میلاد سعیدی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

[ 1 ] - مقایسۀ کیفیت زندگی زوجین تک‌فرزند با زوجین دارای بیش از دو فرزند در خانواده‌های تهرانی

امروزه بهبود کیفیت زندگی به‌عنوان مفهوم تازه‌تری از سلامتی مطرح‌شده است که به جنبه‌های روان‌شناختی، اجتماعی، عملکردی و جسمی مربوط می‌شود. یکی از رویدادهای برجسته زندگی خانوادگی تصمیم‌گیری درباره تعداد فرزندان است. چراکه این تصمیم بر سبک زندگی و از آن مهم‌تر کیفیت زندگی خانوار مؤثر است. پژوهش حاضر باهدف مقایسۀ کیفیت زندگی زوجین تک‌فرزند با زوجین دارای بیش از دو فرزند در خانواده‌های تهرانی انجام ...

[ 2 ] - Semantic Analysis and Comparison of Family Structure in Iranian Cinema of the 70's and 90's: A Case Study of Leila and the Ice Age

Aim: Family representation in the media expresses dominant discourses about its structure and patterns, and the media can create, confirm, or modify these discourses. This article looks at how family rules, structures, and patterns have evolved over the past few decades, and how cinema has played a role in this transformation and discourse, and in what ways, tools, as well as the changes in the...

[ 3 ] - بررسی مولفه های احساس امنیت روانی خانواده های ایرانی و آسیب شناسی آن در خرده نظام های خانواده و فرآیند رشدی فرزندان

جامعه سالم پیش از آن که به آسایش نیاز داشته باشد، به امنیت ملی نیازمند است، از این رو دغدغه امنیت درهمه شاخه های آن بویژه امنیت روانی و آرامش جمعی، در این حالت این اجزا یک کل یا نظام را تشکیل می دهند که چیزی بیش از مجموع اجزای به هم وابسته آن است. خانواده معرف چنین نظامی است که در آن اعضا به صورت گروه سازمان دهی شده و یک کل را می سازند که از مجموع یکایک اجزای آن فراتر است. کودکان در ابتدا، هیچ‏...