سه سطح (25، 38 و 45 درجة سانتی­گراد)، فاکتور C مد...

متن کامل

بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر خواص کمی و کیفی و افزایش عمر انبارمانی میوة سیب ارقام گلدن و رددلیشس1

      این تحقیق به منظور بررسی اثر کاربرد روغن­های گیاهی برافزایش عمر انبارمانی سیب در مدت زمان نگهداری در سردخانه در مرکز تحقیقات کشاورزی‎ و منابع طبیعی خراسان انجام شد. طرح آماری، آزمایش فاکتوریل چهار عاملی درقالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، فاکتور A  رقم سیب در دو سطح (گلدن دلیشس  و رد دلیشس)، فاکتور B نوع روغن با سه سطح (کانولا، ذرت، و آفتابگردان)،  فاکتور C  میزان روغن با 6 سطح (صفر،25 /...

متن کامل

تاثیر بسته بندی در تغییرات خواص بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سیب گلدن دلیشس

بسته‌بندی یکی از مراحل اصلی در فرآیندهای غذایی است که با کنترل فاکتورهای مؤثر بر کیفیت،‌عمر انبارمانی محصول را بالا می‌برد. لذا بهینه‌سازی فاکتورهای مؤثر در بسته‌بندی سیب گلدن دلیشس موضوعی مهم در انبارداری و صادرات این محصول می‌‌باشد. در این مطالعه تأثیر دماهای مختلف ( 1و6و10 درجه سانتیگراد) بر شدت تنفس سیب با سنجش گاز 2CO انجام گرفت و اثر سه نوع بسته‌بندی (چوبی، پوششهای سلوفانی و پلی‌اتیلنی)...

متن کامل

اندازه گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در سیب گلدن دلیشس

این تحقیق طی سالهای 74-1372 در محل گلخانه ها و آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بر روی نهال های سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 انجام شده است . در این آزمایش گیاهان دو ساله (مالینگ 9) در تاریخ 12/1/72 در گلدانهایی به ابعاد 26*28 سانتی متر ودر بستر ماسه و پرلایت در گلخانه کشت گردیدند . این بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی ب...

متن کامل

کاربرد کاربایل (سوین ) به عنوان تنک کننده شیمیایی برای تنظیم باردهی رقم گلدن دلیشس Golden Delicious سیب

کاربرد کاربایل (سوین ) به عنوان تنک کننده شیمیایی برای تنظیم باردهی رقم گلدن دلیشس Golden Delicious سیب

متن کامل

ارزیابی صفات رویشی و خواص کمی و کیفی چندرقم تجاری سیب در منطقه شاهکوه، استان گلستان

به منظور بررسی صفات کمی و کیفی و انتخاب ارقام مناسب سیب در استان گلستان، در این تحقیق صفات رویشی و خواص کمی و کیفی پنج رقم تجاری سیب به نام‌های گلدن دلیشس، رد دلیشس، برابرن، فوجی و رد‌اسپار در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و سه مشاهده برای هر رقم در منطقه شاهکوه استان گلستان در سال‌های 1392 تا 1394 مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند. بیشترین کارایی عملکرد متعلق به رقم رد اسپار با میزان 49/0 ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
تحقیقات مهندسی کشاورزی

ناشر: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ISSN 1735-5672

دوره 6

شماره 3 2005

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023