عنوان ژورنال

آفات و بیماریهای گیاهی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1026-5007
ناشر: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-08-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود