معرفی چند گونه جدید قارچ میتوسپوریک مولد لکه برگی درختان پهن برگ در استان گیلان

نویسندگان

محمود زاهدی

سیدعلی الهی نیا

سیداکبر خداپرست

جمشید بوجاری

چکیده

این تحقیق به منظور شناسایی قارچ های مولد لکه برگی درختان پهن برگ در استان گیلان انجام شد. بین قارچ های شناسایی شده، گونه های sphaeropsis mespili(روی mespilus germanica)، seiridium unicorne (روی crataegus melanocarpa)، septoria cornina(روی cornus sanguinea)،tubakiadryina(رویquercus castaneaefolia) و گونه های نامشخصی از جنس های cylindrogloeumاز رویزبان گنجشک وmonostichella sp.از روی فندق،به عنوان آرایه های جدید برای میکوبیوتایایران گزارش می شوند. همچنین گونه های گیاهیacer cappadocicum و pterocarya fraxinifolia به عنوان میزبانان جدید برای قارچ هایphloeospora aceris  و marssonina juglandisدر استان گیلان گزارش می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی لکه برگی درختان توت در استان گیلان انجام شد. طی سالهای 1380 الی1383 از توتستانهای مختلف استان نمونه برداری شد. علایم بیماری شامل لکه های سوخته نامنظم روی برگ بوده که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند. در شرایط مساعد این لکه ها بتدریج گسترش یافته و تمام سطح برگ را فرا می‌گیرد. از اندامهای آلوده دو نوع باکتری گرم منفی با کلنی‌های فلورسنت روی محیط K...

متن کامل

شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی لکه برگی درختان توت در استان گیلان انجام شد. طی سالهای 1380 الی1383 از توتستانهای مختلف استان نمونه برداری شد. علایم بیماری شامل لکه های سوخته نامنظم روی برگ بوده که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند. در شرایط مساعد این لکه ها بتدریج گسترش یافته و تمام سطح برگ را فرا می گیرد. از اندامهای آلوده دو نوع باکتری گرم منفی با کلنی های فلورسنت روی محیط k...

متن کامل

معرفی هشت گونه قارچ میتوسپوریک ناشناخته یا کم شناخته شده برای میکوفلور ایران از استان گیلان

در این تحقیق که به منظور شناسایی قارچ­های میتوسپوریک ناشناخته یا کم شناخته شده استان گیلان در دست اجرا می­باشد، هشت گونه قارچ شناسایی شد. در میان این قارچ­ها گونه­های hansfordia pulvinata، myriellina cydoniae، phloeospora cf. ulmi،questieriella sp. ،sarcinella questieri ،septoria cf. castaneicola وsirosporium mori  به عنوان آرایه­ جدید برای میکوفلور ایران به شمار می­آیند. همچنین گونه sirosporiu...

متن کامل

بررسی زیست‌شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان

قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ یکی از بیمارگرهای برنج در استان گیلان است. با توجه به شیوع بیماری در اکثر مزارع برنج استان و عدم وجود اطلاعات کافی از زیست‌شناسی آن، این پژوهش با هدف بررسی برخی از جنبه‌های زیست‌شناسی این قارچ صورت گرفت. در این بررسی ضمن اندازه‌گیری دمای بهینه رشد این قارچ، کاه برنج آلوده شده با میسلیوم و سختینه قارچ در شرایط مختلف مزرعه مانند سطح ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
رستنیها

ناشر: مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

ISSN 1608-4306

دوره 12

شماره 1 2011

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023