عنوان ژورنال

پژوهش های صنایع غذایی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-515X
  • ناشر :دانشگاه تبریز
آخرین شماره> 4 تاریخ انتشار 2018-12-22

دوره

دوره 28
دوره 27
دوره 26
دوره 25
دوره 24
دوره 23
دوره 22
دوره 21
دوره 20