عنوان ژورنال

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

ناشر: دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2322-2131

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود