عنوان ژورنال

برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2251-6735

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود