عنوان ژورنال

اقتصاد مقداری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-5850
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود