عنوان ژورنال

برنامه ریزی و توسعه گردشگری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-309X
ناشر: دانشگاه مازندران

تاریخ انتشار 2013-08-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود