عنوان ژورنال

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-2131
ناشر: دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود