عنوان ژورنال

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-492X
شماره 3   تاریخ انتشار 2010-07-23
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
شماره 9 3 2012-01-21
دوره 2
شماره 8 3 2011-10-23
شماره 7 3 2011-07-23
شماره 6 3 2011-04-21
شماره 5 3 2011-01-21
دوره 1
شماره 4 3 2010-10-23
شماره 3 3 2010-07-23
شماره 2 3 2010-03-21
شماره 1 3 2010-02-20
دوره 10
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود