عنوان ژورنال

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

ناشر: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 1735-6652

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود