عنوان ژورنال

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2383-0379
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود