عنوان ژورنال

برنامه ریزی درسی نظریه و عمل

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-4938
ناشر: دانشگاه خوارزمی

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود