سیدعلیرضا کازرونی

استاد دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد

[ 1 ] - بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی ایران طی دوره 1392-1360

بخش تجارت خارجی در اغلب کشورهای در حال توسعه به‌عنوان اهرم اصلی رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بوده است، در این راستا آثار تحریم‌های اقتصادی بر ساختار تجارت خارجی ایران و مخصوصاً ترکیب واردات که جزء لاینفک برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می‌شود، حائز اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب واردات ایران طی دوره زمانی 1392-1360 می‌باشد. برای این منظور ابتدا برمبنای معیاره...

[ 2 ] - درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی)

چکیده هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی و بی­ثباتی درآمد نفتی (یکی از مهم­ترین مؤلفه­های فضای حاکم بر اقتصاد ایران) بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات است. بدین منظور از مدل مارکوف- سوئیچینگ و روش گارچ‌نمایی بر اساس داده­های سال­های 1393:4-1369:2 استفاده شد. نتایج نشان داد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز ...

[ 3 ] - بررسی اثر منحنی‌های J و S در اقتصاد ایران (1386-1355)

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ مؤثر واقعی ارز) بر تراز تجاری ایران در چارچوب منحنی‌های J و S طی سال‌های (1386-1355) می‌باشد. در این راستا اثر منحنی J در بلندمدت به روش هم‌انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته و از توابع عکس‌العمل آنی و منحنی S برای تبیین اثرات کوتاه‌مدت بین تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز و تراز تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل...

[ 4 ] - تأثیر محیط تورمی بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران

نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در تعیین شاخص قیمت واردات نقش اساسی دارد. از این رو، آگاهی از روابط تجربی بین نرخ ارز و شاخص قیمت واردات که در ادبیات اقتصادی به عنوان انتقال اثر نرخ ارز معروف است، حائز اهمیت بوده و می­تواند مسئولان اقتصادی را در سیاست­گذاری یاری نماید. مطالعات تجربی انجام شده طی دهه اخیر نشان می­دهد که درجه انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت تأثیر عوامل مت...

[ 5 ] - The Impact of Monetary Regime on the Exchange Rate Pass-Through under Inflationary Environment (Dynamic Panel Data Approach)

The main objective of this paper is to investigate the effects of monetary regime (countries with inflation targeting monetary policy versus countries with exchange rate anchor) on the extent of exchange rate pass-through over the period of 1999-2010. To achieve this objective, the econometric model has been estimated by Dynamic Panel Data approach and Arrelano- Bond (AB) method. The empirical ...

[ 6 ] - The Impact of the Real Exchange Rate Volatility on Non-oil Exports: The Case of Iran

 Up to now, the impact of real exchange rate on the non-oil exports of Iran has been mainly on focus. However, the more important aspect of the fluctuations in exchange rate is its degree of volatility which can have profound effect on the non-oil exports. Hence, the main objective of this paper is to investigate the linkage between non-oil exports and the real exchange rate volatility for Iran...

[ 7 ] - بررسی تأثیر نرخ پس‌انداز بر تراز تجاری ایران، کاربرد رهیافت رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی

تراز تجاری یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان و از محدودیت‌های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می‌باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ پس‌انداز بر تراز تجاری ایران است. در این راستا، با استفاده از رویکردهای رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و با به کارگیری داده‌های سری زمانی طی سال‌های 1394-1339 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از رگرسیون فازی نشان می‌د...

[ 8 ] - بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره زمانی 1392-1371 می‌باشد. برای این منظور ابتدا بر مبنای معیارهای ارائه شده توسط هافبائر تحریم‌ها در سه طیف ضعیف، متوسط و قوی تقسیم بندی شده و بصورت دو متغیر مجازی وارد مدل شده و سپس تأثیر این متغیرهای مجازی به همراه سایر متغیرهای مدل بر سهم تجارت ایران با شرکای تجاری در قالب تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی پانلی مو...

[ 9 ] - تاثیر انحراف و بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

یکی از ویژگی­های اقتصاد ایران وجود بی­ثباتی توام با انحراف نرخ واقعی ارز می­باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر انحراف و بی­ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1360-1391 می­باشد. برای این منظور ابتدا متغیر انحراف نرخ ارز با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه­های توزیعی (ARDL)محاسبه گردید. سپس شاخص بی­ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل  GARCH برآورد شده و در ...

[ 10 ] - نقش بانک‌ها در مکانیزم انتقال سیاست پولی با تأکید بر ویژگی‌های سلامت مالی و ترازنامه‌ای بانک‌ها

کانال وام‌دهی بانک‌ها از جمله کانال‌های اعتباری و  غیرنئوکلاسیک در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می‌باشد. این کانال‌ها مبتنی بر فرض اطلاعات نامتقارن بوده و بازارها را ناقص و ناکارآمد عنوان می‌کنند؛ از آنجایی که بانک‌ها در ایران از جمله مهم ترین فراهم کنندگان منابع مالی می‌باشند، در این مطالعه به بررسی نقش بانک‌ها در انتقال اثرات سیاست پولی در چارچوب کانال وام‌دهی ‌پرداخته می‌شود. به این منظور اثرا...

[ 11 ] - اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت به نرخ پس انداز و نرخ ارز مؤثر واقعی : رویکرد مارکوف سوئیچینگ

  هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر غیرخطی نرخ پس­انداز بر تراز تجاری ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ طی سال‌های 1393-1360 می­باشد. نتایج نشان می‌دهند که نرخ پس­انداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر تراز تجاری داشته است. همچنین ضرایب نرخ ارز مؤثر واقعی در رژیم­های اول و دوم تأثیر منفی بر تراز تجاری شده­اند. به عبارتی دیگر موجب بدتر شدن تراز تجاری شده و نتایج حاکی از عدم ت...

[ 12 ] - انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت داخلی بازار خودرو ایران با تأکید بر تأثیر سهم واردات از بازار داخلی

نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، نقش اساسی در تعیین قیمت‌های داخلی دارد. ازاین‌رو آگاهی از چگونگی روابط تجربی بین نرخ ارز و قیمت‌های داخلی حائز اهمیت است و عوامل مؤثر بر این رابطه از جمله سهم واردات به کشور، می‌تواند مسئولان اقتصادی را در سیاستگذاری یاری کند. با توجه به اهمیت نرخ ارز بر قیمت داخلی، در این مطالعه به بررسی انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت داخلی با تأکید بر تأثیر سهم وارد...

[ 13 ] - بررسی درجة انتقال نرخ ارز بر سطح قیمت‌های‌ مصرف‌کننده تحت شرایط انحراف نرخ واقعی ارز: مطالعة موردی ایران

هدف اصلی این مطالعه، بررسی درجة انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده با درنظرگرفتن انحراف نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دورة زمانی 1353 ـ 1387 است. بدین منظور، نخست، با به‌کارگیری روش ARDL، انحراف نرخ واقعی ارز از مقادیر تعادلی بلندمدت محاسبه شد. سپس، میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده با درنظرگرفتن انحراف نرخ واقعی ارز بررسی شد. نتایج تخمین مدل انتقال ح...

[ 14 ] - مقایسة درجة همگرایی سطح قیمت کالاها با خدمات بین استان‎های ایران

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی همگرایی سطح قیمت کالاهای قابل مبادله در مقایسه با  خدمات (غیر قابل مبادله) تحت جریان تجارت آزاد بین استان‎های ایران در دورة فروردین 1386 تا فروردین 1391 است. برای این منظور از رهیافت دوبه­دوی قیمتی تعمیم­یافته توسط پسران (2005) استفاده شده و همگرایی دوبه­دوی قیمت‎ها با استفاده از آزمون‎های ریشة واحد ADF، DF-GLS و KPSS بررسی شده است. نتایج تجربی تحقیق این فرضیه ر...

[ 15 ] - بررسی اثرات غیرخطی سیاست پولی در چارچوب دو کانال ارزش خالص و جریان نقدی شرکت‌ها (کاربردی از روش پنل کوانتایل)

فرآیند اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد همواره برای سیاست‌گذاران پولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. به این جهت تاکنون کانال‌های مختلفی تحت عنوان مکانیزم انتقال پولی مطرح گشته‌اند. کانال ارزش خالص و جریان نقدی از زیرمجموعه‌های کانال ترازنامه بوده و جدیدترین کانال‌های مطرح شده در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می‌باشند؛ بنابراین بررسی نقش شرکت‌ها در مکانیزم انتقال پولی برای اولین با...

[ 16 ] - تاثیر انحراف نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران کاربردی از رهیافت BEER

در اقتصاد ایران، بررسی عوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق برآورد اثر انحراف نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات غیرنفتی ایرانطی دوره زمانی 1360-1391 است. در این راستا، نرخ موثر تعادلی ارز با استفاده از روش BEERبرآورد شده است. با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی ابتدا متغیرهای تاثیر گذار بر نرخ ارز تعادلی همانند؛ قیمت ن...

[ 17 ] - برآورد نرخ بهره در ایران با استفاده از منطق فازی

نرخ بهره یکی از مهم­ترین ابزارهای کنترلی در اقتصاد است. تغییرات این متغیر موجب تغییر در هزینه تولید می­شود و به تبع سطح تولید و قیمت­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد. نرخ بهره در کشورهایی مانند ایران که بازارهای مالی پیشرفته وجود ندارد، معمولا بدون توجه به بازار و به صورت دستوری تعیین می­شود. بنابراین با توجه به این­که این متغیر در ایران غیرقابل مشاهده است در این مطالعه ابتدا متغیرهای نرخ تورم، بازد...

[ 18 ] - تأثیر سهم واردات بر قیمت‌های داخلی صنایع پتروشیمی ایران

نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد، دارای اثرات مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله شاخص قیمتی واردات و صادرات داشته و در سیاست‌گذاری حائز اهمیت است. هدف اصلی این مقاله تعیین اثرپذیری درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت محصولات پتروشیمی نسبت به سهم واردات این محصولات از سایر کشورها می‌باشد. این مقاله مطالعه ای با رویکرد خرد در مورد تاثیر انتقال نرخ ارز در بازارهای رقابت ناقص است. بنابرای...

