عنوان ژورنال

پژوهش های صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه تبریز
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-515X

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود