عنوان ژورنال

پژوهش و برنامه ریزی شهری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2228-5229
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود