عامل‏های مؤثر بر الزام‏های آموزشی توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان مرکزهای تحقیقات و آموزش کشاورزی شمال و شمال غرب کشور

نویسندگان

  • احمد رضوانفر استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
  • یحیی صافی سیس دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران.
چکیده مقاله:

ببـرای توفیـق در زمینـه فنــاوری زیســتی نیــاز بــه نیــروی انســانی آموزش‏دیده در همه بخش‏ها وجـود دارد. آمـوزش جامـع، پیـش نیـاز تربیـت نیروی انسانی اسـت. هدف این پژوهش، شناسایی عامل‏های موثر بر الزام‏های آموزشی توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 421 تن از محققان 14 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بودند که بر مبنای فرمول کوکران، حجم نمونه 201 نفر برآورد شد و برای کاهش خطا و پوشش افراد بی پاسخ، به 216 افزایش یافت. ابزار گردآوری داده‏های تحقیق، پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از نظر استادان دانشگاه تهران و پایایی متغیرها با استفاده از پیش آزمون و ضریب تتای ترتیبی (87/0 (θ =با استفاده از نرم‏افزار R تایید شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عامل‏های موثر بر الزام‏های آموزشی توسعه فناوری زیستی را می‏توان در 6 عامل سیاست‏گذاری، مدیریتی، تحقیقاتی، ترویجی، زراعی و مصرفی خلاصه کرد. این عامل‏ها در مجموع 49 درصد از واریانس متغیرهای مؤثر بر الزام‏های آموزشی فناوری زیستی کشاورزی را تبیین کردند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاری‌سازی فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان مراکز تحقیقات کشاورزی

فناوری زیستی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و خودکفایی، حفاظت از تنوع زیستی، کاهش اثرات زیست‌محیطی کشاورزی و اثرات تغییر اقلیم، کاهش فقر و گرسنگی نقش مهمی را ایفا می‌نماید. باوجوداینکه سازمان‌های تحقیقاتی باید از طریق همکاری با صنعت اقدام به تجاری‌سازی تحقیقات خود نموده و آن‌ها را به محصولات کاربردی تبدیل نمایند، اما اغلب آن‌ها تنها در مجلات علمی منتشرشده و قابل‌استفاده برای مصرف‌کنندگان نیستند. ...

متن کامل

تحلیل موانع آموزشی توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی از دیدگاه محققان

هدف اصلی این پژوهش تحلیل موانع آموزشی توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی بود. روش تحقیق تحلیلی ـ تبیینی و جامعه آماری شامل 190 نفر از محققان مراکز و مؤسسات تحقیقات ملی وزارت جهادکشاورزی بود که با توجه به جدول مورگان 128 نفر آنان به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اعتبار(روایی) ابزار تحقیق را صاحبنظران در این زمینه تآیید کردند و برای تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنام...

متن کامل

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی سربازان سازندگی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های شمال غرب کشور

پژوهش حاضر باهدف تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت شغلی سربازان سازندگی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های شمال غرب کشور انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل سربازان مشغول به خدمت در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بودند که 244 نفر از آن‌ها از طریق نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی برای انجام مطالعه انتخاب شدند. به‌منظور جمع‏آوری داده‌ها، از فن پیمایش در قالب پرسشنامه و م...

متن کامل

نقش آموزش، ترویج و اطلاع رسانی در توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان

ارتقای نگرش نسبت به مسایل محیط زیست و در نظر گرفتن آن به عنوان یک ی از سرمای ههای ملی، منجر به استفادهاز فناوری زیستی در راستای توسعه پایدار شده است. هدف این تحقیق علی - ارتباطی بررسی و تبیین نقش آموزشکشاورزی و اطلاع رسانی موثر بر توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان بود. جامع هی آماری مورد بررسی97 تن متخصصان فناوری زیستی مرکز های دانشگاهی و تحقیقاتی استان تهران بودند که با استفاده از ج...

متن کامل

تحلیل موانع آموزشی توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی از دیدگاه محققان

هدف اصلی این پژوهش تحلیل موانع آموزشی توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی بود. روش تحقیق تحلیلی ـ تبیینی و جامعه آماری شامل 190 نفر از محققان مراکز و مؤسسات تحقیقات ملی وزارت جهادکشاورزی بود که با توجه به جدول مورگان 128 نفر آنان به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اعتبار(روایی) ابزار تحقیق را صاحبنظران در این زمینه تآیید کردند و برای تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنام...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 48

صفحات  139- 154

تاریخ انتشار 2019-08-24

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023