مقایسۀ کیفیت زندگی زوجین تک‌فرزند با زوجین دارای بیش از دو فرزند در خانواده‌های تهرانی

Authors

  • میلاد سعیدی کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
Abstract:

امروزه بهبود کیفیت زندگی به‌عنوان مفهوم تازه‌تری از سلامتی مطرح‌شده است که به جنبه‌های روان‌شناختی، اجتماعی، عملکردی و جسمی مربوط می‌شود. یکی از رویدادهای برجسته زندگی خانوادگی تصمیم‌گیری درباره تعداد فرزندان است. چراکه این تصمیم بر سبک زندگی و از آن مهم‌تر کیفیت زندگی خانوار مؤثر است. پژوهش حاضر باهدف مقایسۀ کیفیت زندگی زوجین تک‌فرزند با زوجین دارای بیش از دو فرزند در خانواده‌های تهرانی انجام شده است. با توجه به موضوع پژوهش، به‌منظور آزمون فرضیه از روش همبستگی استفاده شد. جامعه موردپژوهش زوجین تک‌فرزند و نیز با بیش از دو فرزند منطقه هفت شهر تهران بود. در این پژوهش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و در دسترس با حداکثر تنوع انجام شد؛ به‌طوری‌که زوجین تک‌فرزند و زوجین با بیش از دو فرزند سنین، سطوح تحصیلی و طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری روش تصادفی ساده است. در پژوهش ما نیز 300 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سؤالیSF-36) ) مشهورترین و پراستفاده‌ترین ابزار برای سنجش کیفیت زندگی است که در این پژوهش از آن استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که میان کارکرد جسمی، بهزیستی هیجانی، سلامت عمومی و کارکرد اجتماعی با تعداد فرزندان برای هر دو گروه رابطه برقرار است. نتایج پژوهش ما نشان داد که میان کارکرد جسمی و تعداد فرزندان رابطه وجود دارد و البته این رابطه هم در میان زوجین تک‌فرزند و هم زوجین با بیش از چند فرزند برقرار بوده است.  

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی زوجین بر عملکرد خانواده‌های دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی

تحقیق حاضر، بررسی اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی زوجین بر عملکرد خانواده‌های دارای فرزندان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی بود. 60  نفر از والدین که  فرزندان آنها  دارای علائم اختلال نقص توجه- بیش فعالی بودند، به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای خوشه‌ای انتخاب شدند، سپس نمونه‌ها بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) قرار گرفتند.  گروه آزمایش 7 جلسه مداخلات آموزش الگوی ارت...

full text

مطالعه کیفیت زندگی والدین دارای بیش از یک فرزند با نیازهای ویژه

زمینه و هدف: داشتن یک کودک با نیاز ویژه برای خانواده­ تنش­ هایی را به وجود می­ آورد و بر کارکرد خانوادگی و روابط والدین با یکدیگر تأثیر منفی می ­گذارد، ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفیت زندگی والدین دارای بیش از یک کودک با نیاز ویژه بود.  روش: مطالعه حاضر از نوع علی­- مقایسه ­ای بود. جامعه آماری شامل تمامی والدین کودکان با بیش از یک فرزند با نیازهای ویژه و والدین کودکان بهنجار استان کردستان ...

full text

همبستگی تفاهم زوجین دارای تعارض با رضایت از زناشویی و نقش میانجی کیفیت زندگی

مقدمه: رضایت از زندگی زناشویی یکی از مهم‌ترین مفاهیم مرتبط با زندگی زناشویی زوجین است و تحت تأثیر عوامل بسیاری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان همبستگی میزان تفاهم زوجین دارای تعارض با رضایت از زندگی زناشویی و نقش میانجی کیفیت زندگی انجام شد. روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری آن را کلیه زوج‌های دارای تعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بندرعباس در سال 1396 تشکیل دا...

full text

تحلیل کیفی مقایسه ای روابط بین زوجین از نگاه مادران دارای فرزند معلول و مادران دارای فرزند سالم

This qualitative study was done for the purpose of comparing the couple relationships in the view of mothers of children with disability and mothers of normal children. For doing this qualitative study , 12 mothers with mentally retarded children in the daily rehabilitation center of Ahang and 12 mothers with normal children who referred to quarter houses of Nabi Akram and Chaharsad Dastgah , w...

full text

امکان اعطای مجوز اهدای جنین به زوجین نابارورِ دارای فرزند پس از خروج از سن باروری

در پی رسیدگی به خواستۀ صدور مجوز اهدای جنین از سوی زوجینی که با وجود دارا  بودن یک فرزند، به تبع فقدان قدرت باروری به دلیل افزایش سن، متقاضی اهدای جنین از دادگاه شده‌اند، این موضوع محل تردید واقع شده است که آیا به استناد قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، می‌توان چنین حقی را برای زوجینی با شرایط مذکور قائل شد؟ در پروندۀ مذکور، دادگاه بدوی شرط «نداشتن فرزند» را در ردیف شروط...

full text

همبستگی بین بهزیستی ذهنی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین

زمینه و هدف: مهم‌ترین علل اختلافات زناشویی، انتظارات زن و شوهر از نقش یکدیگر در خانواده است. زن و شوهر با پیش‌فرض‌ها و تعصبات گوناگونی درباره موضوعات عاطفی و فعالیت‌های زندگی تن به ازدواج می‌دهند که این موضوعات عاطفی و رضایت، همگی زیرمجموعه بهزیستی ذهنی است. هدف این مطالعه، تعیین همبستگی بهزیستی ذهن و کیفیت زناشویی در زوجین می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه به‌صورت توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 9  issue 1

pages  161- 180

publication date 2024-03-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023