[ 19 ] - بررسی تأثیر نظام ارزی و محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران (رهیافت TVP)

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر متغیّرهای نظام ارزی و محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های 1388-1350 می‌باشد. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیّر در طول زمان و الگوریتم کواریانس کاملاً برگشت‌پذیر (فیلتر کالمن) تخمین زده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر این است که متغیّرهای نظام ارزی و محیط تورمی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر درجه عبور نرخ ارز در ایران دا...

[ 20 ] - ارتباط نرخ ارز مؤثر واقعی و تراز تجاری با در نظر گرفتن نرخ پس‌انداز : رهیافت رگرسیون انتقال ملایم

ازجمله اهداف و برنامه­های مهم سیاست­گذاران اقتصادی ، به کارگیری سیاست­های مناسب برای کاهش کسری تجاری می­باشد. مطالعات تجربی به نتایج متناقضی در ارتباط با تأثیر کاهش ارزش پول داخلی بر تراز تجاری رسیده­اند.. هدف مطالعه حاضر بررسی غیرخطی ارتباط نرخ ارز مؤثر واقعی و تراز تجاری با در نظر گرفتن نرخ پس­انداز با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم طی سال­های 1393-1339 می­باشد. نتایج حاصل از برآورد ا...

[ 21 ] - عوامل تعیین کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه: رویکرد اقتصادسنجی بیزینی

The main objective of this study is to investigate the major determinants of exports in developing countries over 2006-2012 using the econometric approach of Bayesian Model Averaging. According to the empirical results of the study, the degree of openness and ratio of gross domestic saving to GDP are key factors in explaining exports in these countries. The impact of other variables such as imp...

[ 22 ] - ارزیابی اثر بی‌ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در ایران: رویکرد غیر خطی

یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران وابستگی شدید آن به درآمدهای دلاری نفتی می‌باشد. بی‌ثباتی درآمدهای دلاری نفتی با ایجاد بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان می‌تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی‌ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳۵۲- ۱۳۹۵ برای اقتصاد ایران می‌باشد. برای این منظور ابتدا بی‌ثباتی درآمدهای نفتی با استفاده ...

[ 23 ] - بررسی تأثیر فساد اداری بر انتشار دی‌اکسیدکربن در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر فساد اداری بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه طی سال‏های 2012- 2003 با استفاده از داده‌های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته می‌باشد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که فساد اداری در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال ‌توسعه، بر میزان انتشار دی‌اکسیدکربن اثر معناداری دارد و این تأثیر در قالب اثرات مستقیم و غیرمستقیم بررسی می­گردد. اثر مست...

[ 24 ] - درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی)

چکیده هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی و بی­ثباتی درآمد نفتی (یکی از مهم­ترین مؤلفه­های فضای حاکم بر اقتصاد ایران) بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات است. بدین منظور از مدل مارکوف- سوئیچینگ و روش گارچ‌نمایی بر اساس داده­های سال­های 1393:4-1369:2 استفاده شد. نتایج نشان داد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز ...

[ 25 ] - بررسی تاثیر همزمان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نرخ شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران (1394-1385)

رسیدن به رشد اقتصادی و تولید انبوه با توجه به نیازهای جامعه و استفاده بهینه از امکانات و سرمایه جامعه، هدف اصلی هر برنامه توسعه است. شهرنشینی یکی از مهم‌ترین پدیده‌های عصر حاضر است که یکی از عوامل مهم اثرگذار بر رشد اقتصادی است. شهرنشینی ارتباط بین جمعیت، اشتغال، مهاجرت، ساخت کالبدی و محیط انسان ساخت است که توسعه آن در هر زمان و فضای جغرافیایی تحت تاثیر شرایط ملی و بین‌الم...

[ 26 ] - اثر بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران: رویکرد غیرخطی

یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی تورمی است. بی‌ثباتی تورمی با ایجاد بی‌ثباتی در فضای اقتصادی می‌تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳95-۱۳52 برای اقتصاد ایران است. برای این منظور ابتدا بی‌ثباتی تورمی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمّی سازی ش...

[ 27 ] - اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین‏های جدید به بررسی اثر تکانه­های پولی بر اشتغال تحت رژیم­های ارزی در ایران طی داده­های فصلی دوره زمانی1361-1395 پرداخته می‏شود. با توجه به اهمیت ساختار اقتصاد ایران در انتقال آثار سیاست‏های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل‏های استاندارد مانند خانوارها، بنگاه‏ها، دولت، مقام پولی و بخش خارجی، بخش نفتی اقتصاد کش...

[ 28 ] - بررسی اثر ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی: رویکرد پانل پویا (SYS-GMM)

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) می‌باشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازه‌گیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، ...

[ 29 ] - The impact of exchange rate on economic growth under different exchange rate regimes (in selected countries developed and developing)

This paper examines the role of different exchange rate regimes on relationship between  exchange rate volatility and economic growth. To investigate this relationship, information of 53 countries with floating and fixed exchange rate regimes in the period of 1987-2016 are considered. GARCH technique is used to estimate exchange rate volatility and Difference GMM technique for estimating the mo...