عنوان ژورنال

پژوهش های صنایع غذایی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-515X
ناشر: دانشگاه تبریز

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود