عنوان ژورنال

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1735-6652
ناشر: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود