پارامترهای موثر بر تنش های وارده به سیستم های پیچ پدیکل در ستون مهره تثبیت شده

نویسندگان

سید حامد حسینی نسب

فرزام فرهمند

محمدحسین کارگرنوین

محسن کرمی

چکیده

در این مطالعه، چندین مدل المان محدود خطی و غیر خطی از ستون مهره در حالت سالم و تثبیت شده مورد تحلیل قرار گرفته است. مدل سالم با استفاده از تصاویر سی تی اسکن توسعه یافته و پس از بررسی اعتبار آن، عمل تثبیت با استفاده از دو نوع ایمپلنت رایج شبیه سازی شده است. نتایج مدل ها، شامل رفتار بار- تغییر مکان و توزیع تنش در ساختارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین اثر تغییر در پارامترهای هندسی پدیکل، خطای جایگذاری و خصوصیات پیوند استخوانی بر نحوه توزیع تنش در ساختارها ستون مهره و اجزای ایمپلنت، با استفاده از یک مدل پارامتری بررسی شده است. نتایج حاصله بر مزیت ایمپلنت های تیتانیومی نسبت به ایمپلنت های فولادی، لزوم استفاده از یک پیوند استخوانی قدامی و افزایش احتمال شکست پیچ در اثر پوکی استخوان در مجموعه های تثبیت شده تاکید می کنند. هم چنین بر مبنای نتایج مطالعه، استفاده از پیچ هایی با قطر بزرگتر برای پدیکل هایی که دارای طول قدامی– خلفی هستند و پرهیز از خطاهای جایگذاری، به منظور کاهش احتمال شکست پیچ های پدیکل به جراحان توصیه شده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی دقت کارگذاری پیچ های داخل پدیکل مهره

سابقه و هدف: با توجه به اندیکاسیون کارگذاری پیچ های داخل پدیکل و آمار متفاوت فراوانی جاگذاری ناصحیح آن و عوامل مرتبط با آن در تحقیقات کشورهای خارجی به منظور تعیین فراوانی جاگذاری ناصحیح پیچ های داخل پدیکل و عوامل مرتبط با آن و نقش آن در پیش آگهی بیماران این تحقیق در مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 1386- 1384 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق با طراحی Case- Series انجام گرفت. کلیه بیم...

متن کامل

بررسی دقت کارگذاری پیچ های داخل پدیکل مهره

سابقه و هدف: با توجه به اندیکاسیون کارگذاری پیچ های داخل پدیکل و آمار متفاوت فراوانی جاگذاری ناصحیح آن و عوامل مرتبط با آن در تحقیقات کشورهای خارجی به منظور تعیین فراوانی جاگذاری ناصحیح پیچ های داخل پدیکل و عوامل مرتبط با آن و نقش آن در پیش آگهی بیماران این تحقیق در مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 1386- 1384 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق با طراحی case- series انجام گرفت. کلیه بیم...

متن کامل

بررسی پارامترهای موثر بر آسیب های وارده به ساندویچ پنل کامپوزیتی در حین فرآیند سوراخکاری

هدف از انجام این تحقیق یافتن بهترین شرایط ماشینکاری و ایجاد سوراخ در پنل های ساندویچی کامپوزیتی با استفاده از تعریف فاکتورهای تورق و الیاف برش نخورده می باشد. برای این کار دو قطعه ساندویچ پانل از جنس اپوکسی کولار با هسته های چوب بالسا و فوم پی وی سی را با مته هایی با قطرهای مختلف و سرعتهای چرخشی و نرخ تغذیه متفاوت در سه سطح سوراخ کاری می نماییم. با استفاده از تکنیک عکسبرداری دیجیتال که راهکاری ...

متن کامل

نتایج درمان شکستگی های بی ثبات توراکولومبار با روش جراحی تثبیت سگمان کوتاه

سابقه و هدف: ناحیه اتصالی توراکو لومبار(T11  تا L1) شایع ترین محل شکستگی در ستون فقرات است. روش جراحی این شکستگی ها به دو روش سگمان طویل و سگمان کوتاه انجام می شود که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. علاوه بر این دو روش، روش تغییر یافته سگمان کوتاه که شامل قرار دادن پیچ پدیکولار در مهره شکسته علاوه بر دو مهره مجاور سالم می­باشد هم معرفی گردیده است ولی میزان موفقیت این روش هنوز به وضوح ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی

ناشر انجمن مهندسی پزشکی ایران

ISSN 8006-9685

دوره -1

شماره 2 2005

copyright © 2015-2021