ارزیابی اثرات اقتصادی اجرای طرح هادی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان رباط‌کریم)

نویسندگان

  • سمیه عزیزی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
  • وحید ریاحی دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.
چکیده مقاله:

  از مهم‌ترین طرح‌های اجرایی دولت در زمینه عمران روستاها، تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است و بر این نکته تأکید دارد که با ارتقای سطح کیفی ساختار کالبدی، ساختار اجتماعی و اقتصادی روستاهای کشور نیز متحول و از این راه زمینه‌های توسعه روستایی فراهم می‌شود. هر چند سیاست‌گذاران اثربخشی همه ‌جانبه‌ای را از اجرای این طرح دنبال می‌کنند، اما امروزه اهمیت اصلی و چشمگیر آن در اثربخشی اقتصادی است. سنجش میزان اثربخشی اجرای طرح هادی با تأکید بر بعد اقتصادی در شهرستان رباط‌کریم استان تهران که هدف اصلی این تحقیق به شمار می‌رود، نه تنها زمینه‌های شناخت بهتر نیازها، افزایش حس پاسخگویی و شکوفا کردن توانمندی‌های مجریان را فراهم می‌کند بلکه بستر مناسبی را برای تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های منطقی و علمی ایجاد می‌نماید. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی روستاهایی است که بیش از یک دهه از زمان اتمام اجرای طرح هادی در آن‌ها سپری شده است. بر این اساس، 13 روستا مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به تعداد خانوارهای ساکن در آن‌ها و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 240 سرپرست خانوار به عنوان نمونه‌های خانوار تعیین گردید. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از روش آماری T تک نمونه‌ای در نرم‌افزار Spssاستفاده شده است. یافته‌های پژوهش مؤید آن است که اختلاف معناداری بین سطح اثرات طرح هادی در مؤلفه‌های مختلف وجود دارد. در این راستا، بیشترین میزان اثرات این طرح در مؤلفه اشتغال روی داده است و در سایر مؤلفه‌ها، یعنی درآمد و سرمایه‌گذاری توفیق چندانی در محیط‌های روستایی حاصل نشده است. در آزمون کلی انجام‌ شده، آثار اقتصادی اجرای طرح هادی قابل توجه نبوده و این طرح نتوانسته است زمینه تغییرات اقتصادی را در ابعاد زندگی روستاییان فراهم کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح هادی در سکونتگاههای روستایی شهرستان اسلامشهر

بیش از دو دهه از اجرای طرح های هادی روستایی به عنوان مهم ترین سند توسعه روستاها می گذرد. اینطرحها که بیشتر در پی بهبود جنبه های کالبدی- فضایی روستاها بوده است، تاکنون در بیشتر روستاهای کشور طراحی و اجرا شده است. بنابراین با توجه به گستره وسیع جغرافیایی و هزینه های فراوانی که در پی داشته است، ارزیابی و بازنگری این طرح ها ضروری به نظر می رسد، تا بتوان با کشف نقاط قوت و ضعف این طرح ها از میزان خطا...

متن کامل

تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در تحولات اقتصادی- اجتماعی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای استان زنجان)

      طرح هادی روستایی بخشی از طرح کالبدی ناحیه­ای است که به منظور تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی اجرا می­شود. این طرح با هدف توزیع بهینه خدمات و نیز ایجاد کالبدی مناسب برای فراهم کردن بستر  بهبود جریان توسعه اقتصادی- اجتماعی در روستا انجام می­شود. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در تحولات اقتصادی- اجتماعی کیفیت زندگی سک...

متن کامل

ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح هادی در سکونتگاههای روستایی شهرستان اسلامشهر

بیش از دو دهه از اجرای طرح های هادی روستایی به عنوان مهم ترین سند توسعه روستاها می گذرد. اینطرحها که بیشتر در پی بهبود جنبه های کالبدی- فضایی روستاها بوده است، تاکنون در بیشتر روستاهای کشور طراحی و اجرا شده است. بنابراین با توجه به گستره وسیع جغرافیایی و هزینه های فراوانی که در پی داشته است، ارزیابی و بازنگری این طرح ها ضروری به نظر می رسد، تا بتوان با کشف نقاط قوت و ضعف این طرح ها از میزان خطا...

متن کامل

تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در تحولات اقتصادی- اجتماعی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای استان زنجان)

طرح هادی روستایی بخشی از طرح کالبدی ناحیه­ای است که به منظور تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی اجرا می­شود. این طرح با هدف توزیع بهینه خدمات و نیز ایجاد کالبدی مناسب برای فراهم کردن بستر  بهبود جریان توسعه اقتصادی- اجتماعی در روستا انجام می­شود. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در تحولات اقتصادی- اجتماعی کیفیت زندگی سکونتگاه...

متن کامل

ارزیابی میزان تحقق پذیری کاربری اراضی در اجرای طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان)

طرح هادی روستایی به منظور ساماندهی کالبدی و عملکردی روستا با ملاحظات پراکنش معنادار کاربری ها براساس نیازها، محدودیتها و توانمندی های روستا انجام می گیرد. یکی از اهداف اساسی این طرح، برنامه ریزی کاربری زمین در سطح روستا است. بنابراین، ضمن تاکید بر ضرورت ارزیابی طرح هادی، پرداختن به سطح عملکرد این طرح در برنامه ریزی کاربری اراضی روستایی تاثیر بسزایی در آینده توسعه کالبدی روستاهای کشور دارد.<br /...

متن کامل

بررسی اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب)

یکی از اقدامات مهمی که در زمینه توسعه و پیشرفت نقاط روستایی در ایران طی سال­های اخیر صورت گرفته، تهیه و اجرای طرح­های هادی­روستایی می­باشد. امروزه این گونه طرح­ها به عنوان مهمترین ابزار هدایت ساخت و ساز در روستاها درآمده است. به موازات اصلاحات کالبدی ناشی از اجرای طرح هادی در روستاها، بهره­مندی روستاییان از امکانات خدماتی بیشترمی­شود. چنین تغییری وضعیت زندگی ساکنان روستایی را تحت تأثیر قرار داد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 39

صفحات  79- 94

تاریخ انتشار 2020-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023