عنوان ژورنال

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2383-0379
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دوره

دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1