عنوان ژورنال

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2383-0379
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود