رابطه بدبینی مدیریت با کفایت وجه نقدو دفعات پوشش هزینه بهره با توجه به میزان سود انباشته شرکت‌ها

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به بررسی تأثیربدبینی مدیریت بر کفایت وجه نقدو دفعات پوشش هزینه بهره با توجه به میزان سود انباشته شرکت‌ها پرداخته شد برای رسیدن به این هدف چهار فرضیه مطرح گردیدند و برای آزمون فرضیات تحقیق داده‌های 93 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک برگزیده شد. برای انجام آزمون آماری فرضیه‌های تحقیق رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهد بدبینی مدیریت بر کفایت وجه نقد و دفعات پوشش هزینه بهره در شرکت‌های با سود انباشته پایین تأثیر معنی‌داری معکوس دارد؛ اما بدبینی مدیریت بر کفایت وجه نقد و دفعات پوشش هزینه بهره در شرکت‌های با سود انباشته بالا تأثیر معنی‌داری ندارد.   This study examines the relationship between pessimism and frequency efficient management of cash interest expense coverage according to the company's retained earnings. To achieve this goal, four hypotheses was used and to test hypotheses, data from 93 firms listed in the Tehran Stock Exchange by using systematic sampling were selected. To perform multiple regression test hypotheses using software was used SPSS17. The results show that pessimism is that the efficient management of cash and frequency coverage of interest expense In companies with retained earnings down significantly as there is an inverse relationship.But the pessimism efficient management of cash and frequency coverage of interest expense in companies with high retained earnings, there is no relation.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه همبستگی درون‌صنعتی با ضریب واکنش سود، دفعات پیش‌بینی سود و هزینه سرمایه

هدف این مقاله بررسی رابطه همبستگی درون صنعتی با ضریب واکنش سود، دفعات پیش‌بینی سود و هزینه سرمایه است. بر اساس نتایج پژوهش‌های گذشته، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران عملکرد شرکت‌های هم صنعت را مبنایی برای ارزیابی عملکرد همدیگر قرار می‌‌‌دهند و این پدیده در صنایعی که محیط فعالیت مشابهی دارند، می‌تواند باعث تغییر رفتار مدیریت و تاثیر بر نحوه افشای اطلاعات شرکت‌ها و محیط گزارشگری آن‌ها شود. نمونه آمار...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

رابطه بین استحکام مدیریت، مدیریت سود و ارزش شرکت‌ها

براساس تئوری نمایندگی، استحکام مدیریت نشان‌دهنده یکی از پرهزینه‌ترین نمادهای ایجاد تضاد بین سهامداران و مدیران است. استحکام مدیریت می‌تواند مزایایی را برای مالکان شرکت به‌همراه داشته باشد که از آن جمله می‌توان به کوته‌بینی کمتر در مدیریت سودها به‌منظور تحقق اهداف کوتاه‌مدت گزارشگری مالی و توجه به استرتژای‌ها و اهداف بلندمدت اشاره کرد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق به...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تبیین رابطه رقابت در بازار محصول با مدیریت سود شرکت‌ها (شواهدی از اقلام تعهدی اختیاری)

رقابت به‌عنوان یک مکانیزه زیرساختی در شرکت‌ها هست که به شرکت توانایی ایجاد هرگونه شوک‌های هزینه به مشتریان، کاهش نوسان‌های جریان‌های نقدی و درنتیجه کاهش نیاز به دستکاری سود را می‌دهد. پژوهش تجربی حاضر درصدد آن است تا بر اساس مطالعات قبلی لاکسمانا و همکاران (2014)، رابطه شاخص‌های لرنر، لرنر تعدیل‌شده و هرفیندال هریشمن را با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی(مدیریت حسابداری سود) ارزیابی نماید. جامعه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 47

صفحات  191- 214

تاریخ انتشار 2020-10-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021